نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، کاشان، ایران .

2 کارشناسی ارشد روانشناس بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 استادیارگروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.

6 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.

چکیده

بیماری سرطان یک بیماری بالقوه مهلک و مزمن است که تشخیص آن با هیجانات منفی از جمله خشم همراه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن بر بهبود تجربه خشم و شفقت به خود در بیماران سرطانی انجام شد. اﻳﻦ مطالعه از ﻧﻮع نیمه آزﻣﺎﻳﺸﻲ با گروه کنترل ﺑﻮد. جامعه آماری این پژوهش بیماران سرطانی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران در سال 1397 بود. از این میان با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 36 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش مورد آموزش ذهن آگاهی قرار گرفتند. از مقیاس شفقت به خود (SCS) و سیاهه خشم چند بعدی ( (MAIبرای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. نتایج تحلیل آماری تحلیل کوواریانس نمرات خشم (01/0P<=) و شفقت به خود(001/0P<= ) شرکت کنندگان گروه آزمایش گویای بهبود وضعیت آنها نسبت به گروه کنترل بود. بر اساس یافته های این پژوهش، آموزش روانشناسی ذهن آگاهی روشی موثر در بهبود شفقت به خود و خشم بیماران سرطانی است. در سطح درمان این بیماری، همزمان با درمان های معمول طبی، از مداخله ذهن آگاهی به منظور کاهش مشکلات روانی بیماران و در نتیجه کسب نتایج بهتر درمانی می‌توان سود جست.
واژه‌ های کلیدی: سرطان، ذهن آگاهی، خشم، شفقت به خود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness Training on Improving the Experience of Anger and Self-Compassion in Cancer Patients

نویسندگان [English]

 • zahra sakeni 1
 • samaneh farahani 2
 • faeze Eshaghi Moghaddam 3
 • Amin RafieePour 4
 • Tayebeh Jafari 5
 • Parisa Lotfi 6

1 M.A. in Sociology, Kashan University of Medical Sciences and Health Services, Kashan, Iran.

2 M.A. in Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 M.A. in General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

5 M.A. Student in Clinical Psychology Student, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran.

6 M.A. in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

Cancer is a potentially fatal and chronic disease that is diagnosed with negative emotions such as anger. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness training on improving the experience of anger and self-compassion in cancer patients. This was a semi-experimental study with a control group. The statistical population of this study was cancer patients referred to health centers in Tehran in 1977. Samples were selected by convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group was trained in mindfulness. The Self-Compassion Scale (SCS) and Multidimensional Anger Inventory (MAI) were used for data collection. Results of the statistical analysis of anger scores (P< 0.01) and self-compassion (P< 0.001) in the experimental group showed that their condition was better than the control group. Mindfulness can be used to reduce mental health problems and thus to achieve better therapeutic outcomes.
Keywords: Cancer, Mindfulness, Anger, Self Compassion

