نویسنده = حامدی، عطیه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نشانگان و طراحی مدل سندرم استرس جابه جایی در سالمندان ایرانی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 145-158

10.22054/jcps.2019.39726.2079

عبدالله معتمدی؛ محمدعلی سلطانی؛ عطیه حامدی