میزان شیوع افسردگی و تأثیر شناخت درمانی گروهی بر کاهش آن در بین دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی.

2 - استادیار دانشگاه خوارزمی.

3 - کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی.

چکیده

مقدمه: افسردگی اختلالی است که سال‌هاست توجه بهداشت‌کاران روانی را به خود جلب کرده است. میزان افسردگی به قدری نگران کننده است که آن را سرماخوردگی اختلال‌های روانی نامیده‌اند.
روش: تعداد 457 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها و مراکز پیش‌دانشگاهی قرچک به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. سپس از پرسشنامه بک‌ برای سنجش افسردگی استفاده گردید. در مرحله دوم 36 نفر از دانش‌آموزانی که علائم افسردگی متوسط و وخیم را بروز داده بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند و بعد از همتاسازی آنها از نظر سن، رشته و پایه تحصیلی، وضعیت درسی (معدل نیم‌سال اول) و نمره‌های افسردگی بک، به صورت کاملا تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی قرار گرفتند، پس از همتاسازی دو گروه 8  نفری تشکیل شد.  گروه کنترل در لیست انتظار برای درمان قرار گرفت و گروه آزمایش در معرض 10 جلسه شناخت‌درمانی گروهی به روش الیس قرار گرفتند. از هر دو گروه پیش‌آزمون و پس‌آزمون افسردگی بک و باورهای غیر منطقی جونز گرفته شد. پس از محاسبه تفاوت نمره‌های پس‌آزمون و پیش‌آزمون در گروه کنترل و آزمایش بوسیله آزمون t همبسته تفاوت‌های بین گروهی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: در مرحله اول 97/36 درصد دانش‌آموزان فاقد افسردگی، 23/35  درصد دارای افسردگی خفیف، و 35/20 درصد مبتلا به افسردگی وخیم بودند. در مرحله دوم باورهای غیر منطقی گروه شناخت درمانی به گونه معنی‌داری کاهش یافت. بررسی نمره‌های افسردگی نشان داد که نمره افسردگی دانش‌آموزان گروه آزمایشی نیز کاهش یافته است. به طور کلی یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شناخت درمانی گروهی به طور هم‌زمان موجب کاهش باورهای غیرمنطقی و افسردگی دانش‌آموزان شده هست.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که استفاده از سبک عقلانی عاطفی و شناخت درمانی، در درمان افسردگی نوجوانان مؤثر است و روان‌شناسان، روان‌پزشکان و مشاوران می‌توانند این شیوه درمانی را به کار ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect Of Cognitive Group Therapy On The Reduction Of Depression Of High School Student

نویسندگان [English]

  • Alirezā Mahmūdniā 1
  • Hasan Rastegārpūr 2
  • Farhād Jokār 3
1 Assistant Professor, Tarbiat Moallem University
2 . Assistant Professor, Tarbiat Moallem University
3 . MA in Psychology, Tehran Tarbiat Moallem University
چکیده [English]

