بررسی اثر بخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی ( نویسنده مسئول) Email: smobasem@yahoo.com

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی delavarali@yahoo.com

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی ravansanji@yahoo.com

4 استاد دانشگاه تربیت معلم bsanai@yahoo.com

5 . استاد دانشگاه علامه طباطبایی ashafiabady@yahoo.com

چکیده

حضور یکی از زوج‌ها (زن) در درمان با رویکرد روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده می‌تواند روابط زوج‌ها را بهبود بخشد.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان انجام شد.
روش: روش پژوهشی مورد استفاده، طرح نیمه آزمایشی به صورت بررسی موردی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در تهران بود. از بین این زنان 5 نفر که تعارضات زناشویی داشتند و بر اساس جلسه درمان آزمایشی ملاک‌های ورود به روان درمانی پویشی کوتاه مدت  فشرده داشتند و داوطلب شرکت در درمان بودند، به طور هدفمند نمونه گیری شدند. هدف از این شیوه نمونه گیری انتخاب کسانی بود که با هدف پژوهش مطابقت داشته باشند. این افراد در جلسات درمانی به مدت 12- 15 جلسه شرکت کردند. درمان بر اساس راهنمای روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشردۀ دوانلو انجام شد. این مدل درمانی متمرکز بر روشن سازی دفاع‌ها و چالش با آنها،  تجربه احساسات و حل تعارضات کانونی است. چون افراد مراجعه کننده دچار تعارض زناشویی به مراکز مشاوره خواستار درمان بودند، عملاً تشکیل گروه گواه امکان پذیر نبود. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، پرسشنامه تعارضات زناشویی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون t همبسته استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان دادند که تفاوت میانگین نمرات تعارضات زناشویی و خرده مقیاس‌های آن در بین زنان مورد آزمون در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون معنی دار است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اجرای درمان روان پویشی کوتاه مدت فشرده در کاهش تعارضات زناشویی در بین زنان مؤثر بوده است و فرضیه پژوهش تایید می‌شود.
نتیجه گیری: روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy in Decreasing Marital Conflict in Women

نویسندگان [English]

