نویسنده = احمدی بجق، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی گروه‌درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر وسواس فکری ـ عملی، باورهای فراشناخت و نشخوار فکری

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 79-109

سودابه احمدی بجق؛ باب اله بخشی پور؛ محبوبه فرامرزی