اثربخشی آموزش مهارت‏های ارتباطی بر سلامت روان دانشجویان سال اول علوم بهزیستی دانشگاه کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روان‏شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت‏های ارتباطی بر سلامت روان دانشجویان سال اول دانشگاه علوم بهزیستی کرمان انجام گرفت.
روش پژوهش از نوع آزمایشی به صورت پیش آزمون و پس آزمون می‏باشد. جامعه آماری، دانشجویان سال اول علوم بهزیستی به تعداد 180 نفر که از این تعداد 30 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری (آزمودنی) انتخاب گردیدند. آزمودنی‏ها پس از گماردن تصادفی به دو گروه (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند و پرسشنامه سلامت روان (گلدبرگ و هیلر) در دو مرحله پیش‏آزمون و پس‏آزمون بر روی آنها اجرا شد. نتایج تحلیل آماری آزمون T نشان دهنده آن است که سلامت روان افراد، اختلال در کارکرد جسمانی و کارکرد اجتماعی بین میانگین نمرات دانشجویان گروه آزمایش و گروه کنترل در پس‏آزمون تفاوت معنی‏داری وجود دارد و همچنین بین میانگین نمرات اختلال در خواب و اضطراب و افسردگی دانشجویان گروه آزمایش و کنترل در پس‏آزمون تفاوت معنی‏داری وجود ندارد به عبارتی آموزش مهارت‏های ارتباطی بر اختلال در خواب و اضطراب و افسردگی دانشجویان تأثیر معنی‏داری نداشته است. به طور کلی نتایج تحلیل آماری بیانگر آن است که سلامت روان افراد بعد از آموزش مهارت ارتباطی افزایش یافته است (03/0 P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis effect of training communication skills on mental-health- of first level of well-being life science university of Kerman

نویسندگان [English]

  • P. Mostafa Nezhad 1
  • F. Dortaj 2
چکیده [English]

This survey was done to study the effectiveness of communication skills on mental health of  freshmen of science, at Kerman university .The method of the research is exprimental, pre – test and post – test . Includes 180 people, from which 30 were chosen, using random sampling. Students were divided into two groups of control and experiment. The questionnaire of (Gold berry and Heelers) mental health was applied twice , pre and post tests. The T– rest results revealed a meaning full difference between control group and experiment groups means of mental health , and disorder in their physical and social performance . There is not a meaning ful difference between the group’s mean of sleep disorders, and stress and depression grades in post – test. In other words, teaching communication skills did not have meaning full effect on student’s communications skills did not have meaningful effect on student’s sleep disorders and stress and depression. Generally, statistical analysis showed an increase in people’s mental health, after the increase of teaching communications skills (p < 0/ 03).

کلیدواژه‌ها [English]

  • communications skills
  • Mental Health
  • students educational effectiveness
آقاجانی، مریم. (1381). بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سلامت روانی و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.
برد ج، ایورگینوف ر، هابس ر، کامل اسماعیل م. (1999). ارتباطبیمار- پزشک. ترجمه. قدیری لشجاکانی ف، ذوالفقاری مطلق م. (1378). تهران: کوشیار، 1378.
سازمان جهانی بهداشت. (2000). (ترجمه ربابه نوری قاسم‌آبادی و پروانه محمدخانی. (1379). برنامه آموزش مهارت‏های زندگی. تهران: سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
شهیدی، شهریار و حمدیه، مصطفی. (1381). اصولومبانیبهداشتروانی، تهران: سمت.
نوربالا، احمدعلی و همکاران. (1380). نگاهیبرسیمایسلامترواندرایران، تهران: مؤلّف. طارمیان، فرهاد و دیگران. (1379). مهارت‏های زندگی، چاپ سوم، تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
غضنفری، فیروزه و قدم پور، عزت الله. (1387). بررسیرابطهراهبردهایمقابله‏ایوسلامتروانیدرساکنینشهرخرمآباد.
ناصری،حسین؛ نیک‌پرور، ریحانه. (1383). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‏های زندگی بر بهداشت روانی دانشجویان. دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
 
 
منابع لاتین
Lazarus, A .A .(1971). Behavior therapy and Beyond. New York: Mc Graw –Hill.
Lazarus RS ‚Kanner AD‚ Folkman S. (1980). Emotions: A congnitive –phenomenological analysis. In plutchik R and Kellerman H. Emotion: Theory‚ research and experience‚ New York: Academic.
Mc Donald. M. L. (1975). Teaching. Psychotherapy: Theory, Research and practice – volume 12.
Mac Donald L., Bradish, D. C., Billingham, S., Dibble, N.and Rice, C. (1991).Families and schools together: An innovative Substance abuse prevention program.Social work in Education, (3)2
Singh, H., Mustapha, N. (1994). Some factors associated with Substance abuse among Secondary school Students in Trinidad and Tobago. Journal of drug Education, 24(1).