اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در کاهش علایم و بهبود عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت

2 - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دکترای روان شناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

چکیده

 در طی سال‌های اخیر شواهد تجربی و آزمایشی بسیاری در گسترش درمان‌های روان‌شناختی فراهم شده است. مطالعات مستقلی که انجام شده‌اند، حاکی از اثربخشی درمان‌های مختلف است که می‌توانند در بهبود علایم مثبت و منفی و افزایش کارکردهای شناختی، شغلی یا اجتماعی مؤثر باشند. گرچه پژوهش‌های قبلی به اثربخشی در حوزه‌های خاص پرداخته‌اند، درمان‌های حاضر این محدودیت را دارند که تمام نشانه‌ها و علایم را در بر نمی‌گیرند و هدف از ارائه درمان شناختی- رفتاری تلاشی است برای رفع و یا کاهش تعدادی بیشتر از علایم آزارنده وکمک به توانمندی مجدد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا. پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در کاهش علایم و بهبود عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا پرداخته است.
پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی اندازه‌گیری مکرر بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری در مرکز آموزشی درمانی روان پزشکی رازی بود. بیماران همگی تشخیص نهایی اسکیزوفرنیا داشتند. از بین جامعه آماری 40 نفر به عنوان افراد گروه نمونه در نظر گرفته شدند که در دو گروه 20 نفری به صورت تصادفی جای گرفتند.  
 موقعیت اول درمان شناختی- رفتاری بود که به مدت 16 جلسه صورت گرفت. موقعیت دوم گروه کنترل بود که بدون درمان بوده و تنها درمان دارویی را دریافت می‌کردند. لازم به ذکر است که درمان معمول (درمان دارویی) در مورد دو گروه در حین دوره آزمایش وجود داشت.
بیماران در هر دو موقعیت در سه مرحله قبل (پیش آزمون)، حین درمان (جلسه8)، بعد از درمان (پس آزمون) با ابزارهای مربوط به پژوهش مورد ارزیابی و مقایسه قرار‌گرفتند. ابزارهای مورد مطالعه در پژوهش شامل مقیاس ارزیابی علایم مثبت و منفی، مقیاس عملکرد رفتاری و کارکردهای شناختی بود.
یافته‌ها:نتایج حاکی از اثربخشی معنادار برنامه شناختی- رفتاری در کاهش علایم منفی (001/0p>) و علائم مثبت (05/0p>) بیماران بود که منجر به بهبود عملکرد شناختی و رفتاری (001/0p>) بیماران گردیده در حالیکه در گروه کنترل در هیچ یک از مقیاس‌ها در سه مرحله ارزیابی تغییری به وجود نیامد.
نتیجه‌گیری: اسکیزوفرنی نیاز به یک برنامه جامع درمانی دارد. درمان شناختی- رفتاری که مبتنی بر اصول و شرایط فرهنگی اجتماعی باشد، می‌تواند در بهبود عملکرد رفتاری و شناختی و کاهش علایم بیماری نقش موثری ایفا کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Cognitive- Behavior Therapy in Reducing Symptoms and Improving Function For Patients with Schizophrenia

نویسندگان [English]

  • Marzeih Sobhani (M.A) 1
  • Ali Reza Moradi (Ph.D 2
  • Neda Alibaigi (Ph.D) 3
  • Behrooz Dolatshahi (Ph.D) 4
چکیده [English]

