نویسنده = محمد زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر رفتار درمانی شناختی و روان درمانی معنوی- مذهبی بر کاهش اضطراب پنهان

دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 151-169

حسن یعقوبی؛ فرامرز سهرابی؛ علی محمد زاده