تأثیر رویکرد اجتماع درمان مدار در درمان اعتیاد و اختلال‌های روانی همراه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دکترای روانشناسی، هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

رویکرد اجتماع درمان مدار مشکل را درون فرد می‌داند نه در مواد مخدر. همچنین این رویکرد اعتیاد را یک بیماری می‌داند که کل شخصیت فرد را در بر می‌گیرد، لذا مشکلی که باید مورد توجه قرار گیرد معتاد است نه مواد مخدر. هدف اصلی درمان تغییر کلی در نگرش‌ها، سلوک، ارزش‌ها و افکار مراجع است به نحوی که با سبک زندگی سلامت هماهنگ باشند و پاکی مراجع را تقویت نماید.
اجتماع درمان‌مدار یک پروتکل درمانی است که بر اساس مفاهیم و درمان  یادگیری اجتماعی، شناختی، رفتاری، گشتالت، انسانگرایی، روانکاوی رشد یافته است، لذا می‌تواند تغییرات چند بعدی در افراد سوء مصرف کننده مواد ایجاد نماید. در TC بهبودی مستلزم بازتوانی، یادگیری مجدد یا تثبیت مجدد توانایی‌ها برای ادامه زندگی مثبت، به منظور  بدست آوردن سلامت جسمانی و عاطفی می‌باشد.
تعداد افراد پذیرش شده در TC از 30  نفر تا 2000 نفر متغیر است. تجارب بالینی نشان داده است که ظرفیت بین 80- 40  نفر در TC بهترین کارآیی را  دارد. اجتماع در TC شامل چهار جزء اساسی بافت اجتماعی، انتظارات اجتماعی، ارزیابی اجتماعی  و بازخورد اجتماعی است که دوره اجتماع درمان مدار  برای هر بیمار در  پنج  مرحله جهت‌یابی، مرحله درمان، مرحله پیش از ورود مجدد، مرحله ورود مجدد، مرحله پیگیری انجام می‌شود. تحلیل یافته‌ها نشان داده است اجتماع درمان مدار رویکردی است که به افراد با اختلال سوء مصرف مواد و اختلالات توأم کمک می‌کند. همچنین اثربخشی آن بر علائم اختلالات روانی مانند افسردگی، افکار پارانوئید، علائم مرضی، وسواس فکری - عملی، جرائم پرخاشگرانه، رفتار مجرمانه، شکایات روانی، مشکلات در روابط اجتماعی، اختلال اضطراب نشان داده شده است. بنابراین مداخلات TC می‌تواند برای افراد سوء مصرف کننده مواد و اختلالات روانی همراه آن مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Therapeutic Community Approach to Addiction Treatment and Comorbid Psychological Disorders

نویسندگان [English]

  • Mosayyeb Yārmohammadi-Vāsel 1
  • Fātemeh Qāemi 2
  • Fātemeh Qannādi 3
1 . PhD in Psychology, Member of Faculty, Bu-Ali Sina University of Hamadan
2 Assistant Professor, Ministry of Health, Treatment and Medical Education
3 MA Student in Psychology, Tarbiat-Moallem University
چکیده [English]

Therapeutic Community Approach (TC) knows the problem to exist within the person not in drugs. This approach also considers addiction as a disease that encompasses the whole personality of the addict; therefore, the problem that should be targeted is the addict not the drug. The main goal of treatment is to make changes in the attitudes, behavior, values and thoughts of the patient, to make them consistent with a healthy lifestyle and to reinforce their clean time.
Therapeutic community is a treatment protocol developed based on concepts and treatments relating to social learning, and issues of cognitivism, behaviorism, Gestalt psychology, humanism, and psychoanalysis; it can, therefore, create multi-dimensional changes in the drug abuser. In TC, recovery requires rehabilitation, relearning or re-establishment of abilities to make possible a positive life aimed at achievement of physical and emotional health.
While the number of patients admitted to TC may vary between 30 and 2000, clinical experience has shown that the number of 40-80 patients in the TC may have the best efficiency. Community in TC comprises the four basic components of social context, social expectations, social assessment and social feedback. TC period for patients consists of the five phases of orientation, treatment, pre-reentry, reentry and follow-up. Data analysis has shown TC to be an approach that helps people with problems of substance abuse and comorbid psychological disorders. Meanwhile, the results demonstrated the effectiveness of TC on mental symptoms including depression, paranoid thoughts, morbid symptoms, obsession-compulsion, aggressive crimes, criminal behavior, physical complaint, problem in social relationship, and anxiety disorder. As a result, therapeutic community interventions can be helpful for people with drug abuse and comorbid psychological disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • treatment
  • therapeutic community
  • Addiction
  • comorbid psychological disorder
-  خزائلی پارسا، فاطمه. (1381). آشنایی با مراکز اجتماع درمان مدارTC. تهران. انتشارات معاونت امورفرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
-  دی لئون، جورج. (1381). اجتماع درمان مدار، جامع ترین روش درمان اعتیاد.مترجم: علی اکبر ابراهیمی، اصفهان: انتشارات کنکاش.
-  دی. لئون. جی.(1994). اجتماع درمانی(TC) «بسوی تدوین نظریه و الگویی فراگیر». مترجم: محمد بینازاده، تهران. انتشارات معاونت امورفرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
-  رحیمی‌موقر، آفرین‌، رزاقی، عمران محمد،‌ نوری خواجوی، مرتضی و دیگران. (1376). راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد، تهران، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
-  رزاقی، رضا. (1380). مشاوره و مشورت درTC. تهران.سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
-  نعمتی، فرشاد. (1380).گروه درمانی در اجتماع درمان مدار. تهران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
-  نوروزی جوینانی، سعید. (1379). برنامه روزانه. تهران. سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
-  نوروزی جوینانی، سعید. (1380).کلیات مربوط به اجتماع درمان مداربرای معتادان؛ تاریخچه و انواع اجتماع‌های درمان مدار، تهران. سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
 
منابع لاتین:
-   Burdon WM, Dang J, Prendergast ML, Messina NP, Farabee D. (2007). Differential effectiveness of residential versus outpatient aftercare for parolees from prison-based therapeutic community treatment programs. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.15;2:16.
-   Broekaert E , (1998). The new drug free Therareutic community. Journal of  Substance abuse Treatment. 15(6): 595-599.
-   Bell D.C, (1994). Connection in Therareutic community Journal of addiction. 29(4): 525-527.  
-   Cancriny G. (1994). Therareutic community in Italy. Journal of drug issue.24(4): 639-641.
-   Chan KS, Wenzel S, Mandell W, Orlando M, Ebener P.(2007). Are prisoner characteristics associated with therapeutic community treatment process? Am J Drug Alcohol Abuse. 33(2): 267-79.
-   De Leon, G. Therareutic community for addictions : A theoretical framework. The international  Journal of the addictions. 2006; 30(12)455-458.
-   De Leon G. (2000). Therareutic community for addictions : A theoretical framework. The international Journal Of the addictions.30(12)455-458.
-   De Leon G. (2000). Therareutic community:Model, theory and method. New York. Spcompany.
-   Edelen MO, Tucker JS, Wenzel SL, Paddock SM, Ebener P, Dahl J, Mandell W. (2007). Treatment process in the therapeutic community; associations with retention and outcomes among adolescent residential clients. Subst Abuse Treat.32(4):415-21.
-   Jainchill N, Hawke J, Messina M. (2005). Post- treatment outcomes among adjudicated adolescent males and females in modified therapeutic community treatment. Subst Use Misuse. 40(7): 975-96.
-   Jainchill N, Hawke J, De Leon G, Yagelka J. (2000).Adolescents in therapeutic communities: one- year posttreatment outcomes.J Psychoactive Drugs. 32(1): 81-94.
-   Skinner DC.(2005). A modified therapeutic community for homeless persons with co-occurring disorders of substance abuse and mental illness in a shelter: an outcome study. Subst Use Misuse. 40(4): 483-97.
-   Sacks S, McKendrick K, Sacks JY, Banks S, Harle M. (2007). Enhanced outpatient treatment for co-occurring disorders: Main outcomes. J Subst Abuse Treat.
-   Sacks S, McKendrick K, Sacks J, Banks S and Harle M. (2008). Enhanced outpatient treatment for co-occurring disorders: Mai outcomes Journal of Substance Abuse Treatment, Volume 34, Issue 1, Pages 48-60.
-   Soyez V, De leon G, Broekaert E, Rosseel Y. (2006). The impact of a social net work intervention on retention in Belgian therapeutic communities : a quasi- experimental study. Addiction.101(7): 1027-34.
Van de Velde JC, Schaap GE, land H. (1998). Follow- up at a Dutch addiction hospital and effectiveness of therapeutic community treatment. Subst Use Misuse. 33(8): 1611-27