نقش کارکردهای اجرایی و افکار خود آیند منفی در تبیین دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان

فریده سادات حسینی؛ یاسر امیدوار؛ نرجس عباسی

دوره 7، شماره 26 ، خرداد 1396، ، صفحه 83-111

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7393

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش کارکردهای اجرایی به عنوان عامل شناختی/ عصب‌شناختی و افکار خود آیند منفی به عنوان عامل شناختی/ روان‌شناختی در دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر متوسطه­ی دوره اول شهر بوشهر که در ­سال تحصیلی 94 – 95 مشغول به تحصیل بودند. از بین این دانش­آموزان تعداد ...  بیشتر

برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی: مقایسه اثربخشی و پایداری اثر آن با ایمن سازی در برابر استرس بر خطرپذیری دانش آموزان

افسر خلیلی صدرآباد؛ فرامرز سهرابی؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ زهرا خوشنویسان

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 57-84

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7132

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی و میزان پایداری اثر برنامه ایمنسازی تربیتی– اجتماعی با رویکردآموزههای اسلامی با ایمنسازی در برابر استرس بر خطرپذیری دانشآموزان است. روش تحقیق روش تجربیبا طرح پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و گروه آزمایش بود. نمونهی پژوهش 94 دانشآموزدارای رفتار پرخطر بود که به صورت تصادفی خوشهای انتخاب شدند. ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در محیط مدرسه

پروانه علائی؛ منصور بیرامی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7135

چکیده
  خشم و تجربه‏ی آن در محیط مدرسه از هیجان‏های رایج دوره‏ی نوجوانی است که همواره مورد توجه روان‏شناسان بوده است. بر اساس نظریه‏ی تانگنی، احساس شرمساری پیش‏زمینه‏ی بروز هیجان خشم محسوب می‏شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در محیط مدرسه انجام گرفت. برای تحقق آن، از روش تحقیق نیمه آزمایشی، ...  بیشتر

بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده‏ای بر حل تعارضات والدین - فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14-15 ساله شهر مشهد

زهرا ودادیان؛ بهرام علی قنبری هاشم آبادی؛ علی مشهدی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 18-42

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده‏ای بر حل تعارض والدین و نوجوانان و کاهش پرخاشگری فرزندان انجام شد. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس‏آزمون با گروه گواه و اندازه‏گیری مکرر بود. نمونه پژوهش، شامل 25 نوجوان دختر 14- 15 ساله به همراه والدینشان بودند که بصورت داوطلب از میان دیگر نوجوانان مراجعه کننده ...  بیشتر