تدوین مدل سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان بر اساس مولفه‌های حساسیت اضطرابی، تنظیم هیجانی منفی و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با نقش میانجی راهبرد مقابله هیجان‌مدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، روان‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل سبب‌شناسی اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان بر اساس مولفه‌های حساسیت اضطرابی، تنظیم هیجانی منفی و سبک دلبستگی نا‌ایمن اجتنابی و دوسوگرا با نقش میانجی راهبرد مقابله‌ای هیجان‌مدار بود. طرح پژوهشی، همبستگی و به شیوه معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه مدارس سطح شهرستان خرم‌آباد در سال تحصیلی 97-1396 بود که تعداد 1200 نفر از آن‌ها به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند. پس از تکمیل پرسش‌نامه‌ی اختلال اضطراب اجتماعی و غربال‌گری آن، تعداد 266 نفر( 136 پسر و 130 دختر)، مستعد این اختلال تشخیص داده شدند. سپس داده‌های به دست آمده وارد مدل مفروضه معادلات ساختاری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از نرم افزار آموس24 استفاده شد تا به وسیله مقایسه ماتریس واریانس-کورایانس مشاهده شده (مدل پیش فرض) با ماتریس واریانس-کواریانس بازتولید شده، توانایی مدل را در پیش‌بینی متغیر ملاک و نیز برازش خود برآورد کند. نتایج تحلیل مدل نشان داد متغیرهای پیش‌بین تنظیم هیجانی منفی( سرکوب) و سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا به صورت مستقیم و غیرمستقیم با میانجی‌گری راهبرد مقابله هیجان‌مدار بر اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان دارای تاثیر معنادار بودند. همچنین راهبرد مقابله هیجان‌مدار دارای تاثیر مستقیم بر اختلال اضطراب اجتماعی بود. متغیر حساسیت اضطرابی دارای تاثیر مستقیم معنادار بوده ولی تاثیر غیرمستقیم آن معنادار نبود. همچنین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی بر اختلال اضطراب اجتماعی معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing of the etiology model of adolescent social anxiety disorder based on anxiety sensitivity, negative emotional regulation and anxiety and ambivalent attachment style with mediating role of emotional-focused coping strategy

نویسندگان [English]

  • Firoozeh ghazanfari 1
  • mojtaba nadri 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 PhD student, Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a model of the anxiety social anxiety model of adolescents based on anxiety sensitivity, negative emotional regulation and anxiety and ambivalent attachment style with mediating role of emotional coping strategy. Research project, correlation and structural equation method. The study population included all students in the academic year2017 period of secondary schools in the city KhormAbad that 1200 of them were selected by multistage random sampling. After completing a social anxiety and screening questionnaire, 266 (136 males and 130 females) were susceptible to this disorder. Then the obtained data entered the structural equation assumption model. In order to analyze the data obtained from Amos 24 software, it was used to compare the observed variance -curanese matrix (default model) with the reproduction variance-covariance matrix, to evaluate the model's ability to predict the criterion variable, and Also, it's fitting itself. . The results of the model analysis indicated that the predictive variables of negative emotional regulation (repression) and ambivalent insecure attachment style were directly and indirectly mediated by an emotional coping strategy on social anxiety disorder in adolescents. Also, the emotional coping strategies had a direct impact on social anxiety disorder. The anxiety sensitivity variable had a direct direct effect, but its indirect effect was not significant. Also, direct and indirect impact of unsafe attachment style on social anxiety disorder was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety
  • Anxiety sensitivity
  • insecure attachment style
  • negative emotional regulation
  • emotional coping strategy
امانی، ملاحت؛ شباهنگ، محمدجواد. (1396). «بررسی نقش میانجی اضطراب و افسردگی در ارتباط بین سبک­های دلبستگی با رضایت شغلی معلمان». فصلنامه علمی تخصصی طب کار، 9(2)، 70-59 .
 برک، لورا. (2001). روانشناسی رشد، ترجمه یحیی سیدمحمدی.(1394). جلد اول، تهران، نشر ارسباران.         