  • Solmaz Mobassem 1
  • Ali Delavar 2
  • Abolfazl Karami 3
  • Baqer Sana'i 4
  • Abdollah Shafi'abadi 5
1 . PhD Student, Allameh Tabataba'i University; e-mail: smobasem@yahoo.com
2 . Professor, Allameh Tabataba'i University
3 Professor, Allameh Tabataba'i University
4 Professor, Tarbiat Mo'allem University
5 . Professor, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The presence of one of the couple (wife) in therapy with intensive short-term dynamic psychotherapy approach can improve the marital relationship. The purpose of present study is to determine the effectiveness of intensive short-term dynamic psychotherapy in decreasing the marital conflict in women. The study was administered with a quasi-experimental design and case study in the centers of psychology and counseling in Tehran. Five women who had marital conflict and were appropriate for short-term dynamic psychotherapy were sampled purposefully. They participated individually in 12–15 therapeutic sessions with Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Marital conflict questionnaire was completed by participants in two stages, before and one week after intervention. The data were analyzed by dependent t-test. The results showed that the marital conflict of women of case study (n=5) was less than that before the intervention. Intervention treatments, based on the intensive short-term dynamic psychotherapy, can be useful for decreasing marital conflict in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : intensive short-term dynamic psychotherapy
  • Marital conflict
Abbass, A. A. (2003). The Cost - effective of short- term dynamic psychotherapy. Expert Rev. Pharmacoeconomics outcomes Res. 3(5), 535-539
Anderson, E. & Lambert, M. (1995). Short-term dynamically oriented psychotherapy: a review and Meta - analysis .Clin. Psychol. Rev. 15(4), 503- 514
Blackman, J. S. (2004). 101 defenses: how the mind shields itself. Brunner- Routledge.
Bradbury, T. N.; Beach, S. R.; Fincham, F. D. & Nelson, G. M. (1996). Attributions and behavior in functional and dysfunctional marriages. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(), 569-576.
Caban, A. M. (2004). The effects of marital conflict on sibling relationships. ProQuest Information and Learning Company.
Christensen, A. & Heavey, C. L. (1990). Gender and social structure in the demand/withdraw pattern of marital conflict. Journal of personality and social psychology, 59, 73-81
Curran, M.; Ogolsky, B.; Hazen, N. & Bosch, L. (2011). Understanding marital conflict 7 years later from parental representations of marriage. Family Process; 50, 2; ProQuest pg. 221.
Davanloo, H. (1980). Short-term dynamic psychotherapy. Jason Aronson, NY, USA.
Eldridge, K. A.; Sevier, M.; Jones, J.; Atkins, D.C. & Christensen, A. (2007). Demand-withdraw communication in severely distressed, moderately distressed, and nondistressed couples: Rigidity and polarity during relationship and personal problem discussions. Journal of Family Psychology, 21(2), 218-226
Emery, R. E. (1982). Interparental conflict and the children of discord and divorce. Psychological Bulletin, 92, 310-330
Feldman, L. (1979). Marital conflict and marital intimacy: An integrative psychodynamic-behavioural-systemic model. Family Process, 18(1), 69-78.
Frederickson, J. (2008). Intensive short-term dynamic psychotherapy: An Introduction. ISTDP Institute, Washington, D.C. admin@istdpinstitute.com
Gottman, J. M. (1994), What predict divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, NJ: Erlbaum
Gottman, J. M., Krokoff, L. J. (1989). Marital interaction and satisfaction: A longitudinal view. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57(1), 47-52
Gray, M. A. (2003). Getting worse before getting better: Using content analysis to examine the change process in a time-limited psychodynamic group therapy for social phobia. ProQust Information and Learning Company.
Holmes, J. (1994). Brief dynamic psychotherapy. Journal of continuing professional development, 1:9-15. Access the most recent version at DOI: 10.1192/apt. 1. 1. 9  
Jarareh, J. & Taleh-Pasand, S. (2011). The effects of management of Tactical defenses in intensive short- term dynamic psychotherapy on couple’s satisfaction. vol. (3) N. (2) Journal of clinical Psychology. 13-21
Johnstone, L.  & Dallos, R. (2006). Formulation in psychology and psychotherapy making sense of people’s problems. Simultaneously published in the USA and Canada Routledge.
Kenzie, A. A. M. (2005). Object relations theory and Implications in Couples Therapy. Marriage & Family Counseling Journal. Page 8 . Retrieved Februry 7, 2011. From http://works.bepress.com/alan_mackenzie/8
Lee, L. J. (1993). Determinants of coping behaviors in marital conflict situations across adulthood. ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) pg. n/a
Levenson, R., Carstensen, L., & Gottman, J. (1993). Long-term marriage: Age, gender and satisfaction. Psychology and Aging, 8, 301-313.
Lucent, R.  L. (1996). The psychodynamic formulation of marital discord:  Intrapsychic and dyadic dimensions. Vol.13, I.1-2, Pages 57-72. Retrieved February 25, 2011. From http://dx.doi.org/10.1300/JO67v13n01_06  
Mackey, R. A & .O'Brien, B. A. (1988). Marital conflict management: Gender and ethnic differences. Social Work; 43, 2; ProQuest  pg. 128 
Mallouk, T. H. (1983). Images of early life events and their relation to marital conflict. ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) pg. n/a
Markowitz, J.; Svartberg, M. & Swartz, H. (1998). Is IPT time-limited psychodynamic psychotherapy? The journal of psychotherapy practice and research 7: 185- 195 
O'Leary, K. D. & Smith, D. A. (1991). Marital interactions. Annual Review of Psychology. Vol. 42: 191-212.
Prakash, S. (2010). Personality and marital conflict type: Who we are and how we fight. ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) pg. n/a
Roberts, L. J. (2000). Fire and ice in marital communication: Hostile and distancing behaviors as predictors of marital. Journal of Marriage and Family  62, 3; ProQuest pg. 693
Rush, H.; Barry, W.; Hertel, R. & Swain, M. (1974) Communication conflict and marriage, San Francisco: Jossey- Bass.
       Sandhya, S. (2009). The social context of marital happiness in urban Indian couples:           Interplay. Journal of Marital and Family Therapy; 35, 1; ProQuest pg. 74  
Straus, M. A. (1979). Measuring intrafamily conflict and violence: The conflict tactics (CT) scales. Journal of Marriage the family, 75-88
Tiegerman, J. S. (2005). The relationship among conflict management style, dimensions of conflict and marital satisfaction. ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) pg. n/a
Wolf, D. & Frederickson, J. (2012).  Intensive short-term dynamic psychotherapy.   Washington School of Psychiatry. Retrieved April 8, 2012. Fromwww.davidwolffmd.com