مقایسه کارآمدی رفتار درمانی شناختی با یا بدون تکنیک‌های فراشناختی و زولپیدم 10 میلی‌گرم بر شناخت‌ها و فراشناخت‌های ناکارآمد در افراد مبتلا به اختلال بی‌خوابی مزمن: طرح تک‌موردی چند خط پایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روان‌شناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه‌ی کارآمدی رفتار درمانی شناختی با یا بدون تکنیک‌های فراشناختی و زولپیدم 10 میلی‌گرم بر شناخت و فراشناخت‌های ناکارآمد در افراد مبتلا به اختلال بی‌خوابی مزمن بود. روش‌شناسی: طرح پژوهش حاضر شامل طرح تک‌موردی با خطوط پایه‌ی چندگانه می‌باشد. پس از مصاحبه‌ی تشخیصی، شش بیمار مبتلا به اختلال بی‌خوابی مزمن که دارای ملاک‌های ورود به پژوهش بودند به طور تصادفی به سه گروه شامل رفتار درمانی شناختی، رفتار درمانی شناختی با تکنیک‌های فراشناختی و درمان دارویی تقسیم شدند. تمامی بیماران 6 مرتبه با استفاده از نسخه‌ی 10 ماده‌ای پرسش‌نامه باورها و نگرش‌های ناکارآمد درباره‌ی خواب و پرسش‌نامه‌ی فراشناخت‌ها، مورد سنجش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده از تفسیر فراز و فرود متغیرها در نمودار، اندازه‌ی اثر و بهبودی تشخیصی استفاده شد. یافته‌ها: افزودن تکنیک‌های فراشناختی به رفتار درمانی شناختی، می‌تواند کارآمدی آن را درمورد درمان اختلال بی‌خوابی مزمن افزایش دهد. اندازه‌ی اثر مداخله‌ها نشان می‌دهد که رفتار درمانی شناختی با تکنیک‌های فراشناختی دارای بیش‌ترین اثر بر فراشناخت‌های ناکارآمد بود. هر دو درمان روان‌شناختی توانستند باورها و نگرش‌های ناکارآمد درباره‌ی خواب را کاهش دهند. درمان دارویی به خصوص در مراحل پیگیری 1 و 3 ماهه نتوانست کارآمدی بالایی داشته باشد. نتیجه‌گیری: افزودن تکنیک‌های فراشناختی به استاندارد طلایی حوزه‌ی درمان اختلال بی‌خوابی، منجر به افزایش کارآمدی درمان شد. این نتایج حتی سه ماه پس از پایان درمان، تداوم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing efficacy of cognitive behavioral therapy with or without metacognitive techniques and Zolpidem 10 mg. on dysfunctional cognitions & metacognitions in people with chronic insomnia disorder: a multiple baseline single case

نویسندگان [English]

 • Behzad Salmani 1
 • jafar hasani 2
 • hamidreza hassanabadi 3
 • Shahram Mohammad-Khani 2
 • Afshin Ahmadvand 4
1 Ph.D. in health psychology; Kharazmi University
2 Associate Professor of Clinical Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Psychiatry, Kashan University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Introduction: Aim of the study was to comparing efficacy of cognitive behavioral therapy with or without and Zolpidem 10 mg. on dysfunctional cognitions & metacognitions in people with chronic insomnia disorder. Method: The multiple baselines single case design was used for the research. After taking diagnostic interview, six patients with chronic insomnia who met inclusive criteria randomly assigned to three group included cognitive behavioral therapy, cognitive behavioral therapy with metacognitive techniques & pharmacotherapy. All of patients assessed six times by 10-item dysfunctional beliefs & attitudes about sleep & metacognition questionnaires. Data were analyzing using interpretation of changes of variables in the graph, effect size and diagnostic recovery. Results: Adding metacognitive techniques to cognitive behavioral therapy could increases its efficacy. Effect sized of all interventions was proved that cognitive behavioral therapy with metacognitive techniques has the most effect size on dysfunctional metacognitions. Both of psychological therapies decrease dysfunctional beliefs & attitudes about sleep. Pharmacotherapy in particular 1 & 3 month follow-up hadn't high efficacy. Conclusion: Adding metacognition techniques to gold standard in treatment of insomnia increases the treatment. The results continue even three month after discontinuing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • chronic insomnia disorder
 • Cognitive behavioral therapy
 • metacognitive techniques
 • dysfunctional beliefs & attitudes about sleep
 • dysfunctional metacognitions
 • Zolpidem 10 mg
 • Single Case
اسدزاده، اینجه‌ناز و علیلو، مجید محمد. (1396). تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر علایم افسردگی و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامهی مطالعات روانشناسی بالینی، 8 (29)، 69-95.
سلمانی، بهزاد؛ حسنی، جعفر؛ محمدخانی، شهرام و کرمی، غلام‌رضا. (1393). ارزیابی اثربخشی درمان فراشناختی در باورهای فراشناختی، فرانگرانی، علایم و نشانه‌های بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD). فیض، 18(5)، 429-440.
