مطالعات روان شناسی بالینی (JCPS) - فرایند پذیرش مقالات