تأثیر آموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عواطف مثبت و شادکامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‏شناسی بالینی

2 استادیار دانشگاه شاهد

3 دانشیار دانشگاه شاهد

4 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شکرگزاری به عنوان سازه‏ای نوظهور در روان‏شناسی با متغیرهای مختلفی رابطه داشته است. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر آموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عاطفه مثبت و شادکامی در جمعیت بهنجار است.
جامعه آماری تحقیق حاضر در برگیرنده دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه‏های شاهد، علم و فرهنگ و ولیعصر بوده است، که از این میان 91 نفر به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شدند و فرم رضایت‏نامه شرکت در پژوهش را تکمیل نمودند که به طور تصادفی در چهار گروه (راهبردهای شاکرانه امونس، سلیگمن، کلامی- عملی و کنترل) جایگزین گردیدند، و در نهایت پس از افت آزمودنی‏ها، 72 نفر تا پایان مداخلات و ارزیابی‏ها باقی ماندند. میانگین سنی آزمودنی‏ها برابر 21/20 (27/2=S) بوده‏است. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسش‏نامه عواطف مثبت و منفی (PANAS) و شادکامی آکسفورد بوده‏اند.
کااسکوئر به‏دست آمده ناشی از مقایسه گروه‏های شکرگزاری (امونس، سلیگمن، کلامی- عملی) و کنترل در متغیر عاطفه مثبت با توجه به مقادیر بحرانی معنادار می‏باشد. همچنین، کااسکوئر به‏دست آمده ناشی از مقایسه گروه‏های شکرگزاری (سلیگمن، کلامی- عملی) و کنترل در متغیر شادکامی با توجه به مقادیر بحرانی معنادار می‏باشد.
بدین ترتیب، راهبردهای شاکرانه می‏تواند عواطف مثبت و شادکامی را در جمعیت بهنجار افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

e effect weres of training strategies for gratitude increase (based on the Emmons, Seligman and Verbal-Action pattern) on the expansion of positive affectivity and happiness in normal subjects

نویسندگان [English]

  • Z. Lashani 1
  • M. R. Shaeiri 2
  • M. A. Asghari Moghadam 3
  • M. Golzari 4
چکیده [English]

Gratitude is a contruct that attracts much attention in recent decades. Also gratitude used to correlational, comparative and interventional studies. This study is examination of effect of training strategies for gratitude increase (based on the Emmons & Seligman pattern) on the expansion of positive affectivity, happiness and optimism. Subjects were 91 student of three Iranian University in Iran, they were selected by cluster sampling and complete satisfaction form for this study. Then, 72 subject's remaind until the end of interventions. Finally, they were assigned into to 4 groups (Emmons, Seligman, Verbal-Action & Control) randomly. They completed PANAS Scale and Axford Questionnaire. The results showed significant increase in positive affects by Emmons, Seligman and V-A interventions, and increase in happiness by Seligman and V-A interventions. The results also indicated that three training strategies for gratitude increase positive affectivity and happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gratitude
  • Gratitude intervention
  • Positive Affect and Happinece
منابع فارسی
بخشی پور، عباس و دژکام، محمود. (1384). تحلیل عاملی تأییدی مقیاس عاطفه مثبت و منفی. مجله روان‏شناسی 36. سال نهم، شماره4. صص، 351- 365.
عابدی، محمدرضا؛ میر شاه جعفری، سید ابراهیم؛ لیاقتدار، محمد جواد. (1385). هنجاریابی پرسش نامه شادکامی آکسفورد در دانش‏جویان دانشگاه‏های اصفهان. مجله روان‏پزشکی و روان‏شناسی بالینی ایران. دوره دوازدهم، شماره 2. صص، 253- 254.
کجباف، محمد باقر؛ عریضی، حمیدرضا و خدابخشی، مهدی. (1385). هنجاریابی، پایایی، و روایی مقیاس خوش‏بینی و بررسی رابطه‏ی بین خوش‏بینی، خودتسلط یابی، و افسردگی در شهر تهران. مجله مطالعات روان‏شناختی، دوره 2، شماره 1 و 2، صص، 51- 68.
مظفری، ش. (1382). بررسی همبسته‏های شادمانی ذهنی بر اساس الگوی پنج عاملی در میان دانش‏جویان دانشگاه شیراز. پایان‏نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی بالینی دانشگاه شیراز. صص، 25- 30.
 
 
 
 
 