سلمانی، بهزاد و حسنی، جعفر. (1395). نقش عدم تحمل ابهام و باورهای فراشناختی مثبت در اختلال وسواس فکری علمی و افسردگی اساسی. مجله‌ی علوم پزشکی رازی، 23(142)، 64-72.
شیرین‌زاده دستگیری، صمد؛ گودرزی، محمدعلی؛ رحیمی، چنگیز و نظیری، قاسم. (1387). بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسش‌نامه‌ی فراشناخت 30. مجله‌ی روان‌شناسی، 12(4)، 445-461.
موسوی مقدم، سیده آیدا؛ بیرامی، منصور؛ بخشی‌پور رودسری، عباس و حمیدپور، حسن. (1396). کارایی درمان فراشناختی بر کاهش علایم و شدت اضطراب صفت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. . فصلنامهی مطالعات روانشناسی بالینی، 7 (27)، 23-45.
American Academy of Sleep Medicine. (2014). The international classification of sleep disorders: diagnostic and coding manual, third edition. Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine.
American Psychiatry Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
Ashouri, A., Atef Vahid, M. K., Gharaee, B., & Rasoulian, M. (2013). Effectiveness of metacognitive therapy and cognitive behavioral therapy in patients with major depressive disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 7(2), 24-34.
Baglioni, C., Battagliese, G., Feige, B., Spiegelhalder, K., Nissen, C., Voderholzer, U., et al. (2011). Insomnia as a predictor of depression: a meta-analytic evaluation of longitudinal epidemiological studies. Journal of Affective Disorders, 135, 1-3.
Besiroglu, L., Cetinkaya, N., Selvi, Y., & Atli, A. (2011). Effects of serotonin reuptake inhibitors on though-action-fusion, metacognitions, and though suppression in obsessive compulsive disorder. Comprehensive Psychiatry, 52 (5), 556-561.
Busk, P. L., & Serlin, R. C. (1992). Meta-analysis for single case research. In T. R. Kratochwill & J. R. Levin, first edition, Single Case Research Design and Analysis: New Direction for Psychology and Education. Hillsdale, N. J: Lawrence Erlbaum Associates.
David, D., Cristea, I., & Hofmnn, S. G. (2018). Why cognitive behavioral therapy is the current gold standard of psychotherapy. Frontiers in Psychiatry, 9, 4.
Doos Ali Vand, H., Gharraee, B., Asgharnejad Farid, A. A., & Ghaleh Bandi, M. F. (2014). Prediction of insomnia severity based on cognitive, metacognitive and emotional variables in college students. Explore, 10(4), 233-240.
Edinger, J. D., Wohlgemuth, W. K., Radtke, R. A., Marsh, G. R., & Quillian, R. E. (2001). Does cognitive behavioral insomnia therapy alter dysfunctional beliefs about sleep? Sleep, 24(5), 591-599.
Espie, C. A., Inglis, S. J., Harvey, L., & Tessier, S. (2000). Insomniacs' attributions: psychometric properties of the Dysfunctional Beliefs and Attributions about Sleep Scale and the Sleep Disturbances Questionnaire. Journal of Psychosomatic Research, 48(2), 141-148.
Fernandez-Mendoza, J., Li, Y., Vgontzas, A. N., Fang, J., Gaines, J., Calhoun, S. L., et al. (2016). Insomnia is associated with cortical hyperarousal as early as adolescence. Sleep, 39(5), 1029-1036.
Finan, P. H., & Smith, M. T. (2013). The comorbidity of insomnia, chronic pain, and depression: dopamine as putative mechanism. Sleep Medicine Reviews, 17, 173-183.
Gregory, A. M., Cox, J., Crawford, M. R., Holland, J., Haravey, A. G., Eley, T. C., et al. (2009). Dysfunctional beliefs and attitudes about sleep in children. Journal of Sleep Research, 18(4), 422-426.
Harvey, A. G. (2002). A cognitive model of insomnia. Behavioural Research and Therapy, 40(8), 869-893.
Harvey, A. G., & Eidelman, P. (2011). Intervention to reduce unhelpful beliefs about sleep. In M. Perlis, M. L. Aloia, & B. Kuhn. first edition, Behavioral treatments for sleep disorders: a comprehensive primer of behavioral sleep medicine treatment protocols (pp. 45-54). New York: Academic Press.
Haynes, J., Talbert, M., Fox, S., & Close, E. (2018). Cognitive behavioral therapy in treatment of insomnia. The Southern Medical Journal, 111(2), 75-80.
Hertenstein, E., Nissen, C., & Reimann, D. (2017). Pharmacological and non-pharmacological treatments of insomnia. In S. Chokroverty, & L. Ferini-Strambi. Oxford Textbook of Sleep Disorders (pp. 189-201). UK: Oxford University Press.
Kazdin, A. E. (2008). Evidence-based treatment and practice: new opportunities to bridge clinical research and practice, enhance the knowledge base, and improve patient care. The American Psychologist, 63(3), 146-159.
