مقایسه اثربخشی برنامه مشاوره انگیزشی نظام‌مند گروهی با دارو درمانی در کاهش علائم اختلال افسرده خویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان

2 دانشیار روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

افسردگی از مهم‌ترین انواع اختلالات خلقی به شمار رفته و به‌عنوان اولین عامل ناتوان‌کننده جامعه‌ی بشری مطرح گردد که میزان وقوع بالا و ماهیت پیچیده آن به‌کارگیری درمان‌های جدید را ایجاب می‌کند.با توجه به این‌که غالباً در درمان افسردگی از دارودرمانی صرف استفاده می‌شود، لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی برنامه مشاوره انگیزشی نظام‌مند گروهی (SMC) در اختلال افسرده‌خویی و مقایسه آن با دارودرمانی پرداخته است. این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. نمونه این پژوهش تجربی شامل 30 بیمار زن افسرده‌خو بودند که با استفاده از روش در دسترس از میان بیماران افسرده مراجعه‌کننده طی 9 ماه در سال 1390 به کلینیک روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب‌شده و به‌طور تصادفی به سه گروه (هر گروه 10 نفر) یک گروه آزمایش تحت درمان برنامه مشاوره انگیزشی نظام‌مند همراه با دارودرمانی و یک گروه تحت درمان دارودرمانی صرف و یک گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش دو پرسشنامه افسردگی بک (BDI) و پرسشنامه اهداف و علایق فردی (PCI) بودند. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش‌آزمون بین میانگین نمرات دو گروه در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (05/0p<). بررسی میانگین‌های تعدیل‌شده نشان از اثربخش‌تر بودن آموزش برنامه مشاوره انگیزشی نظام‌مند گروهی همراه دارودرمانی نسبت به دارودرمانی صرف بوده است و همچنین دو گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پس‌آزمون کاهش بیشتری را در علائم افسردگی نشان داد. بر طبق نتایج این پژوهش روش درمانی مشاوره نظام‌مند و دارودرمانی در درمان افراد مبتلابه افسرده خویی مؤثرتر از دارودرمانی صرف در درمان بیماران افسرده‎خو هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Systematic Motivational Counseling with Pharmacotherapy on Decrease of Dysthymic Disorder Symptoms

نویسندگان [English]

  • faranak razzaghian 1
  • Imanollah Bigdeli 2
1 MA of clinical psychology of Semnan university
2 Associate Professor of Ferdosi Mashhad University
چکیده [English]

Depressionis one of the most important kinds of affective disorders and has been presented as the first weakening factor in humanity society that its high prevalence and complex nature has made necessary it to use new treatments. Considering that pharmacotherapy is often used in depression treatment, the present study was aimed to investigate the effectiveness of systematic motivational counseling and comparison it with pharmacotherapy. This research conducted with pretest- posttest plan with control group. The sample of this experimental study was consisted of 30 dysthymic female patients referred to psychological clinic in university of Firdausi Mashhad during 9 months in 2011 that were selected by available sampling method and randomly assigned to three groups (10 patients per group), one experimental group for systematic motivational counseling with pharmacotherapy, one for mere pharmacotherapy and one group for control group. Collecting data instruments were consisted of Beck Depression Inventory and Personal Concerns Inventory. In order to analysis the data; descriptive statistics and covariance analysis in inferential statistics surface had been used. The results of covariance analysis after adjusting the pretest scores showed thatthere is a meaningful differences between posttest scores of two groups (p<0/05). Investigation of adjusted means is indicator for efficacy of systematic motivational counseling with pharmacotherapymore thanmere pharmacotherapyandtwo experimental groups in comparison of control group had more decrease in depression symptoms. According to the results of this research systematic motivational counseling with pharmacotherapyis more effective thanmerepharmacotherapy in the treatment ofdysthymic patients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dystymic disorder
  • Systematic motivational counseling
  • Motivational Structure
  • Pharmacotherapy