ارائه روش شناسی هرمنوتیکی برای الگوسازی در روان درمانی و مشاوره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس هسته مشاوره آموزش و پرورش شهرستان سرو آباد

2 . مشاور آموزش و پرورش شهرستان شهریار، . مشاور آموزش و پرورش شهرستان شهریار، yukarimi@yahoo.com

3 کارشناس مشاوره مرکز مددکاری ساعی شهرستان املش

چکیده

هرمنوتیک خوانش و نظریه فهم گفتمان­ها در ارتباط با تفسیر متن است. به عبارتی دیگر هرمنوتیک هنر فهم گفتمان­هایی همچون زبان، متون و توضیح معنای این گفتمان‌هاست. هدف از این پژوهش تدوین مدلی روش شناختی برای تحقیقات حوزه علوم انسانی و به ویژه حوزه مشاوره و روان درمانی است که مدلی هرمنوتیکی را برای الگوسازی درمانی بر اساس سنت و منابع بومی فراهم نماید.
این پژوهش در حوزه تحقیقات کیفی تلاش می­کند تا بر اساس نظریه هرمنوتیک و به خصوص آرای گادامر و هایدگر، روش شناسی نوینی را برای الگوسازی فراهم نماید. پژوهش بر اساس دو مفهوم اصلی ادغام افق­ها و چرخش هرمنوتیکی شکل گرفته است. پژوهش نشان می‌دهد که از طریق چرخش هرمنوتیکی و دیالوگی من و تویی، ادغام افق­های متفاوت  شکل می­گیرد و در نتیجه ادغام افق­ها، فهم رخ می­دهد. در پژوهش سه افق عامل، مؤلف و مفسر تشخیص داده شده است. تاویل­گر با آگاهی از پیش فهم­های خویش و افقش وارد فهم متن مورد نظر یا تجربه زیسته­ شرکت­کنندگان تحقیق به عنوان افق مؤلف می‌شود. پژوهشگر پس از این مرحله وارد تفاسیر و رویکردهای گوناگون برای غنی­تر شدن فهم متن می­شود. پژوهشگر با پیش روی و پس روی میان این افق­ها در چرخش هرمنوتیکی به فهم و معنای متن می­رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Hermeneutic Methodology for Modeling in Psychotherapy and Counseling

نویسندگان [English]

  • Rozgar Mohammadi 1
  • Barzan Husseini 1
  • Yousef Karimi 2
  • Hussein Ahmaddoust 3
1 . Counselor, Counseling Center of Office of Education of Sarvabad
2 . Counselor, Office of Education of Shahriar; e-mail: yukarimi@yahoo.com
3 Counselor, Sa'i Social Work Center of Amlash
چکیده [English]

Hermeneutics is the art of the interpretation and understanding of discourses like language and text. This study seeks to develop a methodological model for the researches on humanities and particularly psychotherapy and counseling which would in turn provide a hermeneutic model for therapeutic modeling on the basis of tradition and local resources. It aims at developing a new methodology for modeling which is inspired by the hermeneutic theory and the views held by Gadamer and Heidegger. It is based on two basic concepts; the merger of horizons and hermeneutic circle. The merger of horizons is demonstrated to be the result of hermeneutic and dialogic circle and lead to understanding. Three horizons of agent, author and interpreter are recognized in the study. Tapping his /her background knowledge and horizon, the interpreter enters the understanding of the text or the experience of the participant as the horizon of author. Later, he/she enters various interpretations and approaches in order to enrich the understanding of the text. The researcher reaches the understanding of the text thorough the hermeneutic circle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • merger of horizons
  • methodology
  • hermeneutic circle
احمدی، بابک و دیگران. (1385). نیچه، هایدگر و دیگران. هرمنوتیک مدرن، گزیده‌ی جستارها. تهران: نشر مرکز.
احمدی، بابک. (1371). ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.
دیلتای، ویلهلم. (1883). درآمدی بر علوم انسانی، )ترجمه منوچهر صنعوی، 1388). تهران: نشر ققنوس.
ساکالوفسکی، رابرت. (1934). درآمدی بر پدیدارشناسی. )ترجمه محمدرضا قربانی، 1384). تهران: نشر گام نو.
محمدپور، احمد. (1388). روش در روش (درباره ساخت معرفت در علوم انسانی). تهران: انتشارات جامعه شناسان.
واعظی، احمد. (1381). درآمدی بر هرمنوتیک.تهران: پژوهشگاه نشر و فرهنگ اسلامی.
هایدیگر، مارتین. (1962). هستی و زمان (ترجمه عبدالکریم رشیدیان، 1389). تهران: نشر نی.
 
 
منابع لاتین
Annells, M.(1996). Hermeneutic phenemenology: Philosophical perspectives and current use in nursing research. Journal of Advanced Nursing, 23, 705-713.
Beck, C. (1993). Qualitative research: the evaluation of its credibility, fittingness, and auditability. Western Journal of Nursing Research, 15(2), 263-266.
Couzen, H, D,. (1981). The Critical Circle. University of California Press.
 Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S,. (2000). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Ferguson, S. B,. & David, F. W,. & Packer, J. I. (1988). New Dictionary of Theology. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. 
Gadamer, H. G. (2006). Classical and Philiosophical Hermeneutics. Theory, Culture, Society. 23, 29-56.
Gadamer, H. G. (1976). Truth and Method. Sheeh and Warelo: London.
Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New york doubleday.
Hall, J. M., & Stevens, P. E. (1991). Rigor in feminist research. Advances in Nursing Science, 13 (3), 16-29.
Koch, T. (1995). Interpretive approaches in nursing research: The influence of Husserl and  Heidegger. Journal of Advanced Nursing, 21, 827-836
Kvale, S. (1996). Inter Views: An introduction to qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Laverty, S. (2003). Hermeneutic Phenomonology and Phenomenology: A Comparison of Historical and Methodological Considerations. International Journal of Qualitative Methods. 2 .3, 1-29.
Lawrence, F. G. (2008). Hans-Georg Gadamer and the Hermeneutic Revolution. See, in the present bibliography, Hermeneutics, Postmodernism, Relativism. pp. 31-54.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Munhall, P. (1989). Philosophical ponderings on qualitative research methods in nursing. Nursing Science Quarterly. 2.1. 20-28.
Osborne, J. (1994). Some similarities and differences among phenomenological and other methods of psychological qualitative research. Canadian Psychology, 35(2), 167-189.
Packer, M. J., & Addison, R. B. (1989). Entering the circle: Hermeneutic investigation in psychology. Albany, NY: State University of New York Press.
Polkinghorne, D. (1983). Methodology for the human sciences. Systems of inquiry. Albany: State.
Renni, D, L. (2007) . Hermeneutics and Humanistic Psychology. York University .  The Humanistic Psychologist.
Ricoeur, P. (1981). Hermeneutics and The Human Sciences. Cambridge: Cambridge University Press. 
Russel, R. (2005). Language and Psychotherapy  Paplished:elsevier  scieneeltd.usa. new school for social research.