Lovato, N., Lack, L., Wright, H., & Kennaway, D. J. (2014). Evaluation of brief treatment program of cognitive behavior therapy for insomnia in older adult. Sleep, 37(1), 117-126.
Ma, Z., R., Shi, L. J., & Deng, M. H. (2018). Efficacy of cognitive behavioral therapy in children and adolescents with insomnia: a systematic review and meta-analysis. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 51(6), e7070-e7078.
MacFarlane, J., Morin, C. M., & Montplaisir, J. (2014). Hypnotics in insomnia: the experience of Zolpidem. Clinical Therapeutics, 36(11), 1676-1701.
Morin, C. M., Belanger, L., LeBlanc, M., Ivers, H., Savard, J., Espie, C. A., et al. (2009). The natural history of insomnia: a population-based 3-year longitudinal study. Archives of Internal Medicine, 169(5), 447-453.
Morin, C. M., Blais, F., & Savard, J. (2002). Are changes in beliefs and attitudes about sleep related to sleep improvement in treatment of insomnia? Behavioral Research and Therapy, 40(7), 741-752.
Morin, C. M., Leblanc, M., Ivers, H., Belanger, L., Merette, C., Savard, J., et al. (2014). Monthly fluctuations of insomnia symptoms in a population-based sample. Sleep, 37(2), 319-326.
Nezu, A. M., & Nezu, C. M. (2008). Evidence-ased outcome research: A practical guide to conducting randomized controlled trials for psychosocial interventions. Oxford: Oxford University Press.
Normann, N., & Morina, N. (2018). The efficacy of metacognitive therapy: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology, 9, 1-14.
Okajima, I., Nakajima, S., Ochi, M., & Inoue, Y. (2014). Reducing dysfunctional beliefs about sleep does not significantly improve insomnia in cognitive behavioral therapy. PLoS One, 9(7), e102565.
Olive, M. L., & Smith, B. W. (2005). Effect size calculations and single subject designs. Educational Psychology, 25(2-3), 313-324.
Palagini, L., Bruno, R. M., Paolo, T., Caccavale, L., Gronchi, A., Mauri, M., et al. (2016b). Association between stress-related sleep reactivity and metacognitive beliefs about sleep in insomnia: preliminary results. Behavioral Sleep Medicine, 14(6), 636-649.
Palagini, L., Mauri, M., Dell'Osso, L., Riemann, D., & Drake, C. L. (2016a). Trait and pre-sleep-state-dependent arousal in insomnia disorder: what role may stress reactivity and sleep-related metacognitions play? A pilot study. Sleep Medicine, 25, 42-48.
Palagini, L., Ong, J. C., & Riemann, D. (2017). The mediating role of sleep related metacognitive processes in trait and pre-sleep state hyperarousal in insomnia disorder. Journal of Psychosomatic Research, 99, 59-65.
Perlis, M. L. Aloia, M., & Kuhn, B. (2011). Introduction. In M. Perlis, M. L. Aloia, & B. Kuhn. first edition, Behavioral treatments for sleep disorders: a comprehensive primer of behavioral sleep medicine treatment protocols (pp. xxi-xxii). New York: Academic Press.
Perlis, M. L., Jungquist, C. R., Smith, M. T., & Posner, D. (2005). Cognitive behavioral treatment of insomnia: a session by session guide. New York: Springer.
Shrivastava, D., Jung, S., Saadat, M., Sirohi, R., & Crewson, K. (2014). How to interpret the results of a sleep study. Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspective, 4(5), 1-4.
Spada, M. M., Mohiyddini, C., & Wells, A. (2008). Measuring metacoginitions associated with emotional dostress: factor structure and predictive validity of the metacognition questionnaire 30. Personality and Individual Differences, 45, 238-242.
Taylor, D., Gehrman, P., Dautovich, N., Lichstein, K. & McCrae, C. (2014). Handbook of Insomnia. London, UK: Springer Healthcare.
Troxel, W. M., Kupfer, D. J., Reynolds, C. F., Frank, E., Thase, M., Miewald, J., et al. (2012). Insomnia and objectively sleep disturbances predict treatment outcomes in depressed patients treated with psychotherapy or psychotherapy-pharmacotherapy combinations. The Journal of Clinical Psychiatry, 73(4), 478-485.
Wells, A. (2009). Metacognitive Therapy for Anxiety Depression. New York: Guilford Press.
Wells, A., & Cartwright-Hatton, S. (2004). A shot form of the metacognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behavioral Research and Therapy, 42, 385-396.
Wells, A., & Matthews, G. (1996). Modeling cognition in emotional disorder: the S-REF model. Behavior Research and Therapy, 34(11/12), 881-888.
Wells, A., King, P. (2006). Metacognitive therapy for generalized anxiety disorder: an open trial. Journal of Behavioural Therapy and Experimental Psychiatry, 37(3), 206-212.
World Health Organization. (2007). The ICD-10 classification of mental and behavioral disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization.