مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری حضوری و درمان شناختی رفتاری اینترنتی آفلاین بر میزان افسردگی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ایران

چکیده

هدف: هدف این تحقیق مقایسه اثر‌بخشی درمان شناختی رفتاری اینترنتی آفلاین و درمان شناختی رفتاری حضوری فردی بر میزان افسردگی دانشجویان بود.
مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان افسرده مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه تهران بود. نمونه شامل 24 دانشجوی افسرده بود که به تصادف از بین مراجعان افسرده مرکز مشاوره دانشگاه تهران انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به تصادف به دو گروه 12 نفری تقسیم شدند. پس از اجرای آزمون افسردگی بک (21 سوالی) برای همه آزمودنی‌ها، برای اعضای گروه اول درمان شناختی رفتار اینترنتی آفلاین و برای اعضای گروه دوم درمان شناختی رفتاری فردی اجرا شد. پس از اتمام درمان و نیز پس از گذشت 6 ماه آزمون افسردگی بک برای هر دو گروه اجرا شد.
یافته‌ها: نتایج با روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین اثربخشی این دو روش درمانی پس از اتمام دوره درمان تفاوت وجود دارد اما پس از گذشت 6 ماه تفاوتی بین اثر‌بخشی این دو روش دیده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق مشخص می‌شود که در درازمدت درمان شناختی رفتاری آفلاین می‌تواند به اندازه درمان حضوری انفرادی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy and Off-Line Internet-Based Cognitive-Behavior Therapy With On Depressed Students in One Year Follow Up

نویسنده [English]

  • Mohamad Beheshtian (Ph.D)
چکیده [English]

he aim of this research was to compare the effectiveness of offline internet-based cognitive behavior therapy (OICBT) and individual cognitive behavior therapy (CBT) on depressed student.
Participants of the study were 24 depressed students who randomly selected from clients of Tehran universities counseling centers. Participants randomly placed in two groups. After applying Beck depression inventory (BDI) for both groups, OICBT was used for one group and CBT used for other group. To fallow UP, 6 month later BDI was applied for both groups. Data was analyzed by covariance analysis.
Results indicated that after therapy CBT was better than OICBT but after six month there were no difference between two treatments.
Results of this research showed that in long time there is no difference between the effectiveness of GCBT and OICBT. So, it is recommended to use OICBT besides face to face therapies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Off line internet-based therapy
  • Cognitive behavioral therapy
  • group therapy
  • Depression
بخشایی، نورمحمد. ( 1381). بررسی ابعاد شخصیتی با رویدادهای استرس زا و حمایت اجتماعی در افراد افسرده آزمون مدل شناختی افسردگی. پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی. انستیتو روانپژشکی تهران- دانشگاه علوم پژشکی ایران.
بهشتیان، محمد. (1389). بررسی مقایسه‌ای اثر‌بخشی درمانی‌های شناختی رفتاری اینترنتی آفلاین، اینترنتی آنلاین و درمان گروهی حضوری بر میزان افسردگی دانشجویان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره دانشگاه‌های تهران. پایان نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی
پروچاسکا، جیمز و نورکراس، جان.(1381). نظریه‌های رواندرمانی. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انشتارات رشد. تاریخ انتشار به زبان اصلی 1999.
حسن‌زاده، علی. ( 1378). بررسی اثر رابطه بین افسردگی و معنا بخش بودن زندگی دانش‌آموزان دبیرستان‌های استان مازندران. پایان نامه دکتری روانشناسی.
سازمان نظام روانشناسی و مشاروه جمهوری اسلامی ایران. (1387). بر گرفته از اینترنت به نشانی www.pcoiran.com
فری، مایکل. (1382). شناخت درمانی گروهی. ترجمه علی صاحبی، حسن حمیدپور، زهرا اندوز. مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد. تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1995.
کاپلان، ‌هارولد و سادوک، بنیامین. جی. (1385). خلاصه روانپزشکی. ترجمه: عباس رفیعی. جلد دوم. تهران: ارجمند. تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1990.
مارنات، گری گراث. (1386). راهنمای سنجش روانی. ترجمه حسن پاشا شریفی. تهران: انتشارات رشد. تاریخ انتشار به زبان اصلی 2003.
یار محمدی، مسیب. (1386). بررسی اثر‌بخشی طرحواره درمانی بر بهبود اختلال افسردگی اساسی عودکننده. پایان نامه دکتری روانشناسی.تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 
 
منابع انگلیسی
American Psychological Association. (1978a). Officers, boards, committees, and representatives of the American Psychological Association: 1978. AmericanPsychologist, 33, 573–599.
Cohen, G. E., & Kerr, B. A. (2005). Computer-mediated counseling: An empirical study of a new mental health treatment. Computers in Human Services, 15: 13–26.
Corsini, R & Wedding, D. (2007). Current psychotherapy. Brooks Cole pub, 129-134
Cuijpers, P., Smit, S., Bohlmeijer, E., Hollon, S., Andersson, G. (2010).Efficacy of cognitive–behavioural therapy and other psychological treatments for adult depression: meta-analytic study of publication bias. The British Journal of Psychiatry. 196: 173-178.
Huws, J. C., Jones, R. S. P., & Ingledew, D. K. (2001). Parents of children with autism using an email group: A grounded theory study. Journal of Health Psychology, 6:569–584.
Kraus, R., Zack, J., Stricker, G. (2008). Online Counseling: A Handbook for Mental Health Professionals. Elsevier academic press, 218-225
Lehane, M. (2005). Treatment by the book. Nursing Standard, 19, 24.
Mackinnon, A., Griffiths, K. M., Christensen, H. (2008). Comparative randomised trial of online cognitive-behavioural therapy and an information website for depression: 12-month outcomes. The British Journal of Psychiatry. ct; 193(4): 270-1
Marrs, R. W. (2004). A meta-analysis of bibliotherapy studies. American Journal of Community Psychology, 23, 843–870.
National institute for clinical Excellence. (2004). Clinical Guideline 23 depression: Management of depression in primary and secondary care, 117-127
Proudfoot, J., Ryden, C., Shapiro, D., Goldberg, D., Marks, H., Gray, J. (2004). Clinical efficacy of computerised cognitive behavioural therapy for anxiety and depression in primary care: randomised controlled trial. The British Journal Of Psychiatry. 185: 46-64
Selmi, P. M., Klein, M. H., Greist, J. H., Sorrell, S. P., Edman, H. (1999). Computer-administered cognitive behavioural therapy for depression. American journal of psychiatry; 147:51-56
Walther, J. B., & D’Addario, K. P. (2001). The impacts of emoticons on message interpretation in computer-mediated communication. Social Science Computer Review, 19: 324–347.
Watkins, P. L. & Clum G. A. (2008). Handbook of Self-Help Therapies .Taylor & Francis Group, LLC, 120- 230
Wolf, A. (2000). Emotional expression online: Gender differences in emoticon use. Cyber Psychology & Behavior, 3:827–833.