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cancer
 • Mindfulness
 • Anger
 • Self Compassion
 • patient
بگیان کوله­مرزی، محمد جواد؛ کرمی، جهانگیر؛ مومنی، خدامراد الهی، عادله. (1398). مقایسه اثربخشی سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی- رفتاری و یکپارچه­سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش درد ذهنی و دشواری‌های تنظیم هیجانی افراد اقدام کننده به خودکشی.  فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 9(34)، 63-35.
بهرنگ، خسرو و برادران زاد، زهره. (1393). تأثیر آموزش گروهی به روش‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش خشم دانشجویان زن رشته روان‌شناسی دانشگاه آزاد شهرستان بهبهان. مجله اصول بهداشت روانی، 3 (4)، 327-312.
خسروی، صدالله؛ صادقی، مجید و یابنده، محمدرضا. (1392). بررسی ویژگی روان‌سنجی مقیاس شفقت به خود. مجله مدل­ها و روش‌های روان‌شناختی، 3 (13)، 47- 59.
شکوهی یکتا، محسن؛ به پژوه، احمد؛ غباری بناب، باقر؛ زمانی، نیره و پرند، اکرم. (1387). مهارت‌های مدیریت خشم برای مادران کودک کم‌توان ذهنی. مجله کودکان استثنایی، 8 (4)؛ 116-98.
شیخان، ریحانه؛ قدم­پور، عزت­اله آقابزرگی، رضا. (1398). تاثیر آموزش خود شفقتی بر تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه بدون متاستاز تحت شیمی درمانی. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 9(35)، 145-131.
کشاورز، فاطمه و وطن‌خواه، حمیدرضا. (1395). اثربخشی مداخله ذهن آگاهی بر کاهش خشم نوجوانان. مجله روان‌شناسی، 5 (6)، 75-61.
Amutio, A., Franco, C., Pérez-Fuentes, M. D. C., Gázquez, J. J., & Mercader, I. (2015). Mindfulness training for reducing anger, anxiety, and depression in fibromyalgia patients. Frontiers in psychology5, 1572.
Areia, N. P., Fonseca, G., Major, S., & Relvas, A. P. (2019). Psychological morbidity in family caregivers of people living with terminal cancer: Prevalence and predictors. Palliative & supportive care17(3), 286-293.
Averill, J. R. (2012). Anger and aggression: An essay on emotion. Springer Science & Business Media.
Baer, R. A., Lykins, E. L., & Peters, J. R. (2012). Mindfulness and self-compassion as predictors of psychological wellbeing in long-term meditators and matched nonmeditators. The Journal of Positive Psychology7(3), 230-238.
Baker LR, McNulty JK. Self-compassion and relationship maintenance: the moderating roles of conscientiousness and gender. J Pers Soc Psychol 2011; 100(5): 853-873.
Barczak, N., & Eklund, R. C. (2018). The moderating effect of self-compassion on relationships between performance and subsequent coping and motivation. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1-13.
Berkowitz, L. (2014). Towards a general theory of anger and emotional aggression: Implications. Perspectives on anger and emotion: Advances in social cognition6, 1-46.
Castelli, L., & Tesio, V. (2016). Commentary: Mindfulness training for reducing anger, anxiety, and depression in fibromyalgia patients. Frontiers in psychology7, 740.
Cress, R. D., Chen, Y. S., Morris, C. R., Petersen, M., & Leiserowitz, G. S. (2015). Characteristics of long-term survivors of epithelial ovarian cancer. Obstetrics and gynecology126(3), 491.
Epstein, B.J. (2010). Effects of a mindfulness-based stress reduction program of fathers of children with developmental disability. Unpublished doctoral dissertation, Hofstra University.
Exline, J. J., Park, C. L., Smyth, J. M., & Carey, M. P. (2011). Anger toward God: Social-cognitive predictors, prevalence, and links with adjustment to bereavement and cancer. Journal of personality and social psychology100(1), 129.
Exline, J. J., Park, C. L., Smyth, J. M., & Carey, M. P. (2011). Anger toward God: Social-cognitive predictors, prevalence, and links with adjustment to bereavement and cancer. Journal of personality and social psychology100(1), 129.
Fernandez, E., & Smith, T. W. (2015). Anger, hostility, and cardiovascular disease in the context of interpersonal relationships. Handbook of psychocardiology, 1-19.
Gerhart, J., Schmidt, E., Lillis, T., O’Mahony, S., Duberstein, P., & Hoerger, M. (2017). Anger proneness and prognostic pessimism in men with prostate cancer. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®34(6), 497-504.
Goebel, S., & Mehdorn, H. M. (2019). Fear of disease progression in adult ambulatory patients with brain cancer: prevalence and clinical correlates. Supportive Care in Cancer27(9), 3521-3529.
