کلیدواژه‌ها = طرحواره درمانی. یانگ. متغیر واسطه‌ای. متغیر تعدیل کننده. CBT
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل پژوهشی حوزه طرحواره درمانی

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 99-125

منصوره اعلمی نیا