نویسنده = عابدین، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. ارائه پرتوکل روان‌پویایی شن‌درمانی گروهی کوتاه مدت در نوجوانان داغدیده

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 187-202

روبن زاده شرمین؛ علیرضا عابدین


2. کاربست‌پذیری نظریه و درمان روان‌پویشی در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 97-119

سمیه بابائی؛ علیرضا عابدین؛ شهریار شهیدی؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان