مدل ساختاری نظم بخشی هیجانی و علائم اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی بالینی

2 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه شهید چمران، اهواز

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین مدل ساختاری نظم­بخشی هیجانی و علائم اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان انجام شد.برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 462 (223 دختر و 241 پسر) دانشجوی دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به مقیاس مشکلات در نظم­بخشی هیجانی، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا و پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که از بین مؤلفه­های دشواری در نظم­بخشی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای نظم‌بخشی هیجانی هم به­صورت مستقیم و هم با واسطه­گری نگرانی و مؤلفه دشواری در انجام رفتار هدفمند تنها به­صورت مستقیم بر علائم اختلال اضطراب تعمیم­یافته تأثیر می­گذارند. به­طورکلی این نتایج نشان می­دهد که مؤلفه­های نظم­بخشی هیجانی می­توانند بر علائم اختلال اضطراب فراگیر در جمعیت عمومی تأثیرگذار باشد، به‌طوری‌که افزایش دشواری­ها در نظم­بخشی هیجانی منجر به افزایش نگرانی و علائم اختلال اضطراب فراگیر در آن­ها می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of emotional regulation and symptoms of generalized anxiety disorder in students

نویسندگان [English]

  • Forough Edrissi 1
  • Mostafa khanzadeh 2
  • Abdolmajid bahrainian 3
1 Forough Edrissi PhD. Student of Clinical Psychology Department of Psychology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran
2 Mostafa khanzadeh PhD. Student of Psychology Department of Psychology, Shahid Chamran University Ahvaz, Iran
3 Associate Professor of Clinical Psychology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Introduction: This research aims to dtermine Structural Model of Emotion regulation and symptoms of Generalized Anxiety Disorder (GAD) in students.
Method: for this aim, 462 students of Shiraz University (223 female, 241 male) were selected using stratified random sampling as statistical sample. This participant responded to Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) and Generalized Anxiety Disorder Questionnaire-IV (GADQ-IV). Data analyzed using Structural Equation Modeling (SEM).
Results: results of SEM showed that among difficulties in emotional regulation, limited access to emotional regulation strategies effect on symptoms of GAD directly and indirectly, with mediating of worry. Also, these results indicate that difficulties engaging in goal-directed behaviors can only effect directly on symptoms of GAD.
Conclusion: in general, these results show that emotional regulation components can affect symptoms of GAD in general population, so that increasing difficulties in emotional regulation due to increasing worry and symptoms of GAD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • Worry
  • symptoms of GAD
  • structural equation modeling
  • Lisrel
احسان­منش، مجتبی. (1380). همه­گیرشناسی بیماری­های روانی در ایران: بازنگری برخی بررسی­های انجام‌شده. فصلنامه اندیشه و رفتار، 6، 69-54.
حمیدپور، حسن. (1388). مقایسه کارایی شناخت درمانی با طرحواره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر: کاهش علائم، بهبود عملکرد، تغییر متغیرهای میانجی و فرایند تغییر علائم. پایان‌نامه دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، دپارتمان روان­شناسی بالینی.
خان‌زاده، مصطفی؛ حسین چاری، مسعود؛ سعیدیان، محسن و ادریسی، فروغ. (1391). ساختار عاملی و ویژگی­های روان­سنجی مقیاس دشواری در نظم‌بخشی هیجانی. مجله علوم رفتاری، 6 (1)، 96-87.
دهشیری، غلامرضا؛ گلزاری، محمود؛ برجعلی، احمد و سهرابی، فرامرز. (1388). خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا. مجله روانشناسی بالینی، 4، 67-75.
غفاری، فاطمه. (1380). بررسی حیطه­های نگرانی دانشجویان دانشگاه­های مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
نیکبخت نصرآبادی، علیرضا؛ مظلوم، سید رضا؛ نثاری، مریم و گودرزی، فاطمه. (1387). ارتباط حیطه­های نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویان.  فصلنامه پایش، (8)1، 92-85.
نوربالا، احمدعلی؛ باقری یزدی، سیدعباس و یاسمن، محمدتقی. (1381). نگاهی بر سیمای سلامت روان در ایران. تهران: مؤلف.
Abel, J. L. & Borkovec, T. D. (1995). Generalizability of DSM-III-R generalized anxiety disorders to proposed DSM-IV criteria and cross-validation of proposed changes. Journal of Anxiety Disorders, 9, 303–315.