 بیرامی، منصور؛ اکبری، ابراهیم؛ قاسم­پور، عبدالله و عظیمی، زینب. (1391). «بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه­های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار». فصل­نامه روانشناسی بالینی، 2(8)، 69-48.
 ﺣﺎﺟﺒﯽ، اﺣﻤﺪ؛ ﭘﯿﺮوی، ﺣﻤﯿﺪ؛ ﭘﻨﺎﻏﯽ، ﻟﯿﻠﯽ. (1385). «ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه­ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠه­ای و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان». ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ،  57-52 .
 حسنوند عموزاده، مهدی. (1386). بررسی روایی و پایایی مقیاس فوبی اجتماعی. پایان­نامه کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شاهد.
 حیدری­زاده، نسرین؛ فرج­الهی، مهران و اسماعیلی، زهره. (1396). «وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژی و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ مقطعی». مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران. (1)، 59-52.
خراشادی زاده، سیده سمیه؛ شهابی­زاده، فاطمه؛ دستجردی، رضا. (1391). «نقش ادراک دلبستگی دوران کودکی، کنش­وری خانواده و سبک­های اسنادی بر اضطراب اجتماعی». فصل­نامه روان شناسی تحولی، روانشناسان ایرانی، 8(32)، 995-385.
رحمانیان، زاهده؛ میرزائیان، بهرام؛ حسن­زاده، رمضان. (1391). «رابطه اضطراب اجتماعی با خودپنداره در دانش­آموزان دختر پایه پنجم شهرستان جهرم». مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سال نوزدهم، 5(77)، 510-502.
رحیمیان، اسحاق؛ شاره، حسین؛ حبیبی عسگرآباد، مجتبی و بشارت، محمدعلی. (1386). « بررسی تاثیر شیوه­های جرات­ورزی بر سازگاری اجتماعی». فصل­نامه نوآوری­های آموزشی، 6(23)،54-29.
زاهدیان، سمیه؛ کافی، موسی؛ جاوید، مهناز؛ فلاحی، مهناز. (1394). «اثربخشی تنظیم هیجانی بر سبک­های مقابله­ای دانش­آموزان دختر ابتدایی». فصل­نامه تحول روان‌شناختی کودک.2(1)24-13.
شاکه­نیا، فرحناز؛ کجباف، محمدباقر؛ گل­کاری، طاهره. (1395). «مقایسه راهبردهای مقابله­ای و کیفیت دلبستگی دانش­آموزان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواسی- بی اختیاری». فصل­نامه کودک.3(3)،4-2.
صدیق­ارفعی، فریبرز؛ نجاریان، زکیه.(1395). «پیش­بینی روش­های مقابله با فشار روانی براساس سبک­های دلبستگی در دانشجویان دانشگاه­های کاشان». مجله روانشناسی و روان­پزشکی شناخت. 3(7)، 62-4.
صفوی، محبوبه؛ معروفی، شیرین. (1391). «همبستگی سبک­های دلبستگی با اضطراب صفت- حالت». ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ. 22(4)، 312-307.
طاهری­فر، زهرا؛ فتی، لادن؛ غرایی، بنفشه. (1389). «الگوی پیش­بینی هراس اجتماعی در دانشجویان بر پایه مؤلفه­های شناختی رفتاری». مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 16(1)، 45-34.
عزت­امامی، آمنه؛ هاشمی، تورج؛ علیلو، مجید. (1395). «ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻫﻴﺠﺎنﮔﺮی ﺗﻨﻈﻴﻢ». مجله تحقیقات علوم رفتاری.14(3)،347-339.
علیلو، مجید؛ خانجانی، زینب؛ بیات، احمد. (1395). «پیشبینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله­ای و نشانه­های اختلال شخصیت مرزی».  فصل­نامه مطالعات روانشناسی بالینی، 7(25)،27-13.
فرجی، رباب؛ فرجی، پرویز؛ دیده­روشنی، سونیا؛ نصرالله، کتایون. (1389). «مقایسه میزان اضطراب وافسردگی در دانشجویان دارای حساسیت اضطرابی بالا و پایین». پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، 371-370.
فرداینی سفلی، حامد؛ کارسازی، حسین؛ عزت امامی، آمنه؛ بخشی­پور، عباس.(1394). «رواﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺿﻄﺮاﺑﻲ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ و دﺷﻮاری در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﻴﺮ، اﺧﺘﻼل ﭘﺎﻧﻴﻚ و اختلال اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ». اندیشه و رفتار،36-9.
 قاسم­پور، ع؛ ایل­بیگی، ر؛ حسن­زاده، ش. (1391). خصوصیات روان­سنجی پرسش­نامه تنظیم هیجانی گراس و جان در یک نمونه ایرانی. ششمین همایش بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه گیلان، 724-722.
قاسمی، وحید.(1392). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. انتشارات جامعه­شناسان، چاپ دوم.
قدم­پور، عزت­الله؛ غضنفری، فیروزه. (1387). «ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای و  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺮم­آﺑﺎد».فصل­نامه اصول بهداشت روانی.10(37)،54-47.
کارسازی، حسین؛ هاشمی، تورج. (1394). «رواﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﻴﺴﺘﻢ­ﻫﺎی ﻣﻐﺰی-  ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻓﺘﺎری و دﺷﻮاری در  ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ». اندیشه و رفتار،39-9.
کرین، ویلیام.( 1943).پیشگامان روانشناسی رشد، ترجمه فدایی، فربد.(1392). تهران: انتشارات اطلاعات.
کرین، ویلیام.(1943). نظریه های رشد، ترجمه خوی نژاد، غلامرضا؛ رجایی، علیرضا.(1392). چاپ اول، تهران، انتشارات رشد.
گنجی، مهدی. (1394). آسیب شناسی روانی بر اساس .dsm-5 تهران : نشر ساوالان.
 مخبر دزفولی، علیرضا؛ رضایی، مهدی؛ غضنفری، فیروزه؛ میردریکوند، فضل الله؛ موذنی، ترانه؛ هاشمی، شیما. (1394). «مدل­یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه­های هیجانی، شناختی و جنسیت؛ کاربرد تحلیل مسیر». مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا،  11(3).
مرادی­منش، فردین و میرجعفری، احمد. (1386). «حساسیت اضطرابی: مفاهیم و دیدگاه­ها». تازه­های رواندرمانی، 39(40)، 42-28.
مشهدی، علی، قاسم پور، عبدالله، اکبری، ابراهیم، ایل­بیگی، رضا و حسن­زاده، شهناز (1392). «نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش­بینی اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان». دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14(2)، 99-89.
 مشهدی، علی؛ قاسم پور، عبدالله؛ اکبری، ابراهیم؛ ایل­بیگی، رضا؛ حسن­زاده، شهناز. (1392). «ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اضطرابی وتنظیم هیجانی در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اضطراب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن». دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.14(2)،100-90 .
میرزایی، کبری؛ عبداللهی، محمدحسین و شاه­قلیان، مهناز. (1392). «ارتباط باورهای فراشناخت با اضطراب اجتماعی و کم­رویی: نقش راهبردهای تنظیم هیجان». پژوهش در سلامت روان­شناختی، 13(7)، 27-2.
ندایی، علی؛ پاغوش، عطا؛ صادقی، امیرحسین. (1395). «رابطه بین راهبردهای مقابله­ای با کیفیت زندگی: نقش واسطه­ای مهارت­های تنظیم شناختی هیجان». مجله روانشناسی بالینی، 8(4)،46-32.
ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ؛ ﺷﺮﺑﺘﯽ، اﻧﻮﺷﯿﺮوان.(1394). «ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺿﻄﺮاﺑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻧﺎرﺳﺎﻧﻮﯾﺴﯽ». ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،تابستان، دوره 4، شماره 4.
 Abbo, C., Kinyanda, E., Kizza, R. B., Levin. J., Ndyanabangi, S. & Stein, D. J.(2013). »Prevalence, comorbidity and predictors of anxiety disorders in children and adolescents in rural north-eastern Uganda«. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 7: 2139.
Afram, A. & Kashdan, T. B. (2015). »Coping with rejection concerns in romantic relationships: An experimental investigation of social anxiety and risk regulation«. Journal of Contextual Behavioral Science, 4(3), 151–156.