منابع لاتین
Adler, M. G. & Fagley, N. S. (2005). Appreciation: Individual Differences in Finding Value and Meaning as a unique Predictor of Subjective Well- Being. Journal of Personality, 73, 79- 114.
Algoe, Sara. B., Haidt, J., & Gable, S. L. (2008). Beyond Reciprocity: Gratitude and Relationships in Everyday Life. Emotion. 8,( 3), 425-429.
Argyle, M., Martin, M. R. & Crossland, J. (1989). Happiness as a function of personality and social encounters. In J. P. Forgas & R. J. M. Innes (Eds.). Recent advances in social psychology: An international perspective. (p.p. 189- 203). North Holand: Elsevier.
Baumgarten-Tramer, F. (1938). “Gratefulness” in children and young people. Journal of Genetic Psychology, 53, 53– 66.
Becker, J. A. & Smenner, P. C. (1986). The spontaneous use of “thank you” by preschoolers as a function of sex, socioeconomic status, and listener status. Language in Society, 15, 537– 546.
Clore, G. L., Ortony, A. & Foss, M. A. (1987). The Psychological foundations of the affective lexicon. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 751- 766.
Dickerhoof, R. M. (2007). Expressing Optimism and Gratitude: ALongitudinal Investigation of Cognitive Strategies to Increase Well-Being. A Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of  Philosophy in Psychology. Universityof California Riverside.
Emmons, R. A, & McCullough, M. (2003). Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigatin of Gratitude and Subjective Well- Being in Daily Life. Journal of Personality and Social Psychology, 84, (2), 377- 389.
Emmons, R. A., & Crumpler, C. A. (2000). Gratitude as a human strength: Appraising the evidence. Journal of Social and Clinical Psychology, 19, 56- 69.
Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: the broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218- 226.
Froh, J., & Sefick, W. L. & Emmons, R. A. (2008a). Counting blessings in early adolescents: An experimental study of gratitude and subjective Well-Being. Journal of School Psychology, 46, 213- 233.
Froh, J., Miller, J. & Snyder, S. F. (2007). Gratitude in children and Adolescents: Development, Assessment, and School-Based Intervention. Research in practice, 2(1), 1- 13.
Gleason, J. B., & Weintraub, S. (1976). The acquisition of routines in child language. Language in Society, 5, 129– 136.
Gordon, A. K., Musher-Eizenman, D. R., Holub, S. C. & Dalrymple, J. (2004). What are children thankful for? An archival analysis of ratitude before and after the attacks of September 11. Applied Developmental Psychology, 25, 541– 553.
Hyland, M. E., Whalley, B. & Geraghty, A. W. A. (2007). Dispositional predictors of placebo responding: A motivational interpretation of flower essence and gratitude therapy. Journal of Psychosomatic Research, 62, 331- 340.
Kemp, R., Hayward, P., Applewhaite, G., Everitt, B. & David, A. (1996). Compliance therapy in psychotic patients: randomised controlled trial. Department of Psychological Medicine, King's College Hospital, London. 10,312 (7027), 345- 349.
Keyes, C. L. M. (2007). Promoting and protecting mental health as flourishing: A complementary strategy for improving national mental health. American Psychologist, 62, 95-108.
McCullough, M. E.,  Emmons, R. A. & Tsang, J. (2002). The Grateful Disposition: A Conceptual and Empirical Topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82, (1), 112- 127.
McCullough, M. E., Kilpatrick, S. D., Emmons, R. A. & Larson, D. B. (2001). Is gratitude a moral affect? Psychological Bulletin, 127, 249– 266.
McIntosh, Elizabeth M. (2007). Noticing and appreciating the sunny sid of life: exploration of a novel gratitude intervention that utilizes mindfulness techniques. Faculty of the College of Arts and Sciences of American University (Washington, D. C.). A Dissertation in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of philosophy in psychology.
Naito, T., Wangwan, J. & Tani, M. (2005). Gratitude in university students in Japan and Thailand. Journal of Cross Cultural Psychology, 36, 247- 263.
Neto, F. (2007). Forgiveness, Personality and gratitude. Journal of Personality and Individual Differences, 43. 2313- 2323.
Ozge Gurel, K. (2007). Effects of Gratitude on subjective well-being, self- construal and memory. Submitted to the faculty of the college of arts and sciences of American University in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of philosophy in psychology.
Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N. & Peterson, C. (2005). Positive Psychology Progress, Empirical Validation of  Interventions. The American psychological Association. 60, (5), 410- 421.
Sheldon, K. M. & Lyubomirsky, S. (2006). How to increase and sustain positive emotion: The effects of expressing gratitude and visualizing best possible selves. The Journal of Positive Psychology,  1, (2), 73- 82.
Solomon, R. C. (1995). The cross-cultural comparison of emotion. In J. Marks, & R. T. Ames (Eds.), Emotions in Asian thought (pp. 253- 294). Albany: State University of New York Press.
Thorndike, J. M. (2007). Gratitude and Human Flourishing: Examining the Benefite of Gratitude on Effective Coping, resilience and Well-being. A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Psychology Fuller Theological Seminary, for the Degree Doctor of Philosophy (psychology).
Ventimiglia, J. C. (1982). Sex roles and chivalry: Some conditions of gratitude to altruism. Sex Roles, 8, 1107- 1122.
Watkins, P. C., Scheer, J., Ovnicek, M. & Kolts, R. (2006). The debt of gratitude: Dissociating gratitude and indebtedness. Cognition & Emotion, 20, 217- 241.
Watkins, P. C., Woodward, K., Stone, T., Kolts, R, L. (2003). Gratitude and happiness: Development of a measure of gratitude and relationships with subjective well-being. Social Behavior and personality, 31, 431- 452.
Watson, C. L. A., Clark, L. A. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of personality and social psychology, 54, 1063- 1070.
Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92, 548- 573.
Wood, A. M., Joseph, S. & Maltby, John. (2009a). Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets. Personality and Individual Differences, 46,443–447.
Wood, A. M., Joseph, S., Lloyd, J. & Atkins, S. (2009b). Gratitude influences sleep through the mechanism of pre-sleep cognitions. Journal of Psychosomatic Research 66, 43- 48.
Wood, A. M., Maltby, J., Gillett, R., Linley, P. A, & Joseph, S. (2008a). The role of gratitude in the development of social support, stress, and depression: Two Longitudinal studies. Journal of Research in Personality 42, 845- 871.
Wood, A. M., Maltby, J., Stewart, N., Linley, P. A. & Joseph, S. (2008b). A Social Model of Trait and State Levels of Gratitude. Emotion, 8, 2, 281- 290.
Wood, Alex M., Joseph, Stephen. & Maltby, John. (2008c). Gratitude uniquely predicts satisfaction with life: Incremental validity above the domains and facets of the five factor model. Personality and Individual Differences, 45 49– 54.