نویسنده = بدیع پور، مریم
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی توانمندسازی روانی مادران برکاهش تعارضات مادر – فرزندی مادران خانه سلامت شهرتهران

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 95-111

10.22054/jcps.2016.4560

مریم بدیع پور؛ حسین سلیمی؛ سید محمد کلانترکوشه