Aldao, A., Nolen- Hoeksema, S.)2010(. Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A trandiagnostic examination«.Behaviour Research and Therapy. 48: 974-983.
Alden, L. E., & Taylor, C. T. (2004). »Interpersonal perspectives on social phobia«. Clinical Psychological Review, 24,857-882.
Allana, D. C., Mary E. O., Nicole, A. Shortb, K.G., Saulniera, N. B. (2018). »Lower-order anxiety sensitivity and intolerance of uncertainty dimensions operate as specific vulnerabilities for social anxiety and depression within a hierarchical model«. Journal of Anxiety Disorders, 53,91-99.
 American Psychiatric Association.(2013). "Diagnostic and statistical manual of mental disorder".
Amstadter, A. Emotion regulation and anxiety disorders. J Anxiety Disorder, 22(2): 211-21.
Anderson, R.E., & Hope, D.A. (2009). »The relationship among social  phobia, physiological reactivity, and anxiety sensitivity in an adolescent population«. Journal of anxiety disorders, 23, 18-26.
Bener, A., Ghuloum, S., & Dafeeah, E .E. (2011). »Prevalence of common phobias and their socio-demographic correlates in children and adolescents in a traditional developing society«. Afr J Psychiatry (Johannesbg), 14: 140-5. 10.
Beesdo, K., Knappe, S. and Daniel S. (2009).»Pine, MD Anxiety and Anxiety Disorders in Children and Adolescents: Developmental Issues and Implications for DSM-V.« NIH Public Access Author Manuscrip, 32(3): 483–524.
 Besharat, M. A, Sharifi, M., Irvany, M. (2001). »The survey relationship between adult attachment style and defense styles«. Journal of Psychology, 45: 277-89. [In Persian].
Bowlby, J. (1988). »A secure base.Clinical implications of attachmen theory«. London: Routledge.
Brown, A., Whiteside, S. (2008). »Relations among perceived parental rearing behaviors, attachment style, and worry in anxious children«. J Anxiety Disord, 22: 263-72.
Brumariu, L. E., Kerns, K. A. (2010). »Parent–child attachment and internalizing symptoms in childhood and adolescence: A review of empirical findings and future directions«. Dev Psychopathol, 22 (1): 177–203.
Camuri, G., Oldani, L., Dell'Osso, B., Benatti, B., Lietti, L., Palazzo, C., & et al.(2014). »Prevalence and disability of comorbid social phobia and obsessive-compulsive disorder in patients with panic disorder and generalized anxiety disorder«. Int J Psychiatry Clin Pract, 18: 248-54.
Carolyn, M., Aldwin, A., & Loriena, A. (2001). »Coping and health acomparison of the stress and trauma«.  Am Psychol Assoc J, 53(7): 11-25.
Carver, C. S., Pozo,  C., Harris,  S. D., Noriega, V., Scheier, M. F., Robinson, D. S., Ketcham,  A. S.)1993.( »How coping mediates the effect of optimism and distress: A study of women with early stage breast cancer«. J  pers  Soc Psychol, 65(5): 375-390.
Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., Dunbar, J. P., Williams, E., Thigpen, J. C. (2017). »Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: A meta-analysis and narrative review«. Sep;143(9):939-991.
Connor, K. M., Davidson, J. R., Churchill, L. E., Sherwood, A., Foa, E., Weisler, R. H.(2000). »Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN)«. New self-rating scale. Br J Psychiatry,176: 379-86.
 Corcoran, M., McNulty, M. (2018). »Research article Examining the role of attachment in the relationship between childhood adversity, psychological distress and subjective wellbeing«. journal homepage:
Deacon, B., Abramowitz, J. S. (2006). Anxiety sensitivity and its dimensions across the anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 20(7), 837–857.
Dixona, L., Aaron, A., Leeb, K. L. Gratzc, Matthew, T. (2018).»Anxiety sensitivity and sleep disturbance: Investigating associations among patients with co-occurring anxiety and substance use disorders«. Journal of Anxiety Disorders, 53,9-15.
Endler, N. S., & Parker, J. D. (1990). Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5), 844–854.
 Erozkan, A. (2017). »Determining the Anxiety Sensitivity Bases of Anxiety: A Study with Undergraduate Student«.Universal Journal of Educational Research, 5(1): 121-128.
