نویسنده = قربانعلی پور، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی طرحواره درمانی در درمان خودبیمارپنداری

دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 47-62

مسعود قربانعلی پور؛ علی اسماعیلی