بررسی اثربخشی درمان‌های روان‌شناختی و دارویی در درمان اختلال وسواس فکری-عملی: یک فرا تحلیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته سنجش واندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

4 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان‌های شناختی-رفتاری، مواجهه و پیشگیری از پاسخ و دارویی در درمان اختلال وسواس فکری-عملی با استفاده از روش فرا تحلیل و همچنین مقایسه کارایی این روش‌ها در درمان اختلال وسواس فکری-عملی بود. برای انتخاب پژوهش­های مورد نیاز از روش مرور ساختاریافته بهره گرفته شد. بدین ترتیب 28 مطالعه، مشتمل بر رساله‌های کارشناسی ارشد، دکتری و مقاله (داخلی و خارجی) که از روش‌های درمانی فوق‌الذکر برای درمان اختلال وسواس فکری-عملی بهره برده بودند، به‌عنوان نمونه پژوهشی مورداستفاده قرار گرفتند. عامل مهم در مناسب تشخیص دادن این پژوهش‌ها، روش‌های آماری مورداستفاده برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های آن‌ها بوده است. برای محاسبه اندازه‌های اثر، تفاوت استاندارد بین میانگین‌ها مورداستفاده قرارگرفته است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، درمان شناختی-رفتاری دارای اندازه اثری برابر با 611/1 هست. همچنین روش‌های مواجهه و پیشگیری از پاسخ و درمان‌های دارویی نیز به ترتیب اندازه اثر­هایی برابر با 59/1 و 617/0 را نشان داده اند­­­­­که نشان‌دهنده تأثیرگذار بودن درمان‌های نامبرده است. از طرفی دیگر، مقایسه کارایی این درمان‌ها نشان داد که درمان شناختی-رفتاری بیشترین میزان اثربخشی را برای درمان اختلال وسواس فکری-عملی داراست. همچنین درمان دارویی در مقایسه با درمان‌های روان‌شناختی از کارایی کمتری برخوردار­ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Psychological and Medicinal Treatments on Obsessive-Compulsive Disorder: A Meta-analysis

نویسندگان [English]

  • Ali tayarani rad 1
  • Noorali farrokhi 2
  • Esmail keirjoo 3
  • Nafiseh sarihi 4
1 PhD student at allameh tabataba'i university
2 Associate university allameh tabataba'i university
3 Asistant university azarbaijan shahid madani university
4 PhD student azad university branch of garmsar
چکیده [English]

This study deals with the effect of cognitive-behavioral therapy, response prevention and exposure and medicinal treatments on OCD using a meta-analysis and by means of drawing a comparison between such techniques and OCD treatment. The structured review method was adopted for the purpose of selecting the required surveys; therefore, 28 surveys, including master's degree and doctoral theses and local and foreign papers and articles drawing upon the foregoing methods in OCD treatment, were selected as the research sample. The important factor in determining suitability of the studies and surveys was the statistical methods employed for their data analyses. In order to compute effect sizes, the standard difference between means was used. According to the ensuing results, CBT has an effect size of 1.611. Moreover, effect sizes of response prevention and exposure techniques and medicinal treatments were put at 1.59 and 0.617 respectively, suggesting effectiveness of the foregoing treatments. A comparison of efficiency of such therapies and treatments demonstrated, on the other hand, that CBT has the highest level of effect in OCD treatment. Furthermore, medicinal care is less effective than psychological therapies and treatments. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)
  • Psychological Treatment
  • medicinal treatment
  • Meta-analysis
استکتی، گیل؛ فوآ، آدنا و گریسون، جاناتان. (1985). وسواس: برداشت‌ها و درمان رفتاری، ترجمه امیرهوشنگ مهریار (1373). تهران: رشد.
کاپلان، اچ و سادوک، ب. (2002). خلاصه روانپزشکی-علوم رفتاری، روانپزشکی بالینی. جلد دوم. (ویراست نهم). ترجمه حسن رفیعی و خسرو سبحانیان (1383). تهران: انتشارات ارجمند.
Abramowitz, J. S. (1996). Variants of exposure and response prevention in the treatment of obsessive-compulsive disorder: A meta-analysis. Behavior Therapy, 27, 583-600.
Abramowitz, J. S. (1997). Effectiveness of psychological and pharmacological treatments for obsessive compulsive disorder: A quantitative review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 44–52.
Abramowitz, J. S. (1998). Does cognitive-behavioral therapy cure obsessive–compulsive disorder? A meta-analytic evaluation of clinical significance. Behavior Therapy, 29, 339−355.
Abramowitz, J. S. Franklin, M. E. & Foa, E. B. (2002). Empirical status of cognitive-behavioral therapy for obsessive–compulsive disorder: A meta-analytic review. Romanian Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 2, 89−104.
Abramowitz, J. S. Franklin, M. E. Zoellner, L. A. & DiBernardo, C. L. (2002). Treatment compliance and outcome of cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Behavior Modification, 26, 447-463
Abramowitz JS, Whiteside SP, Deacon BJ.)2005). The effectiveness of treatment for pediatric obses disorder: A meta-analysis.36:55–63.
Ball, S. G. Baer, L. & Otto, M. W. (1996). Symptom subtypes of obsessive–compulsive disorder in behavioral treatment studies: A quantitative review. Behaviour Research and Therapy, 34, 47−51.
Clark, D.A. & O, Connor, K. (2005). Thinking is believing: Ego dystonic intrusive thoughts in OCD. In D.A. Clark(Ed), Intrusive Thoughts in Clinical Disorders (pp.145-175). New York: Guilford Press.
Corey, G. (2007). Theory And Practice of Group Counceling.NEW YORC: Brooks Cole.
Cox, B. J. Swenson, R. P. Morrison, B. & Lee, P. S. (1993). Clomipramine, fluoxetine, and behavior therapy in the treatment of obsessive–compulsive disorder: A meta-analysis. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 149−153.
Eddy, K. T. Dutra, L. Bradley, R. &Westen, D. (2004). A multidimensional meta-analysis of psychotherapy and pharmacotherapy for obsessive–compulsive disorder. Clinical Psychology Review, 24, 1011−1030.
Emmelkamp, P. M. & Beens, H. (1991). Cognitive therapy with obsessive–compulsive disorder: A comparative evaluation. Behavior Research and Therapy, 29, 293−300.
Fienberg, N.A. Bullock, T. Montgomery, D.B.& Montgomery, S.A.)1992). Serotonin reuptake inhibitors are the treatment choice in obsessive compulsive disorder. Int Clin Psychopharmacol. 7:43-7
Fienberg, N. a. Gale, T.M. (2005). Evidence-based pharmacotherapy of obsessive-compulsive disorder. International Journal of Neuropsychopharmacology, 8:107-129. 168
Foa, E. B. Steketee,G. and Ozarow, B. J. (1985). Behavior therapy with obsessive-compulsives: From theory to treatment. In M. Mavissakalan, S.M. Turner, and L. Michelson (Eds.) Obsessive-compulsive disorder: Psychological and pharmacological treatments. (pp. 49-120). New York: Plenum Press.
Freeston, M. & Ladouceur, R. (1998). The cognitive-behavioral treatment of obsessions. In V. Caballo (Ed.), International handbook of cognitive and behavioural treatments for psychological disorders (pp. 129–160). Oxford, England7 Pergamon/ Elsevier.
Goodman, W. K. Price, L. H. & Rasmussen, S.A. et al. (1989). Efficacy of fluvoxamine in obsessive-compulsive disorder: a comparison with placebo. Arch Gen Psychiatry; 46:36-44.
Goodman,W. K. Price, L. H. Rasmussen, S. A. Mazure, C. Fleischmann, R. L. Hill, C. L. Heninger, G. R. & Charney, D. S. (1989). The Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS): Part I. Development, use, and reliability. Archives of General Psychiatry, 46, 1006−1011.
Greist, J. Jefferson, J. Koback, K. Katzelnick, D. and Serlin, R. (1995). Efficacy and tolerability of serotonin transport inhibitors in obsessive-compulsive disorder: A meta-analysis.Archives of General psychiatry, 52,53-60. 165
Higgins, J. P. T. & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Statistics in Medicine, 21, 1539−1558.