Floyd, M., Garfield, A. & Marcus, T. (2005).»Anxiety sensitivity and worry«. Personality and Individual Differences, 38, 1223-1229.
 Garcia-Lopez, L. J, Díaz-Castela, M. M, Muela-Martinez, J. A, & Espinosa-Fernandez, L. (2014). »Can parent training for parents with high levels of expressed emotion have a positive effect on their child's social anxiety improvement «. Journal of Anxiety Disorders, 28(8), 812–822.
Garnefski, N., Kraaij, V. (2006). »Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples«. Personal Individ Differ, 40: 1659-69.
Goldin, P. R., Gross, J. J. (2010). »Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder«.
Grant, D.M Beck, G.J & Davila, J. (2007). »Does anxiety sensitivity predict symptoms of panic, depression, and social anxiety«. Behavior research and therapy, 47, 2247-2255.
Gross, J. J. (1999). »Emotion regulation: Past present, future«. Cognition and Emotion, 13(5), 551-573.
 Gross, J. J. (2007). Handbook of emotion regulation. Willey: New York: Guilford Press.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). »Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being«. Journal of.Personality and Social Psychology, 58, 245-263.
Hatton, C., McNicol, S., Doubleday, K. (2012). »Anxiety in a neglected population: Prevalence of anxiety disorders in pre-adolescent children«. Journal of Clinical Psychology Review. (26), 817-833.
 Hayward, C., Killen, J. D., Kraemer, H.C., & Taylor, C.B. (2000). »Predictors of panic attacks in adolescents«. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 207–214.
Hazan, C., Shaver, P. (1987). »Romantic love conceptualized and attachment process«. Journal of personality and social psychology, 52: 511- 524.
 Heimberg, R. G., Makris, G. S., Juster, H. R., Ost, L. G., Rapee, R. M. (1997).» Social Phobia: A Preliminary cross-national comparison«. Journal of Depression and anxiety, 5(3), 130-137.
 Hill, C.Waite, P.Creswell, C. (2016).»Anxiety disorders in children and adolescents«. Paediatrics and Child Health, 26 (12), 548­553.
Jafarnejad, P. (2003). »The relationship between the Big Five, coping styles and psychological health of university students, Master's thesis«. Tarbiat moallem University. [Persian]
Kheirabadi, G. R., Bagherian, R., Nemati, K., Daghaghzadeh, H., Maracy, M. R., & Gholamrezayee, A. (2010).»The effectiveness of coping strategies on the severity of symptoms, quality of life and psychological symptoms among patients with irritable bowel syndrome«. J Med Sci, 28(110): 473-83. [Persian].
Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling .2nd Ed. New York: Guilford.
Manassis, K., Bradley, S., Goldberg, S., Hood, J., Swenson, R. P. (1994).»Attachment in mothers with anxiety disorders and their children«. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 33: 1106-13.
Marsac, M. L., Funk, J. B., Nelson, L. (2007). »Coping Styles Psychological Function and Quality of Life Children with Asthma«. Child care health dev, 33(4): 7-360.
Mccabe, R. E. (1999). »Implicit and explicit memory for threat words in high- and low0 anxiety- sensitive participants«. Cognitive Therapy and Research, 23(5): 21-38.
Mennin, D. S., McLaughlin, K. A., Flanagan, T. J.(2009). »Emotion regulation deficits in generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, and their co-occurrence«. J Anxiety Disord, 23(7): 71-866.
Mohammadi, M. R., Alavi, A., Mahmoodi, J., Shahrivar, Z., Tehranidoost, M., Saadat, S. (2008). »Prevalence of Psychiatric Disorders amongst Adolescents in Tehran«. Iran J Psychiatry, 3(3): 4-100. 
Mohammadi, MR, Ghanizadeh, A, Mohammadi, M. & Mesgarpour B. (2006). »Prevalence of social phobia and its co-morbidity with psychiatric disorders in Iran«. Depression and Anxiety .23, 11-405.
 Morley, T. E., Moran, G. (2011). »The origins of cognitive vulnerability in early childhood: Mechanisms linking early attachment to later depression«. Clin Psychol Rev, 31(7): 82-1071.
