نویسنده = حسین ثابت، فریده
تعداد مقالات: 3
3. بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا در دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 43-60

مریم رادی؛ فریده حسین ثابت؛ احمد برجعلی