Hollis-Walker, L., & Colosimo, K. (2011). Mindfulness, self-compassion, and happiness in non-meditators: A theoretical and empirical examination. Personality and Individual differences50(2), 222-227.
Hou, R. J., Wong, S. Y. S., Yip, B. H. K., Hung, A. T., Lo, H. H. M., Chan, P. H., ... & Mercer, S. W. (2014). The effects of mindfulness-based stress reduction program on the mental health of family caregivers: a randomized controlled trial. Psychotherapy and psychosomatics, 83(1), 45-53.
Hutcherson, C. A., & Gross, J. J. (2011). The moral emotions: A social–functionalist account of anger, disgust, and contempt. Journal of personality and social psychology100(4), 719.
Jasper, J. M. (2014). Constructing indignation: Anger dynamics in protest movements. Emotion Review6(3), 208-213.
Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York, N.Y.: Delacorte Press.
Kuchenbaecker, K. B., Ramus, S. J., Tyrer, J., Lee, A., Shen, H. C., Beesley, J., ... & Spindler, T. J. (2015). Identification of six new susceptibility loci for invasive epithelial ovarian cancer. Nature genetics47(2), 164.
López, A., Sanderman, R., Ranchor, A. V., & Schroevers, M. J. (2018). Compassion for others and self-compassion: levels, correlates, and relationship with psychological well-being. Mindfulness9(1), 325-331.
Morrison, A. E., Zaccardi, F., Chatterjee, S., Brady, E., Doherty, Y., Robertson, N., ... & Davies, M. J. (2019). Self-Compassion, Metabolic Control and Health Status in Individuals with Type 2 Diabetes: A UK Observational Study. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes.
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity2(3), 223-250.
Neff, K. D., & Pommier, E. (2013). The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators. Self and Identity12(2), 160-176.
Neff, K. D., Hsieh, Y. P., & Dejitterat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and identity4(3), 263-287.
Neff, K. D., Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. Journal of research in personality41(1), 139-154.
Neff, K. D., Long, P., Knox, M. C., Davidson, O., Kuchar, A., Costigan, A., ... & Breines, J. G. (2018). The forest and the trees: Examining the association of self-compassion and its positive and negative components with psychological functioning. Self and Identity17(6), 627-645.
Neff, K. D., Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. L. (2007). An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. Journal of research in personality41(4), 908-916.
Raab, K. (2014). Mindfulness, self-compassion, and empathy among health care professionals: a review of the literature. Journal of health care chaplaincy20(3), 95-108.
Singh, N. N., Lancioni, G. E., Karazsia, B. T., Winton, A. S., Myers, R. E., Singh, A. N., ... & Singh, J. (2013). Mindfulness-based treatment of aggression in individuals with mild intellectual disabilities: A waiting list control study. Mindfulness, 4(2), 158-167.
Stephens, A. N., Koppel, S., Young, K. L., Chambers, R., & Hassed, C. (2018). Associations between self-reported mindfulness, driving anger and aggressive driving. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour56, 149-155.
Stjernswärd, S., & Hansson, L. (2018). Effectiveness and usability of a web-based mindfulness intervention for caregivers of people with mental or somatic illness. A randomized controlled trial. Internet interventions12, 46.
Van Dam, N. T., Sheppard, S. C., Forsyth, J. P., & Earleywine, M. (2011). Self-compassion is a better predictor than mindfulness of symptom severity and quality of life in mixed anxiety and depression. Journal of anxiety disorders25(1), 123-130.
Voci, A., Veneziani, C. A., & Fuochi, G. (2019). Relating Mindfulness, Heartfulness, and Psychological Well-Being: the Role of Self-Compassion and Gratitude. Mindfulness10(2), 339-351.
Whitebird, R. R., Kreitzer, M., Crain, A. L., Lewis, B. A., Hanson, L. R., & Enstad, C. J. (2012). Mindfulness-based stress reduction for family caregivers: a randomized controlled trial. The Gerontologist, 53(4), 676-686.
Zhang, J. X., Liu, X. H., Xie, X. H., Zhao, D., Shan, M. S., Zhang, X. L., ... & Cui, H. (2015). Mindfulness-based stress reduction for chronic insomnia in adults older than 75 years: a randomized, controlled, single-blind clinical trial. Explore, 11(3), 183.