تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور سمت / سازمان
صغری ابراهیمی قوام
علی اکبر ارجمندنیا گروه روان شناسی دانشگاه تهران
اسفندیار آزاد دانشگاه بقیه الله
حسن اسدزاده
حسین اسکندری هیئت علمی/ دانشگاه علامه طباطبایی
علی اسماعیلی عضو هیات علمی/دانشگاه علامه طباطبائی
معصومه اسمعیلی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
یوسف اعظمی دانشگاه علامه طباطبایی
ناصر آقابابائی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها
حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف هیات علمی-دانشگاه فردوسی مشهد
سعید اکبری زردخانه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
معصومه امینی خو گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد
احمد برجعلی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمود برجعلی عضو هیت علمی دانشگاه خوارزمی
ایمان الله بیگدلی عضو هیات علمی
مهدی پوررضائیان استادیار دانشگاه شاهد
سعید پورروستایی
بیوک تاجری دانشجوی دکترای روان‌شناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (نویسنده مسئول) btajeri@yahoo.com
مهرداد ثابت روان شناسی/روان شناسی/رودهن/ایران
عیسی جعفری دانشگاه پیام نور
مسعود جلن بزرگی عضو هیأت علمی
مسعود چینی فروشان درمانگر
عسگر چوبداری دانشگاه علامه طباطبائی
منصور حرفه دوست دانشگاه علامه طباطبایی تهران
جعفر حسنی دانشگاه خوارزمی
فریده حسین ثابت علامه طباطبائی
باقر حسنوند دانشگاه علامه طباطبایی
حمید خانی پور گروه روانشناسی، موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی، دانشگاه خوارزمی
مهدی خانجانی دانشگاه علامه طباطبائی
روشنک خدابخش پیر کلانی دانشیار روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء(س)
جواد خدادادی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
ترانه خداویردی
فریبرز درتاج
علی دلاور دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا دهشیری
محمدرضا ذوقی پایدار استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
زهره رافضی استادیار
سمیه رباط میلی استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
عباس رحیمی نژاد
رضا رستمی
سید کاظم رسول زاده طباطبایی دانشیار، گروه روانشناسی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کاظم رسول زاده طباطبایی رسول زاده طباطبایی دانشیار/ دانشگله تربیت مدرس
سعید رضایی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
امین رفیعی پور هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان
حمید رفیعی هنر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حسین زارع استاد دانشگاه پیام نور
عنایت اله زمان پور گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طاطبائی
اسماعیل سعدی پور
حسین سلیمی
فرامرز سهرابی روانشناسی، علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرامرز سهرابی دانشگاه علامه طباطبائی
علی شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
آسیه شریعتمدار استاد یار دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالله شفیع آبادی استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
ناصر صبحی قراملکی دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
محمد کاظم عاطف وحید
زهرا عباسپور آذر استادیاردانشگاه آزاد تهران شمال وکرج
محمد عسگری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالقاسم عیسی مراد استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
احمد علیپور استاد دانشگاه پیام نور
حمید علیزاده هیات علمی/ دانشگاه علامه طباطبئی
ایراندخت فیاض مدیر گروه آموزش و پرورش
کیومرث فرحبخش
نور علی فرخی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد رضا فلسفی نژاد گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی، ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران
فاطمه قائمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
فرنگیس کاظمی
سمیه کاظمیان دانشکاه علامه
هادی کرامتی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
عزت اله کردمیزانیکوزاده استادیار/ دانشگاه پیام نور البرز
ابوالفضل کرمی باز نشسته دانشگاه علامه طباطبایی
سمیرا کرملو روانشناس
سید محمد کلانتر کوشه استاد دانشگاه- دانشگاه علامه طباطبایی
آتوسا کلانترهرمزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالباسط محمودپور دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالله معتمدی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی معینی گروه روانشناسی بالینی ؛ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران؛ ایران
علی رضا مقدس
اصغر مینائی هیات علمی
اصغر مینائی
یحیی مهاجر استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالقاسم مهری نژاد دانشگاه الزهرا
اسماعیل ناصری عضو هیئت علمی گروه روان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمود نجفی دانشگاه سمنان
ابراهیم نعیمی استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
غلامعلی نیکپور مدیر پژوهشی
منصوره نیکوگفتار عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
مصطفی نوکنی عضو هیت علمی،گروه روانپزشکی،دانشکده پزشکی اراک ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک،ایران
جلیل یونسی گروه سنجش و اندازه گیری

login