نویسنده = احمدی علون آبادی، سیداحمد
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان بین‌فردی فراشناختی بر آسیب‌های تعاملی زوجی مردان دارای علائم شخصیت خودشیفته: پژوهش مورد منفرد

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 1-27

10.22054/jcps.2019.34128.1910

عیسی مرادی؛ مریم فاتحی زاده؛ سیداحمد احمدی علون آبادی؛ عذرا اعتمادی