تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر فرانگرانی، نگرانی اجتماعی و نگرانی سلامتی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی؛ دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

3 استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر فرانگرانی، نگرانی اجتماعی و نگرانی سلامتی دانشجویان بود. پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد همدان به تعداد 15000 نفر در سال 1394 بود. نمونه این تحقیق مشتمل بر 30 دانشجو (20 دختر و 10 پسر) از جامعه مذکور بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. آزمودنی ها به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار سنجش این پژوهش، مقیاس افکار اضطرابی ولزبود. این ابزار سه مقیاس اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر (فرانگرانی) و اضطراب سلامتی را می‌سنجد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مداخله 8 جلسه‌ 45 دقیقه ای به صورت انفرادی و هفتگی در مرکز پژوهشی منشور مهر اجرا شد. آزمودنی‌ها قبل از درمان، و یک ماه پس از درمان به پرسشنامه پاسخ دادند. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.نتایج نشان داد، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش فرانگرانی و اضطراب اجتماعی می شود، اما نگرانی سلامتی کاهش پیدا نکرد. پیشنهاد می گردد، پژوهشگران مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و پروتکل مورد استفاده در این پژوهش را در سایر جوامع و گروه‌های سنی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Reduction, Generalized Anxiety Disorder, Social Phobia and Health Anxiety in Students

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohagheghi 1
  • Peyman Dousti 2
  • Davoud Jafari 3
1 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Social Sciences and Economics, Bu Ali Sina University.
2 M.A. in Educational Psychology, Department of Psychology, Azad Islamic University, Hamadan Branch
3 Assistant Professor of Psychology, Azad Malayer University
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of acceptance and commitment therapy on the meta-worry, social anxiety and concern for the students' health. This semi-experimental research design was pretest-posttest control group. Population contained 15000 students, studying in Azad University of Hamadan. The sample consisted of 30 students (20 girls and 10 boys) were selected from the community. A sample of purposive sampling method was used. The subjects were randomly divided into control and experimental groups. The research assessment tools were, the scale of Wales was anxious thoughts. This tool measures social anxiety, generalized anxiety and health anxiety. Acceptance and commitment therapy intervention, based on eight individual 45-minute sessions weekly by the author of the article, was conducted at the Research Center of the MANSHOR MEHR. The subjects responded to a questionnaire before treatment, and one month after treatment. In order to analyze the data, descriptive statistics and analysis of covariance were performed. The results showed that, acceptance and commitment therapy reduced decline generalized anxiety and social anxiety, but did not reduce health concerns. It is suggested, acceptance and commitment therapy intervention that the researchers used in the study protocol to use in other communities and age groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment therapy
  • Generalized anxiety disorder
  • social phobia
  • Health anxiety
ادریسی، فروغ؛ خان زاده مصطفی و بحرینیان، عبدالمجید. (1394). مدل ساختاری نظم بخشی هیجانی و علایم اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان. فصل نامه مطالعات بالینی. 20(5): 203-226.
بهرامی، فاطمه و رضوان، شیوا. (1386). رابطه افکار اضطرابی با باورهای فراشناختی در دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 13(3): 249-255.
پورفرج عمران مجید. (1390). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر هراس اجتماعی دانشجویان. فصلنامه دانش و تندرستی. دوره 6(2): 1-5.
خانی پور، حمید؛ برجعلی، احمد؛ محمد خانی، پروانه. و سهرابی، فرامرز. (1392). اثربخشی درمان مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه های افسردگی در افراد با سابقه یک دوره افسردگی اساسی: طرح تک موردی. فصل نامه مطالعات بالینی. 13(4): 23-41.
حیدریان فرد، زینب؛ بخشی پور، باب اله و فرامرزی، محبوبه. (1394) اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی، خودکارآمدی و نشخوار فکری در دانشجویان با اختلال اضطراب اجتماعی. فصل نامه مطالعات بالینی. 21(6): 150-175
شیخ محمدی، روح اله؛ اصلی آزاد، مسلم؛ عارفی، مژگان و فرهادی، طاهره. (1391). اثربخشی بازی‌درمانی کودک محور بر اضطراب و افسردگی کودکان دختر دارای اختلال اضطراب و افسردگی در دوره دبستان. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. 2: 90-71.
