رابطه کمال‌گرایی با سلامت و بیماری جسمی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش رابطة ابعاد کمال‌گرایی و سلامت و بیماری جسمی ‌مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعة نوع رابطة کمال‏گرایی خود محور، کمال‌گرایی دیگر محور و کمال‏گرایی جامعه محور با شاخص‌های سلامت جسمی‌شامل نشانه‌‌های مشکلات پزشکی، سلامت ادراک شده، تعداد مراجعات به پزشک و تعداد روز‌های بستری در رختخواب به دلیل بیماری در نمونه‌ای از جمعیت عمومی بود. دویست و هفتاد و چهار داوطلب (154 زن، 120 مرد) در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی‌ها خواسته شد مقیاس کمال‏گرایی چند بعدی تهران (TMPS) و مقیاس سلامت جسمی ‌(PHI) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌‌های پژوهش از شاخص‌‌ها و روش‌های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال‏گرایی خود محور و جامعه محور با همه شاخص‌‌های سلامت جسمی ‌به ترتیب همبستگی مثبت و منفی وجود دارد، در حالی که کمال‏گرایی دیگرمحور فقط با شاخص تعداد مراجعات به پزشک همبستگی منفی معنادار داشت. کمال‌گرایی خود محور از طریق تقویت انگیزه‌‌های فردی و بسیج نیرو‌های روانشناختی و آمادگی‌‌ها و توانمندی‌‌های جسمی‌شاخص‌‌های سلامت را بهبود می‌بخشد، در حالی‌که کمال‌گرایی جامعه محور با تحمیل انتظارات آرمانی دیگران و فشار و استرس مداوم بر فرد، همزمان نیرو‌های روانشناختی و آمادگی‌‌ها و توانمندی‌‌های جسمی‌ وی را تحلیل می‌برد و تضعیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perfectionism and Physical Ill-Health

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Besharat (Ph.D)
چکیده [English]

he aim of this study was to examine the relationship between perfectionism and medical ill-health in a sample of general population. A correlation analysis was performed to assess the kind of association existing among three dimensions of perfectionism including self-oriented, other-oriented, and socially prescribed perfectionism with ill-health indices including physical symptoms, perceived health, number of medical visits, and number of days sick in bed. A total of 274 volunteers (154 women, 120 men) were included in this study. All participants were asked to complete the Tehran Multidimensional Perfectionism Scale (TMPS) and the Physical Health Inventory (PHI). Analysis of the data involved both descriptive and inferential statistics including means, standard deviations, Pearson’s correlation coefficient, and regression analyses. The results revealed that self-oriented and socially prescribed perfectionism were associated with health indices in opposite direction. Other-oriented perfectionism showed negative association only with number of medical visits. It was concluded that self-oriented perfectionism would improve physical health indices through reinforcement of personal motivation, and provocation of mental and physical abilities. Socially prescribed perfectionism would negatively influence physical health indices through imposing high expectations by others which diminish mental and physical abilities in turn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • physical health
  • physical illness
بشارت، محمدعلی. (1381). ابعاد کمال‏گرایی در بیماران افسرده و مضطرب. مجلة علوم روانشناختی، 3، 263ـ248.
بشارت، محمدعلی. (1383). رابطة کمال‏گرایی و مشکلات بین شخصی. مجلة دانشور رفتار، 7، 8-1.
بشارت، محمدعلی. (1384). تحلیل اکتشافی رابطة کمال‏گرایی و شخصیت. مجلة مطالعت تربیتی و روانشناسی، دورة ششم، 1، 96-81..
بشارت محمدعلی. (1386). ساخت و اعتبار یابی مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی تهران. پژوهش‌های روانشناختی، 19، 67-49.
 
 
 
 
منابع انگلیسی
Adkins, K. K., & Parker, W. D. (1996). Perfectionism and suicidal preoccupation. Journal of Personality, 64, 529-543.
Alden, L. E., Bieling, P. J., Wallace, S. T. (1994). Perfectionism in an interpersonal context: a self-regulation analysis of dysphoria and social anxiety. Cognitive Therapy
and Research, 18, 297-311.
Antony, M. M., Purdon, C. L., Huta, V., & Swinson, R. P. (1998). Dimensions of perfectionism across the anxiety disorders. Behavior Research and Therapy, 36, 1143-1154.
