نویسنده = زارع بهرام آبادی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی گروه درمانی شناختی بر افسردگی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانواده

دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 83-98

مهدی زارع بهرام آبادی؛ طیبه نظری