طراحی نسخه نرم‏افزاری آزمون دسته‏بندی کارت‏های ویسکانسین(WCST): مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگی‏های روانسنجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 -دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

4 استادیار دانشگاه امام حسین

چکیده

کنش‏های اجرایی به عنوان فرایندهای سطح بالاتر که کار کنترل و نظارت بر عملکردهای سطح ابتدایی (عینی) را بر عهده دارند، توصیف می‏شوند. مطالعات تصویرسازی عصبی نشان می‏دهند که برخی مناطق کرتکس و به‏ویژه مناطق پیشانی و پیش پیشانی جایگاه این کنش‏ها هستند. از آن جا که این فرایندها در کسری از ثانیه رخ می‏دهند امکان سنجش دقیق آنها با استفاده از ابزارهای سنتی مداد-کاغذی ممکن نمی‏باشد. از سویی دیگر با معرفی کامپیوترها به عنوان ابزاری معتبر برای سنجش‏های روان‏شناحتی و عصب روان‏شناختی، ساخت نسخه‏های کامپیوتری آزمون‏ها توسعه یافته است. از آن جا که مطابق با پژوهش‏ها، آزمون طبقه‏بندی کارت‏های ویسکانسین یکی از حساسترین آزمون‏ها برای کنش‏های اجرایی مناطق پیشانی و پیش پیشانی است، در پژوهش حاضر، طراحی و ساخت نسخه کامپیوتری آزمون ویسکانسین براساس یک نسخه استاندارد مد نظر قرار گرفت.
برای بررسی روایی افتراقی، از میان گروهی از دانشجویان و بر اساس نمرات به‏دست آمده از فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک، دو گروه شامل افراد با اضطراب بالا و افراد با اضطراب پایین انتخاب شدند. نسخه کامپیوتری آزمون ویسکانسین در هر دو گروه اجرا شد. نتایج نشان داد میانگین برون‏دادهای این آزمون در دو گروه متفاوت است. همچنین ضریب آلفای کرنباخ و ضریب تنصیف به‏دست آمده برای نسخه کامپیوتری، اعتبار مطلوب آن را در آزمودنی‏های ایرانی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) computerized version: Theoretical Fundamental, Developing and Psychometrics Characteristics

نویسندگان [English]

  • M. Shahgholian 1
  • P. azadfallah 2
  • A. Fathi-Ashtiani 3
  • M. khodadadi 4
چکیده [English]

Executive functions describe as higher level processes that controlling and monitoring elementary (object) mental operations Neuroimaging studies have identified some of cortical areas involved in executive functions, frontal and prefrontal mostly. Because of these processing occur in a proportional second, those couldn’t be tested by traditional paper-pencil tools exactly. With introducing computers as a valuable tool for psychological and neuropsychological assessment, developing computerized version of tests to be extensive. Since according to researches, the wisconsin card sorting test is one of the most distinctive test for frontal and prefrontal executive functions, in present study, we effort to design and developing wisconsin computerized version based on a standard version.For differential validity, according to scores of Revised Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R), 2 groups including high anxiety (Anx+) and low anxiety (Anx-) were selected and performed computerized version of wisconsin. The results indicated that means of outputs differ in 2 groups. Also, cronbach’s alpha and split-half coefficients of computerized version showed that it has suitable reliability in Iranian subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive functions
  • the wisconsin card sorting test
  • computerized version
  • psychometrics characteristics
حاجلو، نادر. (1378). بررسی اثر ترمیمی آموزش روی عملکرد بیماران اسکیزوفرنی پارانوئید در آزمون دسته‌بندی کارت‏های ویسکانسین. پایان‏نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
خداپناه، مژده.؛ مرادی، علیرضا.؛ وثوق، سیمین.؛ خداپناه، مژگان. (1389). عملکرد افراد مبتلا به چاقی در کارکردهای اجرایی (بازداری). مجله روان‏شناسی بالینی، 2 (1)، 58-51.
رئوفی، محمد. (1382). مقایسه اثرات فلوفنازین دکانوات با فلوپنتیکسول دکائورات بر روی آزمون ویسکانسین در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن. پایان‏نامه دکترای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
رحمتی، مسعود.؛ ناظم، فرزاد.؛ شعبانی مقدم، کیوان.؛ رحمتی، محمد مهدی .(1387). آسیب‏هایمغزیمزمندربوکسورهایآماتور. مجله علوم پزشکی دانشگاه همدان، 15 (1)، 49-44.
سرمد، زهره.؛ بازرگان، عباس.؛ حجازی، الهه. (1377). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.
طوفانی، حمید.؛ بهدانی، فاطمه. (1381). مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیرمبتلا به حرکت پریشی دیررس بستری در بیمارستان‏های ابن سینا و حجازی مشهد. مجله علوم پزشکی گرگان، 4 (9)، 30-25.
عبیدی‏زادگان، افسانه.؛ مرادی، علیرضا.؛ فرنام، رابرت. (1387). بررسی کارکردهای اجرایی در بیماران تحت درمان با متادون. فصلنامه تازه‏های علوم شناختی، 10(3 )، 81-75.
قربانی، مریم.؛ ملک‏پور، مختار.؛ نشاط دوست، حمید طاهر.؛ مولوی، حسین.؛ کاظمی، حمید. (1386). عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید و آشفته در مقایسه با افراد بهنجار. فصلنامه تازه‏های علوم شناختی، 9 (4)، 15-9.
قدیری، فاطمه. (1385). بررسی ارتباط متقابل بین نقائص کارکردهای اجرایی و نشانه‏های وسواسی-اجباری در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا و وسواسی اجباری جهت پیشنهاد راهکارهای درمانی مبتنی بر توانبخشی شناختی. پایان‏نامه دکترای روان‏شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
مولائی، محمد.؛ مرادی، علیرضا.؛ غرایی، بنفشه. (1386). مقایسه کارکرد اجرایی و شواهد عصب روان‏شناختی در اختلال وسواسی-اجباری و اضطراب فراگیر. مجله علوم رفتاری، 1 (2)، 141-131.
نادری، نصرالله. (1375). بررسی پردازش اطلاعات و برخی از عملکردهای نوروپسیکولوژی مبتلایان به اختلال وسواس فکری عملی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی، انستیتو روان‏پزشکی تهران. 
 
 
منابع لاتین
Axelrod, B. N.;Woodard, J. L.; & Henry, R. R. (1992). Analysis of an abbreviated form of the Wisconsin Card Sorting Test. The Clinical Neuropsychologist, 6, 27–31.
Barcelo, F.; Escera, C.; Corral, M. J.; & Perianez, J. A. (2006). Task switching and novelty processing activate a common neural network for cognitive control. Journal of Cognitive Neuroscience, 18, 1734–1748.
Barcelo, F.; & Knight, R. T. (2002). Both random and perseverative errors underlie WCST deficits in prefrontal patients. Neuropsychologia, 40, 349–356.
Baxter, L. R.; Saxene, S.; Brody, A. L.; Ackerman, R.F.; Colgan, M.; Schewrz, J.M.; Allen-Martinez, Z.; Fuster, J.M.; & Phelps, M.E. (1997). Brain mediation of obsessive-compulsive symptoms: Evidence from functional brain imaging studies in the human and nonhuman primates. Clinical Neuropsychology, 4, 32-47.
Berman, K. F.; Ostrem, J. L.; Randolph, C.; Gold, J.; Goldberg, T. E.; Coppola, R. (1995). Physiological activation of a cortical network during performance of the Wisconsin Card Sorting Test: A positron emission tomography study. Neuropsychologia, 33, 1027–1046.
Bird, C. M.; Papadopoulou, K.; Ricciardelli, P.; Rossor, M. N.; & Cipolotti, L. (2004). Monitoring cognitive changes: Psychometric properties of sex cognitive tests. British Journal of Clinical Psychology, 43, 197–210.
Bockova, M., Chladek, J., Jurak, P., Halamek, J., & Rektor, I. (2007). Executive functions processed in the frontal and lateral temporal cortices: intracerebral study. Clinical Neurophysiology, 118, 2625-2636.
Canfield, M.L. (1991). Computerized rating of the psychotherapeutic process. Psychotherapy, 28, 304–316.
Catafau, A.; Parellada, E.; Lomena, F.; Bernardo, M.; Setoain, J.; & Catarineu, S. (1998). Role of the cingulate gyrus during the Wisconsin Card Sorting Test: A single photon emission computed tomography study in normal volunteers. Psychiatry Research: Neuroimaging, 26, 67–74.
Charman, t.; Carroll, F.; & Sturge, C. (2001). Theory of mind, executive function and social competence in boys with ADHD. Emotional and Behavioral Difficulties, 6, 31-49.
Cicek, M.; & Nalcaci, E. (2001). Interhemispheric asymmetry of EEG alpha activity at rest and during the Wisconsin Card Sorting Test: Relations with performance. Biological Psychology, 58, 75–88.
Carroll, J. M. (1993). Creating a design science of human-computer interaction with Computers,
This article is not included in your organization's subscription. However, you may be able to access this article under your organization's agreement with Elsevier. 5(1), 3-12.
Collette, T.; & van Der Linden, M. (2002). Brain imaging of the central executive component of working memory. Neuroscience and Biobehavior Review, 26, 105–125.
Dagher, A.; Owen, A.; Boecker, H.; & Brooks, D. (1999). Mapping the network for planning: A correlational PET activation study with the Tower of London task. Brain, 122, 1973–1987.
De Zubicaray, G.; & Ashton, R. (1996). Nelson’s Modified Card Sorting Test: A review. The Clinical Neuropsychologist, 10, 245–254.
De Zubicaray, G. I.; Smith, G. A.; Chalk, J. B.; & Semple, J. (1998). The Modified Card Sorting Test: Test-retest stability and relationships with demographic variables in a healthy older adult sample. British Journal of Clinical Psychology, 37, 457–466.
Eling, P.; Derckx, K.; &  Maes, R. (2008). On the historical and conceptual background of the Wisconsin Card Sorting Test.Brain and Cognition, 67(3), 247-253.
Eysenck, S.B.G.; Eysenck, H.J.; & Barrett, P. (1985). A revised version of the psychoticism scale. Personality and Individual Differences, 6, 21-29.
Fallgatter,A.J.; Strik, W.K. (1998). Frontal brain activation during the Wisconsin Card Sorting Test assessed with two-channel near-infrared spectroscopy. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 248(5),245-249.
Gitzinger, I. (1990). Acceptance of tests presented on a personal computer by inpatients. Psychotherapy Psychosomatic Medical Psychology, 40 (3–4), 143–145.
Gonzalez-Hernandez, J. A.; Cedeno, I.; Pita-Alcorta, C.; Galan, L.; Aubert, E.; & Figueredo-Rodriguez, P. (2003). Induced oscillations and the distributed cortical sources during the Wisconsin card sorting test performance in schizophrenic patients: New clues to neural connectivity. International Journal of Psychophysiology,48,11–24.
Gonzalez-Hernandez, J. A.; Pita-Alcorta, C.; Cedeno, I.; Bosch-Bayard, J.; Galan-Garcia, L.; Scherbaum, W. A. (2002). Wisconsin Card Sorting Test synchronizes the prefrontal, temporal and posterior association cortex in different frequency ranges and extensions. Human Brain Mapping, 17, 37–47.
Greve , K. W.; Stickle, T. R.; Love, J.M.; Bianchini, K. J.; &Stanford, M. S. (2005). Latent structure of the Wisconsin Card Sorting Test: a confirmatory factor analytic study. Archives of Clinical Neuropsychology, 20 (3), 355-364.
Hollander, E.; Wong, C. M. (1996). The Relationship Between Executive Function Impairment and Serotonergic Sensitivity in Obsessive-Compulsive Disorder. Neuropsychiatry, Neuropsychology & Behavioral Neurology. 9 (4), 230-233.
Hughes, C.; & Graham, A. (2000). Measuring executive functions in childhood: Problems and solutions. Child and Adolescent Mental Health, 7, 131-172.
Jurado, M.B.; & Rosselli, M. (2007). The Elusive Nature of Executive Functions: A Review of our Current Understanding. Neuropsychology Review, 17(3), 213-233.
Kaufmann, L.; Koppelstaetter, F.; Delazer, M.; Siedentopf, C.; Rhomberg, P.; & Golaszewski, S. (2005). Neural correlates of distance and congruity effects in a numerical Stroop task: An event-related fMRI study. Neuroimage, 15, 888–898.
Kim, M.S.; Kim, J.J.; & Kwon, J. (2001). Frontal P300 Decrement and Executive Dysfunction in Adolescents with Conduct Problems. Child Psychiatry & Human Development, 32(2), 93-106.
Konishi, S.; Jimura, K.; Asari, T.; & Miyashita, Y. (2003). Transient activation of superior prefrontal cortex during inhibition of cognitive set. The Journal of Neuroscience, 23, 7776–7782.
Kongs, S. K.; Thompson, L. L.; Iverson, G. L.; & Heaton, R. K. (2000). Wisconsin Card Sorting Test-64 Card Version. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.
Laurent, A.; Duly, D.; Murry, P.; Foussard, N.; Boccara, S.; Mingat, F.; Dalery, J.; & d'Amato, T. (2001). WCST performance and schizotypal features in the first-degree relatives of patients with schizophrenia. Psychiatry Research, 104 (2),133-44.
Lazeron, R. H.; Rombouts, S. A.; Machielsen, W. C.; Scheltens, P.;Witter, M. P.; & Uylings, H. B. (2000). Visualizing brain activation during planning: The tower of London test adapted for functional MR imaging. American Journal of Neuroradiology, 21, 1407–1414.
Lineweaver, T. T.; Bondi, M. W.; Thomas, R. G.; & Salmon, D. P. (1999). A normative study of Nelson’s modified version of the Wisconsin Card Sorting Test in healthy older adults. The Clinical Neuropsychologist, 13, 328–347.
Lie, C. H.; Specht, K.; Marshall, J. C.; & Fink, G. R. (2006). Using fMRI to decompose the neural processes underlying the Wisconsin Card Sorting Test. Neuroimage, 30, 1038–1049.
Lombardi, W. J.; Andreason, P. J.; Sirocco, K. Y.; Rio, D. E.; Gross, R. E.; Umhau, J. C. (1999). Wisconsin Card Sorting Test performance following head injury: Dorsolateral fronto-striatal circuit activity predicts perseveration. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology, 21, 2–16.
Mahone, E.M.; & Kotch, C.W. (2001). Eaxecutive function influency and recall measures among children with Tourrette syndrome or ADHD. Journal International Neuropsychology, 7 (1), 102-11.
Marenco, S.; Coppola, R.; Daniel, D. G.; Zigun, J. R.; & Weinberger, D. R. (1993). Regional cerebral blood flow during the Wisconsin Card Sorting Test in normal subjects studied by xenon-133 dynamic SPECT: Comparison of absolute values, percent distribution values, and covariance analysis. Psychiatry Research, 50, 177–192.
Matthews, G.; & Gilliland, K. (1999). The personality theories of H.J.Eysenck and J.A.Gray: a comparative review. Personality and Individual Differences, 26, 583-626.
Mentzel, H. J.; Gaser, C.; Volz, H. P.; Rzanny, R.; Hager, F.; Sauer, H. (1998). Cognitive stimulation with the Wisconsin Card Sorting Test: Functional MR imaging at 1.5 T. Radiology, 207, 399–404.
Miller, B.; & Cummings, J. (2007). The human frontal lobes (2nd ed.), New York: The Guilford Press.
Mruk, C. J. (1987). The interface between computers and psychology: Toward a psychology of computerization. Computers in Human Behavior. 3(3-4), 167-179.
Nagahama, Y.; Fukuyama, H.; Yamauchi, H.; Katsumi, Y.; Magata, Y.; & Shibasaki, H. (1997). Age-related changes in cerebral blood flow activation during a Card Sorting Test. Experimental Brain Research, 114, 571–577.
Nagahama, Y.; Fukuyama, H.; Yamauchi, H.; Matsuzaki, S.; Konishi, J.; & Shibasaki, H. (1996). Cerebral activation during performance of a card sorting test. Brain, 119, 1667–1675.
Nagahama, Y.; Okada, T.; Katsumi, Y.; Hayashi, Y.; Yamauchi, H.; & Oyanagi, Y. (2001). Dissociable mechanisms of attentional control within the human prefrontal cortex. Cerebral Cortex, 11, 85–92.
Nyhus, E.; & Barcelo, F. (2009). The Wisconsin Card Sorting Test and the cognitive assessment of prefrontal executive functions: A critical update. Brain and Cognition, 71 , 437–451.
OKane,K.C.(1988).Computers in the Health Sciences. Advances in Computers. 27, 211-263.
Pena, M.T.C.; & Larrea, L. (2007). Right frontal event related EEG coherence (ERCoh) differentiates good from bad performers of the Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Clinical Neurophysiology, 37, 63-75.
Perianez, J. A.; Maestu, F.; Barcelo, F.; Fernandez, A.; Amo, C.; & Ortiz-Alonso, T. (2004). Spatiotemporal brain dynamics during preparatory set shifting: MEG evidence. Neuroimage, 21, 687–695.
Rhodes, M. G. (2004). Age-related differences in performance on the Wisconsin Card Sorting Test: A meta-analytic review. Psychology and Aging, 19, 482–494.
Rogers, R. D.; Andrews, T. C.; Grasby, P. M.; Brooks, D. J.; & Robbins, T. W. (2000). Contrasting cortical and subcortical activations produced by attentional-set shifting and reversal learning in humans. Journal of Cognitive Neuroscience, 12, 142–162.
Sakong, J.; Kang, P. S.; Kim, C. Y.; Hwang, T. Y.; Jeon, M. J.; Park, S.Y.; Lee, S. J.; Won, K.C.; Lee, S.B.; & Chung, J.H. (2007). Evaluation of reliability of traditional and computerized eurobehavioral tests. Neurotoxicology, 28(2), 235-239.
Schulenberg, S.E.; & Yutrzenka, B.A. (2004). Ethical issues in the use of computerized assessment, Computers in Human Behavior,  20 (4), 477-490.  
Siegel, B.; Nuechterlein, K.; Abel, L.; Wu, J.; & Buchsbaum, M. (1995). Glucose metabolic correlates of continuous performance test performance in adults with a history of infantile autism, schizophrenics, and controls. Schizophrenia Research, 17, 85–94.
Smitherman, T.A.; Huerkamp, J.K.; & Miller, B.I.; Houle, T.T.; & O’Jile, (2007). The relation of depression and anxiety to measures of executive functioning in a mixed psychiatric sample. Archives of Clinical Neuropsychology ,22, 647–654.
Somsen, R.J.M.; Molen, M.W.; Jennings, J.R.; & Beek, B. (2000). Wisconsin Card Sorting in adolescents: analysis of performance, response times and heart rate. Acta Psychologicala, 104(2), 227-257.
Stratta, P.; Danelu, E.; & Rossi, M. (2000). A processing of content information in schizophrenia: relation to clinical symptoms and west performance. Schizophrres, 44(1): 57-67.
Strauss, E.; Sherman, E.M.S.; & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms and Commentary.USA: Oxford University Press.
Suchy, Y. (2009). Executive functioning: Overview, assessment and research issues for non-neuropsychologists. The Society of Behavioral Medicine, 37, 106-116.
Tien, A.Y.; Spevack, T.V.; Jones, D.W.; Pearlson, G.D.; Schlaepfer, T.E.; & Strauss, M.E. (1996). Computerized Wisconsin Card Sorting Test: comparison with manual administration. Journal Medical of Science, 12, 479-485.
Toren, P.; Sadeh, M.;Wolmer, L.; Eldar, S.; Koren, S.;Weizman, R.; & Laor, N. (2000). Neurocognitive correlates of anxiety disorders in children: A preliminary report. Journal of Anxiety Disorders, 14, 239–247.
Van Gorp, W. G.; Kalechstein, A. D.; Moore, L. H.; Hinkin, C. H.; Mahler, M. E.; Foti, D.; & Mendez, M. (1997). A clinical comparison of two forms of the card sorting test. The Clinical Neuropsychologist, 11, 155–160.
Wagner, G.; Kock, K.; Reichenbach, J.; Sauer, H.; & Schlosser, R. (2006). The special involvement of the rostrolateral prefrontal cortex in planning abilities: An event-related fMRI study with the Tower of London paradigm. Neuropsychologia, 44, 2337–2347.
Wang, L.; Kakigi, R.; & Hoshiyama, M. (2001). Neural activities during Wisconsin Card Sorting Test- MEG observation. Cognitive Brain Research,12, 19—31.
Wang, L.; Kakigi, R.; & Hoshiyama, M. (2002). A magnetoencephalographic study on Wisconsin Card Sorting Test. International Congress Series,535–541.
Weber, B.; Schneider, B.; Fritze, J. R.; Gille, B.; Hornung, S.; Thorsten Kuhner, T.; Maurer, K. (2003). Acceptance of computerized compared to paperand-pencil assessment in, psychiatric inpatients. Computers in Human Behavior,19 (1), 81-93.
Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition: innovative cognitive therapy. Chichester, UK: Willey & sons.
Wells, A., & Matthews, G. (1994). Attention and emotion: a clinical perspective. Harvard UK: Erlbaum.
Wells, A., & Matthews, G. (1996). Modeling cognition in emotional disorder: The S-REF model. Behavior Research and Therapy, 34, 881-888.