نویسنده = حسین عبداللهی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط ادراک رفتار والدین با طرحواره های ناکارآمد اولیه

دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 129-151

فاطمه قنادی؛ محمد حسین عبداللهی