Introduction: Depression is a disorder that has attracted the attention of psychologists and therapists all over the world.  This study aims to clarify and elucidate two major points: a) epidemic status of depression on various levels of high school students; and b) scrutiny of group cognitive therapy influence on the reduction of irrational beliefs and depression of the students. Method: Sample consisted of 457 students, randomlyselected based by cluster sampling method. Beck's questionnaire (short form) was used and the following results were obtained: 1) %36.97 without depression; 2) %35.23 with mild depression; 3) %20.35 with average depression; 4) % 7.44 with intensive depression. Next, 36 students with average and intensive depression were matched according to their age, grades, and major.  Then 16 students were randomly selected and put into two groups of eight in experimental and control groups.  Both groups were tested by pre and post test of Beck's depression and Jones's irrational beliefs questionnaire. Experimental group received 10 sessions of group treatment cognition based on Ellis method of Rational Emotive Therapy.  Two significant points were determined:  a) paired sample t-test pertaining to pre and post tests of both groups (differences of within groups), and b) Independent sample t-test pertaining to the difference of pre and post tests scores (difference of between groups).
Result: The data revealed that: A) Irrational beliefs had meaningful reduction [%95 confidence]; 1- Anxious over concern; 2- Frustration reaction; 3- Perfectionism. B) Irrational beliefs which had reduction but was not meaningful; 1- Emotional irresponsibility [Approximately meaningful]; 2- Dependency; 3- Demand for approval; 4- Problem avoidance.  C) Irrational beliefs which had no reduction at all [even followed by increase]; 1- High self expectation; 2- Helplessness for change; 3- Blame proneness. However, the total score of irrational beliefs test had a meaningful reduction [%95 confidence). In that sense, there had been a meaningful reduction in the depression scores of the experimental group [%95 confidence]. Discussion: The result indicates that group cognitive therapy helps the reduction of irrational beliefs as well as student's depression simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Irrational Beliefs
  • cognitive therapy
  • Rational-Emotive Therapy
آخوند مکه‌ای، زهره. (1376). تأثیر روش شناخت درمانی گروهی به روش بک بر کاهش افسردگی، پایان نامه چاپ نشده ارشد، دانشگاه خوارزمی تهران.
احمدی، ا.، تقی پور، ا. (1378). تأثیر مشاوره گروهی با شیوه منطقی- عاطفی بر افسردگی دانش‌آموزان، فصلنامه تازه‌های پژوهش‌های مشاوره، شماره 2.
حسین نژاد انارکی، م. (1376). تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی- عاطفی در کاهش میزان افسردگی، پایان نامه چاپ نشده ارشد، دانشگاه خوارزمی.
دادستان، پریرخ. (1376). روان‌شناسی مرضی تحولی از کودک تا بزرگسالی، تهران: سمت.
داودی، ح. (1378). مقایسه تأثیر روش‌های مشاوره فردی و گروهی با تاکید روش عقلانی-عاطفی در کاهش باورهای غیر منطقی، پایان نامه چاپ نشده ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
دربان ترشیزی، ح. (1376). رابطه بین تفکرات غیر منطقی و اضطراب دانش‌آموزان، پایان نامه ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
رحیمی، علیرضا. شمسایی، فرید.  ضرابیان، محمد کاظم. سده ای،  مرتضی.  (1387). بررسی تاثیر سه روش دارو درمانی، شناخت درمانی و دارو درمانی توام با شناخت درمانی در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی.  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان، دوره پانزده، شماره 1: 16-21.
سلیمانیان، علی اکبر. (1384). تعیین اثر بخشی مشاوره نظام‌مند گروهی بر کاهش آشفتگی زناشویی، فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 16-ص 4.
سودانی، منصور. (1375). مقایسه اثر روش‌های مشاوره فردی و گروهی با تاکید بر روش عقلانی- عاطفی در کاهش باورهای غیر منطقی،پایان نامه چاپ نشده ارشد، دانشگاه شهید چمران.
سیف، علی اکبر. (1381). تغییر رفتار و رفتار درمانی، تهران: نشر دوران.
صفایی، مریم. (1381). تأثیر مشاوره گروهی با شیوه درمان عقلانی-هیجانی-رفتاری بر تغییر باورهای غیر منطقی، پایان نامه چاپ نشده ارشد، دانشگاه آزاد رود هن.
مهری نژاد، ا. (1379). مقایسه اثر بخشی رواندرمانگری شناختی و رفتاری، مجله روان‌شناسی، شماره 4.
ولز، آدریان. (2008). راهنمای عملی درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی.  ترجمه شهرام محمدخانی، تهران، انتشرات ورای دانش.
هاتون، کیت. سالوکس کیس، پال. کرک، جوان. و کلارک، دیوید.(1989). رفتار درمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلال های روانی. ترجمه حبیب الله قاسم زاده، تهران: انتشارات ارجمند.
 
