نویسنده = اعلمی نیا، منصوره
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و تحلیل پژوهشی حوزه طرحواره درمانی

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 99-125

منصوره اعلمی نیا