نویسنده = دماوندیان، ارمغان
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش رفتارهای خود-آسیب رسان نوجوانان بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت تهران

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 141-158

مجید صفاری نیا؛ منصوره نیکوگفتار؛ ارمغان دماوندیان