اثربخشی طرحواره درمانی در درمان خودبیمارپنداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویmasood_a28493@yahoo.com.au

2 دکتری تخصصی روان شناسی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی طرحواره درمانی در کاهش خودبیمارپنداری در افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر ارومیه بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین کلیه مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر ارومیه 20 نفر انتخاب شدند. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفته و مقیاس نگرش به بیماری بر روی آنها به عنوان پیش آزمون اجرا شد. سپس گروه طرحواره درمانی طی 20 جلسه تحت مداخله با رویکرد طرحواره درمانی قرار گرفتند. طی این مدت گروه کنترل هیچ    مداخله‌ای دریافت نکرد. پس از اتمام درمان، همان ابزار به عنوان پس آزمون و یک ماه پس از پایان درمان، به عنوان پی گیری بر روی آزمودنی‌ها اجرا گردیدند. برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که میزان خودبیمارپنداری گروه آزمایش در مراحل پیش آزمون و پی گیری به طور معناداری پایین‌تر از گروه کنترل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Schema Therapy in Hypochondria Treatment

نویسندگان [English]

  • Mas'ood Qorbanali 1
  • Ali Esma'ili 2
1 . Faculty Member, Islamic Azad University of Khoy; e-mail: masood_a28493@yahoo.com.au
2 . PhD Holder, Psychology
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the effect of schema therapy on decreasing hypochondria of persons consulting health care centers in Urmia. For this purpose, the method of random sampling was used to choose 20 participants out of the whole clients consulting health care centers in Urmia. The participants were randomly divided into experimental and control groups, and Illness Attitudes Scale was administered as the pre-test. The experimental group received 20 sessions of schema therapy while the control group received no intervention. The same test was administered to both groups as the post-test and follow-up test. The analysis of covariance method was used to interpret the results. The results showed that the level of hypochondria in experimental group was significantly lower than the control group in post-test and follow-up test (p<0/001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema therapy
  • hypochondria
آزاد، حسین. (1372). آسیب‌شناسی روانی. تهران. انتشارات بعثت.
ذوالفقاری، مریم. (1387). تأثیر طرحواره درمانی بر اسنادهای زناشویی و باورهای ارتباطی زوجین در شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
حمیدپور، حسن. (1388). کارایی و اثربخشی طرحواره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. پایان نامه دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
عطری فرد، مهدیه، شعیری، محمد رضا و اصغری مقدم، محمد علی. (1386). ساخت عاملی و ویژگی‌های روان­سنجی مقیاس بازخورد نسبت به بیماری در نمونه‌های ایرانی. مجله دانشور رفتار 16. 57 تا 70.
 
 
منابع لاتین
Abramowitz, J. S., & Moore, E. L. (2007). An experimental analysis of hypochondriasis. Behaviour Research and Therapy, 45, 413–424.
Abramowitz, J. S., Olatunji, B. O., & Deacon, B. J. (2007). Health anxiety, hypochondriasis, and the anxiety disorders. Behavior Therapy, 38, 86–94.
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders(4th ed., text revised). Washington.
Ball, S. A., & Rounsaville, B. J. (2006). Refinishing without rebuilding: Dual focus schema therapy for personality disorder and addiction. In R. L. Spitzer, M. B. First, J. B. W. Williams, & M. Gibbon (Eds.), Treatment companion to the DSM-IV-TR casebook (2nd ed., pp. 53-65). Washington, DC: American Psychiatric Association.
Bamber,R. M. (2006). CBT for Occupational Stress in Health  Professionals. London: Rutledge Publishing. 
Creed, F. & Barsky, A. (2004). A systematic review of the epidemiology of somatisationdisorder and hypochondriasis. Journal of Psychosomatic research, 56, 391-408.
Furer, P., Walker, J. R. Stein, M. (2007). Treating health anxiety and fear of death: A practioners guide. New York: Springer Publishing.
Looper, K. J., & Kirmayer, L. J. (2001). Hypochondriacal concerns in a community population. Psychological Medicine, 31, 577–584.
Noyes, J. R., Woodman, C. L., Bodkin, J. A., & Yagla, S. J. (2004). Hypochondriacal concerns in panic disorder and major depressive disorder: A comparison. Psychiatry in Medicine, 34, 143 – 154.
Noyes, R., Stuart, S., Watson, D.B.& Langbehn, D.R. (2006). Distinguishing between hypochondriasis and somatization disorder: a review of the existing literature. Psychother Psychosom; 75: 270–281.
Owens, G. P., Pike, J. L., & Chard, K. M. (2001). Treatment effects of cognitive processing therapy on cognitive distortions of female child sexual abuse survivors. Behavior Therapy, 32, 413-424.
Riso, P. L., du Toit, L. P., Stein, J. D., & Young, E. J. (2007). Cognitive Schemas and Core Beliefs in Psychological Problems:A practioners guide. Washington: American Psychological Association.
Salkovskis, P.M., Warwic C. M. & Deal, C. A. (2003). Cognitive Behavioral Treatment for Sever and Persistant Health Anxiety. Journal of treatment and crisis intervention, 3, 353-367.  
Sookman, D., Dalfen, S., Annable, L., & Pinard, G. (2003, March). Change in dysfunctional beliefs and symptoms during CBT for resistant OCD. Paper presentedat the 23rd annual convention of the Anxiety Disorders Association of America, Toronto, Ontario, Canada.
Young. J. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema – focused  approach. Sarosota. FL. Professional resource exchange Inc.  (3rd ed). Professional resource exchange.
Young, J. E. (1999). Cognitive Therapy for Personality Disorders: A Schema Focused Approach (3rd edn). Saratosa, FL: Professional Resource Press.
Young. J. E, Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema Therapy: A Practioners  Guide. New York: The Guilford Press.