نویسنده = رادی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا در دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 43-60

مریم رادی؛ فریده حسین ثابت؛ احمد برجعلی