روحی، علیرضا. (1393). رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال‌های اضطرابی کودکان. تعلیم و تربیت استثنایی. سال چهاردهم. شماره 3. ص 47-58.
فتی ل، موتابی ف، مولودی ر، ضیایی ک. (1389). کفایت روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کنترل فکر و پرسشنامه افکار اضطرابی در دانشجویان ایرانی. مجله روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. شماره 1. ص 81-103.
فلکسمن پ، بلک لج ج، باند فرانک و.(2011). تند آموز درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی. ترجمه مصلح میرزایی و سامان نونهال.(1394). تهران: انتشارات ارجمند.
قاسم نژاد، سید مدینه؛ جلال منش، شمس الملوک؛ رصدی مریم و محمودی، محمود. (1390). بررسی رابطه اضطراب و خودبیمارانگاری در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال 1387. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. 21(3): 222-226.
کاویانی، حسین؛ جواهری، فروزان؛ بحیرایی، هادی. (1384). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افکار خود آیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب. تازه‌های علوم شناختی. 7(1): 49-59.
گنجی مهدی. (1393). آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM5. تهران : نشر ساوالان.
محمد زاده، علی و نجفی، محمود. (1388). نقش اضطراب و افسردگی در تبیین اختلالات نارسایی توجه در کودکان دبستانی. مجله روانشناسی بالینی. 4(1): 66-59.
هالجین ر، کراس ویتبورن س. (2014). آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM5. یحیی سید محمدی(1394) . نشر روان، جلد 1.
Abramowitz J, Braddock, Autumn E. (2011). Hypochondriasis and health anxiety. Hogrefe Publishing.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic And Statistical Manual Of Mental  Dhsorder (Revised 5 ed). Washington: American Psychiatric Association.
Block J A, Wulfert E. (2000). Acceptance or change: Treating socially anxious college students with ACT or CBGT. The Behavior Analyst Today. 1 (2). 1-55.
Eifert H G. Forsyth P J. (2005). Acceptance & Commitment Therapy for anxiety disorders. Oakland: harbinger.
Forman E M, Herbert D. (2008). New directions in cognitive behavior therapy: acceptance based therapies, chapter to appear in W. O’donohue, Je. Fisher, (Eds), cognitive behavior therapy: Applying empirically supported treatments in your practice. 2nd ed. Hoboken. NJ: Wiley. 263-26.
Hayes, S .C., Strosahl, K .D., Wilson , K .G. (2012). Acceptance and Commitment Therapy: The process and practice of mindful change. New York: Guilford Press.
Hayes, S .C., Strosahl, K .D., Wilson, K .G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change. New York: Guilford Press.
Levitt J. T, Brown T A, Orsillo S M, Barlow D H. (2004). The effects versus suppression of emotion on subjective and psychological response to carbon dioxide challenge in patients with panic disorder. behavior therapy. 35: 747-766.
Linehan M. (1993). cognitive-Behavioral treatment of Borderline personality Disorder. New York : Guilford Press.
MacKenzie M B, Kocovski N L. (2010). Self-Reported Acceptance of Social Anxiety Symptoms: Development and Validation of the Social Anxiety-Acceptance and Action Questionnaire. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy. 6(3): 214-232.
Swain J, Hancock K, Dixon A, Koo S, Bowman J. (2013). Acceptance and Commitment Therapy for anxious children and adolescents: study protocol for a randomized controlled trial. .(Retrieved 18 OCT 2015, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC3662565).
Vallis M, Ruggiero L, Greene G, Jones H, Zinnman B, Rossi R, Edwards L, Rossi J, Prochaska L. (2003). Stages of change for healthy eating in diabetes: Relationships to Dejographic, eating related, health care utilization and psychosocial factors. Diabetes Care. 2626 (5) 1468-74.
Wells A,  Davies M.I. (1994). TheThought Control Questionnaire:A measure of individual differences in the control of unwanted thoughts. Behaviour Research and Therapy. 32: 871–878.
Wilson KG, DuFrence T. (2009). Mindfulness for two: an Acceptance and Commitment Therapy Approach to Mindfulness in Psychotherapy. Oakland, CA: New Harbinger.