Aronson, E., & Craighead. (2009). Prevention of depression among Icelandic adolescent. Behavioral Research and Therapy, 47:577-585.
Barnhofer, T., Crane, C., Hargus, E., Amarasinghe, M., Winder, R., & Willams, M.(2009). Mindfulness-based cognitive therapy as a treatment for chronic depression: A preliminary study.   Behavioral Research  and Therapy.  47:366-373.
Beck, A.T., Steer, R. A., Brawn, G. K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory-II.  The  Psychological  Corporation.  Harcourt Brace & Company, San Antonio. Texas.
Becker-Weidman, E. G., Jacobs, R. H.,  Reinecke,  M. A., Silva, S. G., March, J. S. (2010).  Social problem-solving among adolescents treated depression.  Behavioral  Research and Therapy.  48: 11-18.
Beevers, C. (2005). Cognitive  vulnerability to depression.  A dual  process model.  Clinical  Psychology Review. 25: 975-1002.
Blackburn, I. M., Bishop, S., Glen, A. I., Whalley, L. J., &     Christie, J. E. (1990).  Cognitive therapy and pharmacotherapy, each alone and in combination.  Cognitive Therapy and Research, V. 14, No. 5, 469-482.
Dobson, K. S. (1989). A meta-analysis of the efficacy of cognitive therapy for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57, 3.
Elliot, R., Rubinstein, J. S., Barbara, J., Sahakian,  B., & Raymond, J.(2002). The neural bases off mood-congruent processing biases in depression, American Medical Association.
Ellis, A. (2003). Similarities and differences between Rational Emotive Behavior Therapy and Cognitive Therapy. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 17, 225-240.
Fava,  G. A., Grandi, S., Zielezny,  M.,  Canestrari, R., Morphy,  M. A. (1994). Cognitive behavioral treatment of residual symptoms in primary major depressive disorder. American  Journal of  Psychiatry.
Ghassemzadeh, H., Mojtabai, R., Karamghadiri, N., & Ebrahimkhani, N. (2005). Psychometric properties of a Persian-Language version of the Beck Depression Inventory-Second Edition: BDI-II-Persian. Depression and Anxiety, 21, 185-192.
Gloaguen, V.,  Cottraux, J., Cucherat, M., & Blackburn, I. M. (1998).  A meta  analysis  of the effects of cognitive therapy in depressed patients. Journal of  Affective Disorders.  49(1): 59-72.
Hamilton, M. (1970). A rating scale for depression, Neural  Neursurg Psychiatry, 23.
Hofmann, S. G., & Reinecke, M. A. (2010).  Cognitive-behaviroal  Therapy with Adults: A guide to Empirically –Informed Assessment and Intervention.  New York:  Cambridge.
Hollon, S. D., DeRubeis, R. J., Evan, M.D., Wiemer, M. J., Garvey, M.J., Grove, W. M., & Tuason, V. B., (1992). Cognitive therapy and pharmacotherapy for depression: Singly and in combination. Archives of General Psychiatry, 49.  Psychology. 57: 285-315.
Hollon, S. D., Stewart,al  M. O., & Strunk, D. (2006).  Enduring Effects for Cognitive Behavior Therapy in the Treatmenand t of Depression and Anxiety.  Annual Review of
Jones, J. & Trower, P. (2004). Irrational and Evaluative Beliefs in Individuals with Anger Problems. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behaviour Therapy. 22;3, 153-170.
Kaplan, H., Sadock, B. (2003).  Synopsis of Psychiatry, 9th ed.  Baltimore: William & Wilkins.
Karwaski, L., Garrett, G., & Illardi, S. (2006). On integration of cognitive behavioral therapy for depression and positive psychology.  Journal of Cognitive Psychotherapy, 20(2), 159-170.
Kingstone, T., Dooley, B., Bates, A., Lawlor, E., Malone, K.(2007). Mindfulness-based cognitive therapy for residual depressive symptoms.  Psychology and Psychotherapy:  Theory, Research and Practice.  80:193-203.
Messer, S. & Wampold, B. (2002). Let's face facts: Common factors are more potent than specific therapy ingredients'. Clinical   Psychological  Science  Pract. 9: 21-25.
Murphy, F. C., Sahakian, B. J. (2001). Neropsychology  of  bipolar disorder. The British  Journal of Psychiatry, 178,723-730.
Paykal, E. S.(2007). Cognitive therapy in relapse  prevention.  International Journal of  Neuropsychopharmacol.  10:131-136.
Rodin, G.,  Mikulincer, M., Donner, A., Gagliese, L., Zimmermann, C. (2009). Pathway to distress:  The multiple determinants of depression, hopelessness, and the desire  for hastened death in metastatic cancer patients.  Social Science & Medicine.  68: 565-569.
Rossello, J., & Bernal, G. (2007). Treatment Manual For Cognitive Behavioral Therapy for Depression.  San Francisco General Hospital, Depression Clinic.
Rupke,  S.,  Blecke, D.,  Renfrow,  M. (2006).   Cognitive Therapy and Antidepressants,   American Family Physician, 1: 73(1): 83-86.
Segal, Z. V., Williams, J. M. G., Teasdale, J. D. (2007). Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression: A New Approach to Preventing Relapse.  Cognitive Behavioral Therapy Book Reviews.  3, No.11:351.
Siegle, G., Ghinassi, F., & Thase, M. E. (2007). Neurobehavioral  Therapies In The 21st Century: Summary of An Emerging Field And An Extended Example of Cognitive Control Training for Depression. Cognitive Therapy and Research. 31: 235-262.
Shea, M. T., Elkin, I., Imber, S. D., Sotsky, S. M., Watkins, J. T ., Collins, J. F., Pilkonis, P.A., Beckman, E., Glass, D. R., Dolan, R.T., & Parloff, M .B., (1992). Course of depressive symptoms over follow-up: Findings from the   Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program. Archives of General Psychiatry, 49, 782-787.
Thase, M. E., Greenhouse, J. B. , Frank,  E. , Reynolds,  C. F. III, Pilkonis, P. A., Hurley, K., et al. (1997). Treatment of major depression with psychotherapy or psychotherapy - pharmacotherapy combinations. Arch General Psychiatry; 54:1009-15.
Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Williams, M. G. (2003). Mindfulness Training and Problem Formulation, Clinical Psychology: Science and Practice. 10, N2: 157-160.
Wells, A. (2009). Meta cognitive therapy for anxiety and depression, New York:  Guilford Press.
Wisco, B. E. (2009). Depressive cognition:  Self-reference and depth of processing.  Clinical  Psychology Review. 29: 382-392. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFFECT OF COGNITIVE GROUP THERAPY ON THE REDUCTION OF DEPRESSION OF HIGH SCHOOL STUDENTS
 
