اثربخشی آموزش مدیریت خشم و آرمیدگی بر کاهش نشانه‌های اضطراب، افسردگی و خشم در بیماران قلبی، پس از جراحی بای‌پس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی دانشگاه تبریز

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد بناب

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های مدیریت خشم و آرمیدگی بر کاهش نشانه‌های اضطراب، افسردگی و خشم در بیماران قلبی، پس از جراحی بای‌پس عروق کرونر، انجام شده است.
روش: در قالب طرح پژوهش نیمه‌تجربی، 40 بیمار مبتلا به اختلال کرونری قلب با دامنه سنی 65 – 35 سال که برای اولین بار تحت جراحی بای‌پس قرار گرفته بودند، انتخاب شدند و به تصادف در گروه‌های آزمایش و گواه جایگزین شدند. جهت اندازه‌گیری متغیرها، از پرسشنامه‌های اضطراب و افسردگی بک و مقیاس خشم MMPI-2 استفاده شد. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از روش آماری تحلیل کوواریانس انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که برنامه آموزش گروهی مهارت‌های مدیریت خشم و آرمیدگی، بطور معنی‌داری موجب کاهش نشانه‌های اضطراب (001/0p<) و افسردگی (001/0p<) و خشم (001/0p<) در بیماران گروه آزمایش شده است که چنین تغییری در بیماران گروه گواه مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم و آرمیدگی بر کاهش نشانه‌های هیجانی منفی بیماران، بکارگیری این روش در کلیه سطوح پیشگیری و درمان بیماری‌های کرونری قلب، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Anger Management and Relaxation Training On Decreasing Anxiety, Depression and Anger among Heart Disease Patients after Bypass Surgery

نویسندگان [English]

  • Mansour Bayrami (Ph.D) 1
  • Fatemeh Nemati Sogolitappeh (M.A) 2
  • Sahriyar Razmi (M.A) 3
چکیده [English]

he aim of this study was to investigate the effectiveness of anger management and relaxation skills training on decreasing of anxiety, depression and anger among heart patients after bypass surgery.
In this quasi- experimental design, 40 coronary heart patients aged 35-65 years, having first bypass, were selected and randomly assigned to experiment and control groups. To measurement of variables, Beck anxiety and Beck depression Inventories and Anger Scale of MMPI-2 were used. Data were analyzed using the one way analysis of covariance.  The findings revealed that skills training schedule of anger management and relaxation significantly decreased anxiety (p<0/001), depression (p<0/001) and anger (p<0/001) among patients.
 Regarding the effectiveness of training of anger management and relaxation on decreasing of negative emotions among patients, manipulating this method seems essential in all stages of prevention and treatment of coronary heart disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger Management
  • relaxation
  • Anxiety
  • Depression
  • coronary artery bypass surgery
 پورشهباز، عباس. (1372). رابطه بین ارزیابی میزان استرس، رویدادهای زندگی و تیپ شخصیتی در بیماران مبتلا به سرطان خون. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.
 سیاوش وهابی، یدا... .(1381). تاثیر روش‌های موسیقی درمانی و تن آرامی بر اضطراب بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه ی قلبی. مجله اندیشه و رفتار، سال هشتم، شماره 3، 82-75.
 صلواتی، مژگان. (1381). بررسی نگرش مسئولیت در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انستیتوی روانپزشکی تهران.
 گراهام، جان. راهنمای MMPI-2. ترجمه حمید یعقوبی و موسی کافی. تهران: انتشارات ارجمند، (1385)
 
 
منابع انگلیسی
Bellack, A., Hersen, M. (1998). Behavioral Assessment Techniques, New York: Pergamon Press.
Beck, A. T., Epstinein, N., Brown, G., Steer, R. A. (1998). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897.
Butcher, J. N., Graham, J. R., Williams, C. L., Ben-Porath, Y. S. (1990). The MMPI-2 with college students. Journal of Personality Assessment, 54, 1-15.
Cowan, M. J., Pike, K. C., Budzynski, H. K. (2001). Psychological therapy reduced the risk of cardiovascular death at 6 years after out of hospital sudden cardiac arrest. Journal of Nurse Research, 50, 68-76.
Gallo, I. C., Matthews, K. A. (2003). Understanding the association between socioeconomic status and physical health. Do negative emotion play a role? Psychological Bulletin, 129, 10-51.
Kubzansky, L. D., Kawachi, I. (2000). Do negative emotions cause coronary heart disease? Journal of Psychomatic Research, 48, 323-337.
Lane, D., Carrol, D., Lip, G. Y. (1999). Psychology in coronary care. QJM ed, 92, 425-431.
Lewine, B., Roberston, I. H., Cay, E. L., Irving, J. B., Campbell, M. (1992). Effect of self-help post-MI rehabilitation on psychological adjustment and use of health services. Lancet, 339, 1036-1040.
Linden, W., Stossel, C., Maurice, J. (2004). Psychological intervention for patients with coronary artery disease. Arch Intern Med, 156, 745-752.
Lett, S., Babyak, A., Robin, T. (2005). Social support and coronary heart disease: epidemiologic evidence for treatment. Journal of Psychosomatic Medicine, 67, 869-878.
Rahe, R., Word, H. W., Hayes, V. (2003). Brief group therapy in myocardial infarction rehabilitation: three to four year follow-up of a controlled trial. Journal of Psychosomatic Medicine, 6, 349-358.
Sarafino, O., Edward, P. (2006). Health psychology. New York: John Wiley & Snos.Inc.
Strub, R. O. (2002). Health psychology. New York: Worth Publisher.
Vahtera, J., Kirimaki, M., Pentti, J., Virtanen, M., Virtanen, P., Ferrie, J. E. (2004). Organizational downsizing sickness absence and mortality: 10-town prospective cohort study. British Medical Journal, 308, 555-559.
Van Dixhoorn, J.A., White, A. B. (2005). Relaxation therapy for rehabilitation and prevention in ischemic heart disease: a systematic review and meta analysis. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 12,193-202.
Woldecherkos, A., Shibe, S., Young, Y., Blatt, C. M. (2007). Anxiety worsen prognosis in patient whit coronary heart disease. Journal of Am coll cardial, 49, 2021-2027.