نویسنده = مظاهری، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
2. تعیین اثربخشی بسته آموزشی گوش دادن احترام آمیز به کودکان بر بهزیستی روان شناختی آنان

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 25-42

10.22054/jcps.2017.7390

نازنین عابد؛ شهلا پاکدامن؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری؛ کارینه طهماسیان