Aldao, A. Nolen-Hoeksema, S. & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217–237.
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed. text rev). Washington DC: Author.
Anderson, J. C. & Gerbing, D. W. (1988) "Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach," Psychological Bulletin (103)3, 411-423.
Barlow, D. H. (2002). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic (2nded). New York: Guilford Press.
Borkovec, T. D. and Hu, S. (1990). The effect of worry on cardiovascular response to phobic imagery. Behaviour Research Therapy, 28(1), 69–73.
Borkovec, T. D. and Roemer, L. (1995). Perceived functions of worry among generalized anxiety disorder subjects: Distraction from more emotionally topics? Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry.26, 25-30.
Borkovec, T. D. Ray,W. J. and Stober, J. (1998). Worry: a cognitive phenomenon intimately linked to affective, physiological, and interpersonal behavioral processes. Cognitive Therapy and Research, 22, 561−576.
Borkovec, T. D, Alcaine, O. M. and behar, E. (2004). Avoidance theory of worry and generalized anxiety disorder. In. R. G. Hiemberg, C. L. Turk, and D, S. Mennin (Eds). Generalized anxiety disorder. New York: Guilford.
Brown, T. A. Antony, M. M. & Barlow, D. H. (1992). Psychometric properties of the Penn State Worry Questionnaire in a clinical anxiety disorders sample. Behaviour Research and Therapy, 30, 33–37.
Clark, D. A. and Beck, A. T. (2010). Cognitive Therapy of Anxiety Disorders Science and Practice. New York: Guilford press.
Craske, M. G. Barlow, D. H. & O’Leary, T. (1992). Mastery of your anxiety and worry. Albany, New York: Graywind Publications.
Davey, G. C. (1993). A comparison of three worry questionnaires. Behaviour Research and Therapy, 31, 51–56.
Davey CLG and Wells A. (2006). Worry and its psychological disorders theory, assessment and treatment. London: Wiley.
Dugas, M. J. and Robichaud, M. (2007). Cognitive-Behavioioral Treatment for Generalized Anxiey Disorder: From science to practice. New York: Routledge.
Dugas, M. J. Freeston, M. H. Ladouceur, R. Rheaume, J. Provencher, M. & Boisvert, J. M. (1998). Worry themes in primary GAD, secondary GAD, and other anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 12, 253–261.
Ekman, P. and Davidson, R. J. (1994). The nature of emotion: fundamental questions. New York: Oxford University Press.
Fresco, D. M. Menin, D. S. Heimberg, R. G. and Turk, C. L. (2003). Using the Penn State Worry Questionnaire to identify individuals with generalized anxiety disorder: a receiver operating characteristic analysis, Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 34, 283–291.
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2, 271–299.
Gross, J. J. and Thompson, A. R. (2007). Emotional Regulation: Conceptual foundations. In J. J. n Gross (Ed). Handbook of emotional regulation (P.P.3-26). New York: Guilford.
Gross, J. J. (2007). Handbook of emotio regulation.New York: Guilford Press.
Gratz, K. L. and Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and validation of the Difficulties with Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 41–54.
Hoyer, J. Becker, E. S. & Roth, W. T. (2001). Characteristics of worry in GAD patients, social phobics, and controls. Depression and Anxiety, 13, 89–96.
Jaccard, J. & Wan, C. K. (1996). LISREL Approaches to Interaction Effects in Multiple Regressions. CA: Sage.
Kelly, W. E. (2002). Investigation of worry and sense of humor. The Journal of Psychology, 136, 657-666.
Kring, A. M. & Sloan, D. M. (2010). Emotion regulation and psychopathology. New York: the Guilford press.
Ladouceur, R. Blais, F. Freeston, M. H. & Dugas, M. J. (1998). Problem solving and problem orientation in generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 12, 139–152.
Linehan, M. M. (1993).Cognitive-behavioral treatment ofborderline personality disorder. New York: The Guilford Press.
Mayer, J. Salovey, P. Caruso, D. R. and Sitarenios, G. (2001). Emotional intelligence as a standard intelligence. Emotion, 1, 232–242.
McCallum, R. C. Browne, M. W. & Sugawara, H. M. (1996). Power Analysis and Determination of Sample Size for Covariance Structure Modeling. Psychological Methods. 1 (12), 149-160.
McLaughlin, K. A. Mennin, D. S and Farach, F. G. (2007). The contributory role of worry in emotion generation and dysregulation in generalized anxiety disorder, Behaviour Research and Therapy, 45, 1735–1752.
Mennin, D. S. Heimberg, R. G. Turk, C. L. and Fresco, D. M. (2002). Applying an emotion regulation, framework to integrative approaches to generalized anxiety disorder. Clinical Psychology: science and practice, 9, 85-90.
Mennin, D. S. Heimberg, R. G. and Turk, C. L. (2004). Clinical presentation and diagnostic feature. In R. G. Hiemberg, C. L. Turk. and D. S. Mennin. (Eds). Generalized Anxiety Disorder,New York: Gmilford.
Mennin, D. S. Heimberg, R. G. Turk, C. L. and Fresco, D. M. (2005). Preliminary evidence for an emotion regulation deficit model of generalized anxiety disorder. Behavior Research and Therapy, 43, 1281–1310.
Mennin, D. S. Turk, C. L. Heimberg, R. G. and Carmin, C. (2004). Focusing on the regulation of emotion: a new direction for conceptualizing generalized anxiety disorder. In: M. A. Reinecke and D. A. Clark (Eds.), Cognitive therapy over the lifespan: evidence and practice (pp. 60–89). New York: Cambridge University Press.
Meyer, T. J. Miller, M. L. Metzger, R. L. & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 28, 487–495.
Newman, M. G. Zuellig, A. R. Kachin, K. E. Constantino, M. J. & Cashman, L. (2001). The reliability andvalidity of the GAD-Q-IV: A revised self-report diagnosticmeasure of generalized anxiety disorder. Manuscript submitted for publication. Pennsylvania State University.
Roemer, L. Salters, K. Raffa, S. D. and Orsillo, S. M. (2005). Fear and avoidance of internal experiences in GAD: preliminary tests of conceptual model. Cognitive Therapy and Research, 29, 71–88.
Roemer, L. and Orsillo, S. M. (2005). An acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder. In S. M. Orsillo and L. Roemer (Eds.), Acceptance and mindfulness- based approaches to anxiety: conceptualization and treatment (pp. 213–240). New York: Springer.
Ruscio, A. (2002). Delimiting the boundaries of generalized anxiety disorder: differentiating high worriers with and without GAD. Journal of Anxiety Disorders, 16 (4), 377–400.
Ruscio A, Borkovec T. (2004). Experience and appraisal of worry among high worriers with and without generalized anxiety disorder. Behavior research and therapy, 42:1469-82.
Ruiz-Aranda, D. Salguero, J. M. & Fernandez-Berrocal, P. (2009). Emotional Regulation and Acute Pain Perception in Women. The Journal of Pain, 11 (6), 564-569.
Salters-Pedneault, K. Roemer, L. & Mennin, D. S. (2005). Emotion regulation deficits in GAD: Examining specificitybeyond symptoms and mindfulness processes. Paper pre-sented at the annual meeting of the Association for Behavioral and Cognitive Therapies, Washington, DC.
Salter’s - Pendeault, K. Roemer, L. Tull, M. T. Rucker, L. and Mennin, D. S. (2006). Evidence of board deficits in emotion regulation with chronic worry and generalized anxiety disorder. Cognitive Therapy and Research, 30, 469-480.
Schreiber, J. B. Stage, F. K. King, J. Nora, A. & Barlow, E. A. (2006). Reporting Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis Results: A Review. The Journal of Educational Research. 99 (6), 323-337.
Segal, Z. Williams, J. M. G. & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A newapproach to preventing relapse. New York: The Guilford Press.
Stöber, J. & Borkovec, T. D. (2002). Reduced concreteness of worry in generalized anxiety disorder: findings from a therapy study. Cognitive Therapy and Research, 26, 89−96.
Thompson, R. A. (1994). Emotional regulation: A theme in search of definition. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59 (Serial No. 240), 25–52.
Turk, C. L. Heimberg, R. G. Lutererk, T. A. Mennin, D. S. and Fresco, D. M. (2005). Emotional dysregulotin in generalized anxiety disorder: A comparison with social anxiety disorder. Cognitive Therapy and Research, 29(1), 89-106.
Watson, D. (2005). Rethinking the mood and anxiety disorders: A quantitative hierarchical model for DSM-V. Journal ofAbnormal Psychology, 114, 522–536.
Wells, A. and Carter, K. (2006). Generalized anxiety disorder. In A. Carr and M.Mcnulty. (Eds). The handbook of adult clinical psychology. London: Routledge.