 Öztürk, A. T. (2010). »The relationship between attachment style, subjective well-being, happiness and social anxiety among university students«. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, 1772-1776.
 Priceputu, M.(2012).»Attachment style-from theory to the integrative intervention in anxious and depressive symptomathology«. Procedia Soc Behav Sci, 33: 934-8.
Ranta, K., Kaltiala-Heino, R., Fröjd, S., & Marttunen, M. (2012). »Peer victimization and social phobia: A follow-up study among adolescents«. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48(4), 533–544.  -Rector, N., Shimizu, K., & Leybman, M. (2006). »Anxiety sensitivity within the anxiety disorders: Disorder-specific sensitivities and depression comorbidity«. Behavior Research and Therapy, 45, 1967–1975.
Reiss, S., Peterson, R. A., Gursky, D. M., & McNally, R. J. (1986). »Anxiety sensitivity, anxiety frequency and the prediction of fearfulness«. Behavior Research and Therapy, 4(3), 241-248.
 Reiss, S., & Mcnally, R. J. (1985). The expectancy model of fear. San Diego, CA: Academic press.
Richeya, J. A., Schmidtc, N. B., Hofmannd, S. G., & Timpano. K. R. (2010). »Temporal and structural dynamics of anxiety sensitivity in predicting fearful responding to a 35% CO2 challenge«. Journal of Anxiety Disorders, 24, 423-432.
 Rodebaugh, T. L., Heimberg, R. G. (2008). »Chapter 9 Emotion Regulation and the Anxiety Disorders: Adopting a Self-Regulation Perspective«. USA: Springer; 140-9.
Schäfer, J. Ö., Naumann, E., Holmes, E. A., Tuschen-Caffier, B., Samson, A. C. (2017).»Emotion Regulation Strategies in Depressive and Anxiety Symptoms in Youth: A Meta-Analytic Review«. Feb;46(2):261-276.
Starling, J., Feijo, I. (2012). Schizophrenia and other psychotic disorders of early onset. In Rey JM (ed), IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health. Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions.
Stroebe, M., Folkman, S., Hansson, R., Schut, H.(2006)».The prediction of bereavement outcome: Development of an integrative risk factor framework«. Soc Sci Med,63(9): 2440-51.
 Talepasand, S. & Nokani, M. (2012).»Social Phobia Symptoms: Prevalence and Sociodemographic Correlates«. Archives of Iranian Medicine, 13, 6, 66-72.
Tamannaeifar, M., Sanatkarfar, M. (2017). »Social Anxiety Study Based on Coping Styles and Attachment Styles«, Journal of Practice in Clinical Psychology, 5(2), 115-122.
Turk,C.L.,Heimberg,R.G., Magee, K. (2008). Social Anxiety Disorder. In David H. Barlow (Editor), Clinical Handbook of  Psychological Disorder, a Step – by – Step Treatment  Manuel (pp. 123-163), Guilford  Press,USA.
 Waldinger, R. J., Mars, S. S., Arthur, J., Barsky, J., David, K. P. (2006).»Mapping the road From Childhood Trauma to Somatization: The Role of Attachment«. Psychol Med. 68: 35-139.Watch,32, 4-16.
Werner, K.H., Goldin, P. R., Ball, T.M., Heimberg, R.G., & Gross, J. J. (2011).»Assessing Emotion Regulation in Social Anxiety Disorder, the Emotion Regulation Interview«. J Psycho pathol Behav Assess, 33,346–354.
World  Health  Organization:  Adolescents:  health  risks  and  solutions. (2017(.
Zinbarg, R. E., Barlow, D. H., & Brown, T. A. (1997). »Hierarchical structure and general factor saturation of the Anxiety Sensitivity Index: Evidence and implications«. Psychological Assessment, 9, 277-284.
Zvolensky, M.J., Feldner, M.T., Leen-Feldner, E.W., Bonn- Miller, M.O., McLeish, A.C.,& Gregor, K. (2004). »Evaluating the role of anxiety sensitivity in smoking outcome expectancies among regular smokers«. Cognitive Therapy and Research, 28, 473–486.