مطالعات روان شناسی بالینی (JCPS) - اهداف و چشم انداز