نویسنده = بزازیان، دکتر سعیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم‌گری*

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 89-112

دکتر محمد علی بشارت؛ دکتر سعیده بزازیان