نویسنده = اسمخانی اکبری نژاد، هادی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی روان درمانی عقلانی- عاطفی- رفتاری به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 25-42

هادی اسمخانی اکبری نژاد؛ احمد اعتمادی؛ فریبا نصیرنژاد