Blatt, S. J. (1995). The destructiveness of perfectionism: implications for the treatment of depression. American Psychologist, 50, 1003-1020.
Broday, S. F. (1988). Perfectionism and Millon basic personality patterns. Psychologcal Reports, 63, 791-794.
Burns, D. D. (1980). The perfectionist’s script for self-defeat. Psychology Today, 14, 34-52.
Cohen, S., & Rodriguez, M. S. (1995). Pathways linking affective disturbances and physical disorders. Health Psychology, 14, 374-380.
Cooper, Z., Cooper, P. J., & Fairburn, C. G. (1985). The specificity of the eating disorder inventory. British Journal of Clinical Psychology, 24, 129-130.
Dunkley, D. M., Zuroff, D. C., & Blankstein, K. R. (2003). Self-critical perfectionism and daily affect: dispositional and situational influences on stress and coping. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 234-252.
Enss, M. W., & Cox, B. J. (1999). Perfectionism and depression symptoms severity in major depressive disorder. Behaviour Research and Therapy, 37, 783-794.
Enss, M. W., & Cox, B. J. (2002). The nature and assessment of perfectionism: a critical analysis. In G. Flett & P. Hewitt (Eds.), Perfectionism: Theory, research, and treatment (pp. 33-62). Washington, DC: American Psychological Association.
Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism: theory, research, and treatment. Washington, DC: American Psychological Association.
Flett, G. L., Besser, A., Davis, R. A., & Hewitt, P. L. (2003). Dimensions of perfectionism, unconditional self-acceptance, and depression. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 21, 119-138.
Flett, G. L., Hewitt, P. L., Blankstein, K., & Mosher, S. W. (1991). Perfectionism, self-actualization, and personal adjustment. Journal of Social Behavior and Personality, 6, 147-160.
Flett, G. L., Hewitt, P. L., Endler, N. S., & Tassone, C. (1995). Perfectionism and components of state and trait anxiety. Current Psychology: Developmental-Learning Personality-Social, 13, 326-350.
Flett, G. L., Madorsky, D., Hewitt, P. L., & Heisel, M. J. (2002). Perfectionism cognitions, rumination, and psychological distress. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 20, 33-47.
Friedman, H. S., & Booth-kewley, S. (1987). The “disease-prone personality”: a meta-analytic view of the construct. American Psychologist, 42, 539-555.
Frost, R. O., & Steketee, G. (1997). Perfectionism in obsessive-compulsive disorder patients. Behavior Research and Therapy, 35, 291-296.
Frost, R. O., Benton, N., Dowrick, P. W. (1990). Self-evaluation, videotape review and dysphoria. Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 367-374.
Frost, R. O., Heimberg, R. G., Holt, C. S., Mattia, J. I., & Neubauer, A. L. (1993). A comparison of two measures of perfectionism. Personality and Individual Differences, 14, 119-126.
Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468.
Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991a). Perfectionism in the self and social contexts: conceptualization, assessment and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456-470.
Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991b). Dimensions of perfectionism in unipolar depression. Journal of Abnormal Psychology, 100, 98-101.
Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1993). Dimensions of perfectionism, daily stress, and depression: a test of the specific vulnerability hypothesis. Journal of Abnormal Psychology, 102, 58-65.
Hewitt, P. L., Caelian, C. F., Flett, G. L., Sherry, S. B., Collins, L., & Flynn, C. A. (2002). Perfectionism in children: associations with depression, anxiety, and anger. Personality and Individual Differences, 32, 1049-1061.
Hewitt, P. L., Flett, G. L., & Ediger, E. (1996). Perfectionism and depression: lungitudinal assessment of a specific vulnerability hypothesis. Journal of Abnormal Psychology, 105, 276-280.
Hewitt, P. L., Flett, G. L., & Turnbull-Donovan, W. (1992). Perfectionism and suicidal potential. British Journal of Clinical Psychology, 31, 181-190.
Hewitt, P. L., Flett, G. L., & Weber, C. (1994). Dimensions of perfectionism and cuicidal ideation. Cognitive Therapy and research, 18, 439-460.
Hill, R. W., Zrull, M. C., & Turlington, S. (1997). Perfectionism and interpersonal problems. Journal of Personality Assessment, 69, 81-103.
Juster, H. R., Heimberg, R. G., Frost, R. O., Holt, C. S., Mattia, J. I., & Faccenda, K. (1996). Social phobia and perfectionism. Personality and Individual Differences, 21, 403-410.
