نویسنده = حیدری، محمود
تعداد مقالات: 4
2. تعیین اثربخشی بسته آموزشی گوش دادن احترام آمیز به کودکان بر بهزیستی روان شناختی آنان

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 25-42

10.22054/jcps.2017.7390

نازنین عابد؛ شهلا پاکدامن؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری؛ کارینه طهماسیان


3. نوجوانی و تحول معنا: مقایسه منابع و ابعاد معنای زندگی در دختران و پسران نوجوان

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 149-177

10.22054/jcps.2016.4563

سمیه احمدی؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان؛ عبدالرسول کشفی


4. کاربست‌پذیری نظریه و درمان روان‌پویشی در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 97-119

سمیه بابائی؛ علیرضا عابدین؛ شهریار شهیدی؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان