بررسی مقایسه‏ای خصایص شخصیتی در بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم توسط پرسشنامه شخصیتی(MMPI)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانسنجی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه الزهراء

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانسنجی‏ دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمله‏های میگرن و بیماری‏های روانی بود. منظور از بیماری‏های روانی آن دسته از اختلالاتی است که به وسیله آزمون MMPI اندازه‏گیری می‏شود و میگرن به سردردهای ضربان‏دار دوره‏ای و یک طرفه اطلاق شود. فرضیه مورد پژوهش عبارت بود از اینکه: اختلالات روانی که به وسیله آزمون MMPI اندازه گیری می‏شود در افراد مبتلا به میگرن نسبت به جمعیت عادی بیشتر است. به منظور بررسی فرضیه تحقیق، نمونه‏ای به حجم 66 نفر از افرادی که در کلینیک‏ها و مراکز مغز و اعصاب تهران توسط متخصصان مغز و اعصاب به عنوان افراد مبتلا به میگرن تشخیص داده شده بودند به طور نمونه‏گیری دردسترس از روی پرونده‏های پزشکی آنان انتخاب شدند و با 66 نفر از افراد غیر میگرنی مورد مقایسه قرار گرفت. ابزار سنجش عبارت بود از آزمون MMPI و یک پرسشنامه محقق ساخته، دیگر، مربوط به تاریخچه سردرد میگرن برای افراد مبتلا به میگرن. تجزیه و تحلیل داده‏ها بوسیلۀ آزمون MANOVA)) انجام گرفت. نتایج نشان داد که فرضیه تحقیق مورد تایید است و افراد مبتلا به میگرن در مقایسه با افراد عادی به اختلالاتی که به وسیله آزمون MMPI اندازه‏گیری می‏شود، گرایش بیشتری دارند. این اختلالات عبارت بودند از: افسردگی (D)، هیستری (HY)، انحراف روانی اجتماعی (Pd)، پارانویا (Pa) ، پسیکاستنی (Pt)، اسکیزوفرنی (Sc)، هیپومانی (Ma) و هیستری (Hs). بدین معنی که بین گروه‏های مورد مقایسه در ابتلاء به این اختلالات تفاوت‏های معناداری نشان دادند. در کل نتایج همسو با پژوهش‏های پیشین از تفاوت‏های معنادار بین دو گروه حمایت می‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative investigation of personality traits in migraine patients and sound people by personality MMPI questionaire.

نویسندگان [English]

  • Y. parvaz (M. A) 1
  • S. parvaz (M. A) 2
  • KH. jahanbaznejad (M. A) 3
چکیده [English]

Aim of this study was to investigate the  relationship between migraine attacks and mental disorders.mental disorders is that disorders which assessed by Minnesota multiphasic personality inventory (MMPI), and migrain predicated to transient ischemic attacks. The investigation hypothesis was: tendency to mental disorders assessed by MMPI in migraine patients is mor than normal population.fortesting hypothesis 66 persons diagnosed as migraine patient selected on medicine dosiers and compared with 66 sound person.in this study MMPI and a qustionaire related to history of migraine  administered and Multivariate Analysis Of Variance (MANOVA) is used for analysis of data.results confirmed our hypothesis.migraine patients had mor tendency to mental disorders in comparative with sound persons.thisdisorders were depression,hysteria,psychopath,paranoia,psychasthenia,chizophrenia,hypomania and hypochondria.totally results similar to former studies supported our hypothesis and this differences are significant in statistical viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress management
  • Aggression
  • Preschool children
آزاد، حسین.(1387). آسیب شناسی روانی، تهران:انتشارات بعثت.
خرازی، شهرام.(1386). میگرن. مجله روزهای زندگی.
دادستان، پریرخ.(1386). روان‏شناسی مرضی تحولی، جلدیک، تهران: انتشارات سمت.
رسول زاده طباطبایی،کاظم.(1385). بررسی ویژگی‏های شخصیتی مبتلایان به میگرن و مقایسه تاثیر دارودرمانگری با روش آموزش تنش زدایی تدریجی،رسالۀ دکترا چاپ شده در دانشگاه تربیت مدرس.
ردولفو .(2001). میگرن، ترجمه پریوش اخوان، 1383، تهران: نشر نی.
کاپلان،هارولد.سادوک بنیامین. (1383). خلاصه روان‏پزشکی ترجمه نصرت الله پورافکاری، تهران: انتشارات شهرآب.
 
 
منابع لاتین
Deng Yuanjiang, Liu Weiying, Liu Baolian)2003.( Clinical observation on migraine treated by Piansanzheng[J];Hebei. Journal of Traditional Chinese Medicine;
Clinical Observation on Migraine Treated by Toutongkang Granules[J];Hunan Guiding Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacology;2001-02
GAO Ying CAO Ke-gang;Treatment and Research of Migraine by Traditional Chinese Medicine[J];Continuing Medical Education;2006-19
Li Mingxin,et al.(Department of Neurology, Affiliated Hospital of Shandong Medical University, Jinan 250012.);Treatment of migraine with Jing Tong Ling:Effects on plasma β-endorphin level.[J];journal of clinical neurology;1995-01
Kirkcaldy, B. , Kobylinska, E. , & Furnham, A. . (1993). MMPI profiles of male and female migraine sufferers. Social science medicine, 37(7), 879-882.
Mongini f.keller r.deregibus a.raviola f.mongini t.sancarlo m. (2003) Personality traits, depression and migraine in women: a longitudinal study ;, vol. 23, no3, pp. 186-192 [7 page(s) (article)]
B D Kirkcaldy, E Kobylinska, A F Furnham. (2008) MMPI profiles of male and female migraine sufferers. Social science medicine . Volume: 37, Issue: 7Pages: 879-882
 Critchley M. Migraine from Cappadocia to Queen Square. Background toMigraine. Vol. 1. London: Heinemann, 1967:28–38.
Edmeads J. The treatment of headache: a historical perspective. In: GallagherRM, ed. Drug Therapy for Headache. New York: 1991:1–8
Marcel Dekker Inc.,multicentre, placebo-controlled study. Cephalalgia 2005; 25:1031–1041.
Horton BT, Peters GA, Blumenthal LS. A new product in the treatment of migraine: a preliminary report. Mayo Clin Proc 1945;:241–248.
Sicuteri F. Prophylactic and therapeutic properties of 1-methyllysergic acid butanolamide in migraine. Int Arch Allerg 1959; 15:300–307.
Brandes JL, Saper JR, Diamond M, et al. Topiramate for migraine prevention. A randomized controlled trial. JAMA 2004; 291:965–973.
Silberstein SD, Neto W, Schmitt J, et al. Topiramate in migraine prevention Results of a large controlled trial. Arch Neurol 2004; 61:490–495.
Lampl C, Katsavara Z, Diener H-C, Limmroth V. Lamotrigine reduces migraine aura and migraine attacks in patients with migraine with aura.J Neurol Neurosurg Psychiatr 2005; 76:1730–1732.
Reidenberg M, Lowenthal D. Adverse non-drug reactions. N Engl J Med 1968; 679.
 Rasmussen BK, Jensen R, Schroll M, et al. Epidemiology of headache in a general population—prevalence study. J Clin Epidemiol 1991; 44:1147–1157.
 Evans RE, Lipton RB, Silberstein S. The prevalence of migraine in neurologists.Neurology 2003; 61:1271–1272.