نویسنده = قاسم‌پور، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه‌های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 40-69

منصور بیرامی؛ ابراهیم اکبری؛ عبدالله قاسم‌پور؛ زینب عظیمی