اثر بخشی اجتماع درمان – مدار بر تغییر سبک اسناد معتادان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش به بررسی اثر بخشی اجتماع درمان مدار، بر تغییر سبک اسناد معتادان می پردازد. بدین منظور، دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. گروه آزمایش شامل 25 نفر از افرادی که در مرکز اجتماع درمان – مدار هجرت تهران اقامت داشتند و گروه کنترل شامل 28 نفر که از مرکز ترک اعتیاد شهید فامیلی تهران بودند که با پر کردن پرسشنامه سبک اسناد، در این پژوهش شرکت کردند. به منظور تعیین اثر بخشی اجتماع درمان مدار بر تغییر سبک اسناد، ابتدا نمرات افتراقی هر گروه محاسبه شد. سپس با استفاده از آزمون T برای گروه های مستقل، تفاوت میانگین های دو گروه بررسی شد تا مشخص شود آیا اجتماع درمان مدار بر تغییر سبک اسناد افراد معتاد موثر است. نتایج پژوهش نشان داد که سبک اسناد افراد مقیم مرکز اجتماع درمان مدار پس از حضور سه ماهه در این مرکز بهبود معناداری یافته است. به این معنی که سبک اسناد آنها در پایان سه ماه اقامت در مرکز اجتماع درمان مدار در رویدادهای خوشایند، درونی تر، پایدارتر و کلی تر و در رویدادهای ناخوشایند، بیرونی تر، ناپایدار تر و اختصاصی تر می باشد. در مجموع، یافته های این پژوهش نشان داد که اجتماع درمان مدار در تغییر سبک اسناد افراد معتاد موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of therapeutic community on attribute style change of addicts

نویسندگان [English]

  • mohammad hatami 1
  • hadi hashemi zarini 2
  • vahid sadeghi firouz abadi 3
چکیده [English]

This research aimed to study the effectiveness of therapeutic community on attribute style of addicts. For this purpose two groups were studied. Experimental group were 25 addicte persons from hejrat therapeutic community institute and 28 addict persons as control group that were selected from shahid family addiction institute. At first because of determine of therapeutic community effectiveness on attribution style of addicts. Each group discrepancy scours were calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • therapeutic community attribution style
  • addicts