Kawamura, K. Y., Hunt, S. L., Frost, R. O., & DiBartolo, P. M. (2001). Perfectionism, anxiety, and depression: are the relationships independent? Cognitive Therapy and research, 25, 291-301.
Kowal, A., & Pritchard, D. (1990). Psychological characteristics of children who suffer from headache: a research note. Journal of Clinical Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 31, 637-649.
Leventhal, E. A., Hansell, S., Diefenbach, M., Leventhal, H., & Glass, D. C. (1996). Negative affect and self-report physical symptoms: two longitudinal studies of older adults. Health Psychology, 15, 193-199.
Littrell, J. (1996). How psychological states affect the immune system: Implications for interventions in the context of HIV. Health and Social Work, 21, 287-295.
Lundh, L. G., & Ost, L. G. (1996). Stroop interference, self-focus, and perfectionism in social phobics. Personality and Individual Differences, 20, 725-731.
Lynd-Stevenson, R. M., & Hearne, C. M. (1999). Perfectionism and depressive affect: the pros and cons of being a perfectionist. Personality and Individual Differences, 26, 549-562.
Martin, T. R., Flett, G. L., Hewitt, P. L., Krames, L., & Szanto, G. (1996). Personality correlates of depression and health symptoms: a test of a self-regulation model. Journal of Research in Personality, 31, 264-277.
Meeks, S., Murrell, S. A., & Mehl, R. C. (2000). Longitudinal relationships between depressive symptoms and health in normal older and middle-aged adults. Psychology and Aging, 15, 100-109.
Molnar, D. S., Reker, D. L., Culp, N. A., Sadava, S. W., & DcCourville, N. H. (2006). A mediated model of perfectionism, affect, and physical health. Journal of Research in Personality, 40, 482-500.
O’Connor, R. C., & O’Connor, D. B. (2003). Predictiong hopelessness and psychological distress: the role of perfectionism and coping. Journal of Counseling Psychology, 50, 362-372.
Pacht, A. R. (1984). Reflections on perfection. American Psychologist, 39, 386-390.
Pettit, J. W., Kline, J. P., Gencoz, T., Gencoz, F., & Joiner, T. E. (2002). Are happy people heathier? The specific role of positive affect in predicting self-reported health symptoms. Journal of Research in Personality, 35, 521-536.
Rheaume, J., Ladouceur, R., & Freeston, M. H. (2000). The prediction of obsessive-compulsive tendencies: does perfectionism play a significant role? Personality and Individual Differences, 28, 583-592.
Rice, K. G., & Preusser, K. J. (2002). The adaptive/maladptive perfectionism scale. Measurement and evaluation in Counseling and Development, 34, 210-222.
Rice, K. G., Ashby, J. S., & Slaney, R. B. (1998). Self-esteem as a mediator between perfectionism and depression: a structural equations analysis. Journal of Counseling Psychology, 45, 304-314.
Saboonchi, F., & Lundh, L. G. (2003). Perfectionism, anger, somatic health and positive affect. Personality and Individual Differences, 35, 1585-1599.
Sorotzkin, B. (1985). The qust for perfection: avoiding guilt or avoiding shame? Psychotherapy, 22, 564-571.
Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10, 295-319.
Stout, N. A. (1984). A cognitive-behavioral study of self-reported stress factors in migraine headache. Psychopathology, 17, 290-296.
Strauman, T. J. (1989). Self-discrepancies in clinical depression and social phobia: cognitive structures that underlie emotional disorders? Journal of Abnormal Psychology, 98, 14-22.
Sutandar-Pinnock, K., Woodside, D. B., Carter, J. C., Olmsted, M. P., & Kaplan, A. S. (2003). Perfectionism in anorexia nervosa: a 6-24-month follow-up study. International Journal of Eating Disorders, 33, 225-229.
Van Houdenhove, B. (1986). Prevalence and psychodynamic interpretation of premorbid hyperactivity in patients w ith chronic pain. Psychotherapy and Psychosomatics, 45, 195-200.
Vincent, N. K., & Walker, J. R. (2000). Perfectionism and chronic insomnia. Journal of Psychosomatic Research, 49, 349-354.
White, C., & Schweitzer, R. (2000). The role of personality in the development and perpetuation of chronic fatigue syndrome. Journal of Psychosomatic Research, 48, 515-638.