نویسنده = احمد برجعلی
تعداد مقالات: 10
1. Developing the Job Stress Model for Airlines Flight crew

دوره 10، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 43-62

10.22054/jcps.2020.50485.2300

Shiva Sakhaie؛ Mohamad Asgari؛ Ahmad Borjali؛ Amir hoosein Mahmoodi


3. Comparing Stress Management Strategies and Impulsivity in Opioids, Moderators, and Stimulant Abusers

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 43-58

10.22054/jcps.2017.8153

Ahmad Borjali؛ Raheleh Siah Kamari؛ Mohammad Jalalvand؛ Soheila Shaii Arani؛ Yousef Aazami


4. عوامل موثر بر تجربه شرم در خانواده‌های بیماران با اختلال روان پزشکی: نقش انگ، حساسیت به طرد و ارزیابی شناختی

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 25-39

10.22054/jcps.2016.4556

سمیرا کرملو؛ یاسمن متقی پور؛ احمد برجعلی؛ منصوره السادات صادقی؛ حمید خانی پور


5. اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 133-161

احمد برجعلی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز؛ ، محمدعلی یزدان پناه؛ مسلم رجبی


6. اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان وابستگی به هروئین همبود با اختلال شخصیت ضداجتماعی

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 75-97

اسماعیل ناصری؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا فلسفی نژاد


8. بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا در دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 43-60

مریم رادی؛ فریده حسین ثابت؛ احمد برجعلی


9. اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)

دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 1-20

علی موسوی اصل؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی