نویسنده = دروه‌ئی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش شفقت‌به‌خود مبتنی‌بر توجه‌آگاهی بر ابعاد کیفیت زندگی حرفه‌ای پرستاران

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 89-108

10.22054/jcps.2019.33577.1895

فاطمه دروه‌ئی؛ محمدرضا ذوقی‌پایدار؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ بهزاد ایمنی