نویسنده = قمری گیوی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی در بازسازی کارکردهای اجرایی بیماران وسواسی ـ جبری

دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 101-128

حسین قمری گیوی؛ مقصود نادر؛ فرشته دهقانی