Abstract
Based on empirically supported treatments for schizophrenia, various independent researchers have shown efficacy of psychological treatment in reducing symptoms and improving functions but these therapies include only some parts of signs of symptoms. The main aim of the CBT is treating more symptoms and also rehabilitation.  The aim of the current research is to investigate the efficacy of CBT in improving of functions and reducing positive and negative symptoms among patient who suffer from schizophrenia.
A Randomized Clinical Trial was used to compare the efficacy of CBT that of patients who receive treatment as usual (TAU). From Razi hospital in Tehran, 40 inpatient people with schizophrenia and persistent negative and positive symptoms were assigned. Patients were included if they were aged 25 to 55 years; had diagnosis of schizophrenia and persistent to medication for at least 2 years. 20 of these patients received a 16 session’s treatment over 2 months and the rest were located in control group. Patients in 2 group received Treatment as usual. The positive and negative symptoms scales, NOSIE & NCSE completed for all patients before, in the middle and after treatment.
SPSS 11.5 and multivariate repeated measure was used.  Significant improvement were found in the severity and number of positive (P= 0/05) and negative (P= 0/001) symptoms in patients received CBT. CBT leaded to improvement in cognitive & behavioral functions (p=0/001).
CBT is a useful adjunct therapy in the management of patients with schizophrenia in treating negative &positive symptoms as well as cognitive and behavioral deficits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizophrenia
  • Cognitive – Behavior Therapy
  • Negative symptoms
  • Positive symptoms
  • Cognitive performance
  • Behavioral performance
هالجین. ریچارد. پی.، ویتبورن. سوزان. کراس. (2003). آسیب شناسی روانی. دیدگاه‌های بالینی درباره اختلال‌های روانی. جلد دوم. (ترجمه یحیی سیدمحمدی). تهران: روان. (1386).
یثربی. کامران. (1386). اثربخشی توانبخشی روانی- اجتماعی بر کارکردهای روانی- اجتماعی مبتلایان به اسکیزوفرنی مزمن ( طراحی برنامه توانبخشی روانی – اجتماعی منطبق با شرایط بالینی ایران). پایان نامه دکتری روان شناسی بالینی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 
منابع انگلیسی
Addington, J, Gleeson, J. (2005). Implementing cognitive behavioral therapy for first-episode psychosis. British Journal Of Psychiatry, 187 (suppl. 48), 72-76.
Beck, A. T., Rector, N. A. (2000). Cognitive therapy of schizophrenia: a new therapy for the new millennium. American Journal of Psychotherapy, 54 (3), 291-300.
Butler, A. C.,Chapman, J. E., Forman, E.M., Beck, A. T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review, 26, 17– 31.
Combs, D. R., Tosheva, A., Wanner, J., Basso, M. R. (2006). Remediation of emotion perception deficits in schizophrenia: the use of intentional prompts. Schizophrenia Research, 87, No 1-3, 340-351.
Garety, PH. A., Fowler, D., Kuipers, E. (2001). Cognitive- behavioral Therapy. In: Leiber, J. A., & Murray, R. M., Comprehensive Care of Schizophrenia; A Textbook of Clinical Management. PP: 94-105. UK: Martin Dunitz. Ltd.
Gaudiano, B. A. (2006). Is symptomatic improvement in clinical trials of cognitive- behavioral therapy for psychosis clinically significant? Journal of Psychiatric Practice, 12 (1), 11-23.
Glisky, E.L., Glisky, M.L. (2002). Learning and memory impairment. In: Eslinger, P.J. Neuropsychological Interventions; Clinical Research & Practice. (PP: 3-15). New York: The Guilford Press.
Lawrence, R., Bradshaw, T., Mairs, H. (2006). Group cognitive behavioral therapy for schizophrenia: a systematic review of the literature. Journal of Psychiatric Mental Health Nursing. 13 (6), 673-681.
Lecardeur. L., Stip. E., Giguere. M., Blouin. G., Rodriguez. J. P., Champagne-Lavau. M. (2009). Effects of Cognitive Remediation Therapies on Psychotic Symptoms and Cognitive Complaints in Patients with Schizophrenia and Related Disorders: A Randomized Study. Schizophrenia Research. 111 (1-3): 153-158.
Penades, R., Catalan, R., Salamero, M., Boget, T., Puig, O., Guarch, J., Gasto, C. (2006). Cognitive remediation therapy for outpatients with chronic schizophrenia: a controlled and randomized study. Schizophrenia Research, 87 (1-3), 323-31.
Pfammatter, M., Junghan, U. M., Brenner, H. D. (2006). Efficacy of psychological therapy in schizophrenia: conclusion from meta- analysis. Schizophrenia Bulletin, vol 32, 1s, s64-s80.
Rabin, L. A., Barr, W.B., Burton, L. A. (2005). Assessment practices of clinical neurophysiologists in the United States and Canada: A survey of INS, NAN and APA Division 40 members. Archives of Clinical Neuropsychology. 20, 33-65.
Sajatovic, M., Ramirez, L. (2003). Rating scales in mental health. 2nd eds. Ohio: Lexi Comp, INC.
Turkington, D., Kingdon, D. (2008). Cognitive Therapy for Schizophrenia. New York: The Guilford press.
Turkington, D., Kingdon, D., Weiden, P. J. (2006). Cognitive behavior therapy for schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 163, 365-373.
Wykes. T., Hayward, P., Thomas, N., Green, N., Surguladze, S., Fannon, D., Landau. S. (2005). What are the effects of group cognitive behaviour therapy for voices? A randomised control trial. Schizophrenia Research ; 77: 201– 210.
Wykes. T., Steel., C., Everitt. B., Tarrier. N. (2007). Cognitive Behavior Therapy for Schizophrenia: Effect Sizes, Clinical Models., and Methodological Rigor. Schizophrenia Bulletin:http://creative commons org.