نویسنده = امیدوار، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. نقش کارکردهای اجرایی و افکار خود آیند منفی در تبیین دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 83-111

10.22054/jcps.2017.7393

فریده سادات حسینی؛ یاسر امیدوار؛ نرجس عباسی