Huedo-Medina, T. B. Sánchez-Meca, J. Marín-Martínez, F. & Botella, J. (2006). Assessing heterogeneity in meta-analysis: Q statistic or I2 index? Psychological Methods, 11, 193−206.
Jefferson, J.W. Altemus, M.A. Pigott, T.A. Stien, D.J. and Greist, J.H. (1995). Algorithm for the treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD). Psychopharmacology Bulletin,31(3),487-490 156.
Karno, M. Golding, J. J. Sorenson, S. B. & Burnam, M. A. (1988). The epidemiology of obsessive–compulsive disorder in five US communities. Archives of General Psychiatry, 45, 1094−1099.
Keeley, M. L. Storch, E. A. Merlo, L. J. & Geffken, G. R. (2008). Clinical predictors of response to cognitive-behavioral therapy for obsessive–compulsive disorder. Clinical Psychology Review, 28, 118−130.
Kobak, K. A. Greist, J. H. Jefferson, J. W. Katzelnick, D. J. & Henk, H. J. (1998). Behavioral versus pharmacological treatments of obsessive compulsive disorder: A meta-analysis. Psychopharmacology, 136, 205−216.
Lindsay, M. Crino, R. & Andrews, G. (1997). Controlled trial of exposure and response prevention in obsessive-compulsive disorder. British Journal of Psychiatry, 171, 135–139.
Mcdougle, C. j. Gordman, w. k. & Price, L. H. (1993). The pharmaco-therapy of obsessive-compulsive disorder. Pharmopsychiatry. 26: 24-9.
McLean, P. Whittal, M. Thordarson, D. Taylor, S. Soechting, I. Koch, W. et al. (2001). Cognitive versus behavior therapy in the group treatment of Obsessive-Compulsive disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, 205–214.
Miller, R. C. & Berman, J. S. (1983). The efficacy of cognitive behavior therapies: A quantitative review of the research evidence. Psychological Bulletin, 94(1), 39-53.
Montgomery, S. A. Zohar, Y. (1999). Obsessive-Compulsive Disorder. NewYork: Martin Dunitz Ltd.
Rothstein, H. R. Sutton, A. J. & Borenstein, M. (Eds). (2005). Publication bias in meta-analysis: Prevention, assessment, and adjustments Chichester, UK: Wiley.
Salkovkis, PM. Kirk, I. (1989). Cognitive behavior therapy for psychiatric problems: a practical guide: Oxford University Press.
Sánchez-Meca, J. & Marín-Martínez, F. (2008). Confidence intervals for the overall effect size in random-effects meta-analysis. Psychological Methods, 13, 31−48.
Sánchez-Meca, J. Gómez-Conesa, A. & Méndez, F. X. (2003). El tratamiento psicológico del trastorno obsesivo–compulsivo en Europa: Un estudio meta-analítico [The psychological treatment of obsessive–compulsive disorder in Europe: A meta-analytic study.]. Psicología Conductual, 11, 213−237.
Steketee, G. Henninger, N. & Pollard, C. (2000). Predicting treatment outcome for obsessive-compulsive disorder: Effects of comorbidity. In I. Weiner (Eds). Obsessive-Compulsive disorder: Contemporary issues in treatment (pp. 157–182). New Jersey7 Lawrence Erlbaum Associates.
Storch EA, Merlo LJ. (2006). Obsessive-compulsive disorder: strategies for using CBT and pharmacotherapy. J Fam Pract; 55(4):329-33.
Van Balkom, A. J.L. M. van Oppen, P. Vermeulen, A. W.A.van Dyck, R. Nauta, M. C. E. & Vorst,H.C.M. (1994). A meta-analysis on the treatment of obsessive compulsive disorder: A comparision of antidepressant, behavior, and cognitive therapy. Clinical Psychology Review, 14(5),359-381.
Van Oppen, P. De Haan, E. van Balkom, A. J. Spinhoven, P. Hoogduin, K. A. L. & van Dyck, R. (1995). Cognitive therapy and exposure in vivo in the treatment of obsessive–compulsive disorder. Behavior Research and Therapy, 33, 379−390.