نویسنده = اللهیاری، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمانگری به شیوه تنیدگی‏زدایی بر تنیدگی ادراک شده با توجه به سبک‏های هویت دانشجویان

دوره 1، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 104-119

مژگان نیکنام؛ عباسعلی اللهیاری؛ کاظم رسول زاده طباطبایی