Alireza Mahmodnia, Ph.D.
Hassan Rastegarpour, Ph.D.
 h_rast1@yahoo.com
Farhad Jokar, M. A.
 
Abstract
Introduction: Depression is a disorder that has attracted the attention of psychologists and therapists all over the world.  This study aims to clarify and elucidate two major points: a) epidemic status of depression on various levels of high school students; and b) scrutiny of group cognitive therapy influence on the reduction of irrational beliefs and depression of the students. Method: Sample consisted of 457 students, randomlyselected based by cluster sampling method. Beck's questionnaire (short form) was used and the following results were obtained: 1) %36.97 without depression; 2) %35.23 with mild depression; 3) %20.35 with average depression; 4) % 7.44 with intensive depression. Next, 36 students with average and intensive depression were matched according to their age, grades, and major.  Then 16 students were randomly selected and put into two groups of eight in experimental and control groups.  Both groups were tested by pre and post test of Beck's depression and Jones's irrational beliefs questionnaire. Experimental group received 10 sessions of group treatment cognition based on Ellis method of Rational Emotive Therapy.  Two significant points were determined:  a) paired sample      t-test pertaining to pre and post tests of both groups (differences of within groups), and b) Independent sample t-test pertaining to the difference of pre and post tests scores (difference of between groups).
Result:  The data revealed that: A) Irrational beliefs had meaningful reduction [%95 confidence]; 1- Anxious over concern; 2- Frustration reaction; 3- Perfectionism. B) Irrational beliefs which had reduction but was not meaningful ; 1- Emotional irresponsibility [Approximately meaningful]; 2- Dependency; 3- Demand for approval; 4- Problem avoidance.  C) Irrational beliefs which had no reduction at all [even followed by increase]; 1- High self expectation; 2- Helplessness for change; 3- Blame proneness. However, the total score of irrational beliefs test had a meaningful reduction [%95 confidence).  In that sense, there had been a meaningful reduction in the depression scores of the experimental group [%95 confidence]. Discussion: The result indicates that group cognitive therapy helps the reduction of irrational beliefs as well as student's depression simultaneously.
Key words: depression, Irrational Beliefs, Cognitive Therapy, Rational-Emotive Therapy.