نویسنده = شهیدی، شهریار
تعداد مقالات: 2
2. کاربست‌پذیری نظریه و درمان روان‌پویشی در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 97-119

سمیه بابائی؛ علیرضا عابدین؛ شهریار شهیدی؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان